ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
สาระน่ารู้จากสัตว์
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดในสัตว์
20 มกราคม 2554
11,278
โรคระบาดสัตว์ หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับสัตว์ สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โรคบางชนิด สามารถติดต่อถึงคนได้ด้วย สาเหตุของโรคอาจเกิดจากเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น โรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
โรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
-โรคปากและเท้าเปื่อย (Food and Mouth desease)
-โรคคอบวม (Heamorrhagic Septicemia)
-โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest)
-โรคทริคิโนซีส (Trichinosis)
-โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
-โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
-โรคอหิวาต์สุกร (Swine Fever)
-โรคกาฬโรคเป็ด (Duck plague)
-โรคเซอร่า (Surra)
-โรคสารติก (Epizootic lymphangitis)
-โรคมงคล่อพิษ (Glanders)
โรคอื่น ๆ ที่จัดว่าเป็นโรคระบาด และมีอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 เช่น โรควัณโรคโค (Bovine Tubercellosis), โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นต้นนอกจากโรคต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีโรคระบาดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ และอาจติดถึงคนได้ด้วยที่สำคัญคือ ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยมาก่อน เช่น โรควัวบ้า (Bovine Spong iform Encephalopathy), โรคกาฬโรคสัตว์ปีก (Fowlplague), โรคปอดบวมในโค (Contagious Bovine pleuroneumonia), Efrican Swine Fever เป็นต้น

ลักษณะที่บ่งชี้ว่าสัตว์เป็นโรคระบาด
โรคระบาดสัตว์เป็นที่เกิดการแพร่กระจายจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่ง การจะทราบว่าสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดโดย
1. มีสัตว์ป่วยหรือตายอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทราบสาเหตุและมีสัตว์ป่วยในเวลาเดียวกันหลาย ๆ ตัว ด้วยอาการที่คล้ายคลึงกัน
2. เคยมีประวัติการเกิดโรคระบาดในพื้นที่นั้น ๆ มาก่อน

วิธีปฏิบัติเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นเมื่อสัตว์เกิดโรคระบาดขึ้นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.รีบแจ้งสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยทันทีเพื่อขอคำแนะนำในการป้องกันและรักษาโรค
2. แยกกักสัตว์ที่มีอาการป่วยออกจากฝูงจนกว่าจะรักษาหาย สิ่งขับถ่ายจากสัตว์ต้องกำจัดโดยการเผาหรือฝัง และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคราดในโรงเรือนคอก และอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ด้วย นอกจากนี้ผู้ที่ดูแลสัตว์ป่วยไม่ควรไปดูแลหรือสัมผัสกับสัตว์ปกติเพราะอาจเป็นพาหนะนำโรคได้
3. งดการเคลื่อนย้าย ซื้อขายสัตว์ หรือซากสัตว์ ภายในฝูงนั้น ๆ จนกว่าจะรักษาหายเพราะจะทำให้โรคแพร่กระจายไปที่อื่นได้ และหากจำเป็นที่จะต้องทำการเคลื่อนย้ายให้ปฏิบัติตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยเคร่งครัด
4. ถ้ามีสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ควรจะนำมาบริโภค ควรทำการเผาหรือฝังซากลึก ๆ และราดด้วยยาฆ่าเชื้อเช่น ปูนขาว หรือโซเดียมคาร์บอเนต เป็นต้น
นอกจากนี้โรคบางชนิดอาจติดต่อคนได้โดยการสัมผัส เช่น โรคกาลี หรือแอนแทรกซ์ เป็นต้น ดังนั้น ควรระมัดระวังในการสัมผัสหรือบริโภคสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสัตว์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×