ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
07 มีนาคม 2554
15,714
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ จริงๆ แล้วง่ายนิดเดียว ก็คือการคัดเลือกสัตว์พันธุ์ดีเก็บไว้ทำพันธุ์ ที่สำคัญคือต้องเข้าใจว่า สัตว์พันธุ์ดีหมายถึงอะไร
สัตว์พันธุ์ดี นั้นคือสัตว์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยง เพราะฉะนั้น สัตว์พันธุ์ดีของแต่ละฟาร์มจะไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน
การที่สัตว์พันธุ์ดีจะให้ผลผลิตตรงวัตถุประสงค์นั้น จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมกันสัตว์พันธุ์นั้นๆ การเข้าใจว่า สัตว์พันธุ์ดีเหมาะสมกับฟาร์มของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพิจารณาว่าจะใช้สัตว์พันธุ์อย่างไรที่จะเหมาะสมกับฟาร์มของเรานั้น ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและการจัดการเป็นหลัก

"ลักษณะแสดงออก = พันธุกรรม + สิ่งแวดล้อม" หรือ P = G + Eลักษณะแสดงออก หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่สามารถวัดได้ เช่น อัตราการเจริญเติบโต น้ำหนัก เนื้อ นม ขน หนัง
พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะที่อยู่ภายในจับต้องไม่ได้ มีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ ซึ่งวัดโดยตรงไม่ได้ แต่สามารถประมาณค่าคุณค่าการผสมพันธุ์(EBV) ได้ด้วยวิธีทางสถิติ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่สัตว์ได้รับ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการจัดการ
การปรับปรุงพันธุ์ คือ การพัฒนาพันธุกรรมให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการเลี้ยงดูที่ดี คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับตัวสัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์มีขั้นตอนดังนี้
1. กำหนดลักษณะที่ต้องการ
2. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก
3. หาสัตว์ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะที่ต้องการ
4. ทำการคัดเลือกสัตว์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.การกำหนดลักษณะที่ต้องการ
ในขั้นตอนนี้ต้องคำนึงว่า
- มีทรัพยากรอย่างไร ตลาดต้องการผลผลิตอย่างไร เราจะผลิตอะไรส่งตลาด แล้วจึงกำหนดลักษณะของสัตว์ที่เราต้องการ
-มีทรัพยากรอย่างไรสถานที่ตั้งฟาร์มมีสิ่งแวดล้อมอย่างไร อุณหภูมิ ความชื้น แรงลม ปริมาณน้ำฝน สภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่(กรณีต้องทำแปลงหญ้า) เงินทุน
-ตลาดต้องการผลผลิตอย่างไร จะต้องทำการสำรวจความต้องการของตลาดว่าตลาดต้องการแบบใด และเราจะผลิตอะไรส่งตลาด แล้วจึงกำหนดลักษณะของสัตว์ที่เราต้องการผลิตส่งตลาด การกำหนดลักษณะไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามความต้องการของตลาด แต่ต้องสอดคล้องใกล้เคียงกับความต้องการของตลาดในอนาคต อาจจะมีคุณลักษณะที่ดีกว่าหรือด้อยกว่าบ้างก็ได้ แต่จะต้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต และมีความเป็นไปได้ ในสัตว์ใหญ่ที่มีช่วงชีวิตยาวอาจมีการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ต้องการไปได้บ้างระหว่างอยู่ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์
2.การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก
-เกณฑ์การคัดเลือก จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสัตว์ที่ต้องการ และเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้โดยสะดวก วิธีการวัดต้องมีความคลาดเคลื่อนน้อย ใช้ค่าใช้จ่ายน้อย เช่น น้ำหนักตัว เนื้อ นม ขน อัตราการให้ลูก อัตราการเจริญเติบโค สี เขา และต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใชในการคัดเลือกสัตว์
-วิธีการคัดเลือก จะทำการคัดเลือกทีละลักษณะ หรือคัดเลือกพร้อมกันหลายลักษณะ การให้คะแนนความสำคัญของแต่ละลักษณะอย่างไร

3.การหาสัตว์ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะที่ต้องการ
ทำการค้นคว้าศึกษาหาแหล่งพันธุกรรมสัตว์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสอดคล้องกับลักษณะที่ต้องการ สัตว์พันธุ์หนึ่งๆ อาจมีคุณลักษณะไม่ครบตามที่ต้องการก็อาจจะใช้สัตว์หลายพันธุ์มาผสม
พันธุ์กันและคัดเลือกให้ได้ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด

4.การคัดเลือกสัตว์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการคัดสัตว์ จะต้องทำตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ในอดีตที่ผ่านมา บางครั้งการคัดเลือกที่ใช้เพียงสายตาดูความสวยงามสมบูรณ์ของตัวสัตว์ในการคัดเลือกแทนที่จะใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการตัดสินใจคัดสัตว์ เช่น ปกติสัตว์เพศเมียที่ให้ผลผลิตสูง มีความสามารถเลี้ยงลูกได้ดี มักจะมีสภาพร่างกายที่ผอมไม่สมบูรณ์ ส่วนสัตว์ที่ไม่ให้ลูกมักจะมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีกว่า


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กองบำรุงพันธุ์สัตว์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×