พืชไร่
ข้าวโพดฝักสด
การผลิตข้าวโพดฝักสด
28 กรกฏาคม 2551
23,603
ข้าวโพดฝักสดได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดคั่ว เป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้เวลาการผลิตสั้น ใช้สารเคมีน้อย ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดหวาน ทั้งเพื่อการบริโภคสดในประเทศ และอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 และ 4 ของโลก ตามลำดับ
ตารางที่ 1 : แสดงผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน 7 สายพันธุ์

ที่มตาราง :
* ข้อมูลรับรองพันธุ์และแนะนำพันธุ์
** ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
*** ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปัญหาของพืช ข้อจำกัดและโอกาส :

- ข้าวโพดฝักสดเป็นพืชที่ต้องเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ฝักสดที่มีคุณภาพ
ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากต้องใช้ปุ๋ยเคมี และแรงงานจำนวนมาก ต้องปลอดการปนเปื้อนสารเคมี

- ขาดพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิต มีคุณภาพสูง และต้านทานโรคราน้ำค้าง คุณภาพเป็นตัวกำหนดราคา พันธุ์ที่เกษตรกรใช้ปลูกในปัจจุบันให้ผลผลิต และมีคุณภาพต่ำ ไม่ตรงตาม ความต้องการของตลาด เช่น ขนาดฝักไม่ได้มาตรฐาน ไม่ต้านทานโรคราน้ำค้างโดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียวขาดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อชลอการสูญเสียคุณภาพ

สถานการณ์การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน :

- ปี 2544 ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยส่งไปขายตลาดเอเซีย ยุโรป และอเมริกา มีโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋องกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ละโรงงานมีกำลังการผลิตสูง และมีความต้องการวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นทุกปี เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนหมุนเวียนตลอดทั้งปี

- ปี 2544/45 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูก 231,862 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 219,424 ไร่ ได้ผลผลิตทั้งเปลือกรวม 286,883 ตัน และีผลผลิตเฉลี่ย 1,307 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งปลูกที่สำคัญ (สถิติการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน)


ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดฝักอ่อน :

- งานวิจัย จำนวน 7 พันธุ์ อยู่ระหว่าง 295-306 กิโลกรัม/ไร่
- เกษตรกร อยู่ระหว่าง 150-200 กิโลกรัม/ไร่

ข้าวโพดหวาน :

- ประเทศไทยส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก ใน2543/44 มีพื้นที่เพาะปลูก 231,003 ไร่ และพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน 208,936 ไร่ พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มลดลงขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีผลผลิตรวม 384,961 ตัน และมีผลผลิตเฉลี่ย 1,992 กิโลกรัมต่อไร่

- สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเทียน ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดคั่ว ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน ในปี 2541/42 มีพื้นที่รวม 189,427 ไร่ ได้ผลผลิต 252,330 ตัน ในปี 2542/43 มีพื้นที่ปลูก เพิ่มขึ้นเป็น 207,691 และได้ผลผลิต 236,026 ตัน ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ ทำรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 10,000-20,000 บาท/ไร่/ปี

ผลผลิตเฉลี่ยข้าวโพดหวาน :


- งานวิจัยจำนวน 4 พันธุ์ อยู่ระหว่าง 1,500-1,950 กก./ไร่

- เกษตรกร อยู่ระหว่าง 1,200-1,300กก./ไร่

ตารางที่ 2:แสดงผลผลิตของข้าวโพดหวาน
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×