พืชไร่
ข้าวโพดฝักสด
ข้าวโพดฝักอ่อน(baby corn)
30 กรกฏาคม 2551
10,737
ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชบริโภคสด สามารถปลูกได้ตลอดปี อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้นจำเป็นต้องวางแผนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพ ควรติดต่อโรงงานหรือผู้รวบรวมผลผลิตไว้ล่วงหน้า ผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานและตลาด
พันธุ์ :
ตารางสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่นิยมปลูก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×