ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
สาระน่ารู้จากสัตว์
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดในสัตว์
20 มกราคม 2554
12,175
โรคระบาดสัตว์ หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับสัตว์ สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โรคบางชนิด สามารถติดต่อถึงคนได้ด้วย สาเหตุของโรคอาจเกิดจากเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น โรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
โรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
-โรคปากและเท้าเปื่อย (Food and Mouth desease)
-โรคคอบวม (Heamorrhagic Septicemia)
-โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest)
-โรคทริคิโนซีส (Trichinosis)
-โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
-โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
-โรคอหิวาต์สุกร (Swine Fever)
-โรคกาฬโรคเป็ด (Duck plague)
-โรคเซอร่า (Surra)
-โรคสารติก (Epizootic lymphangitis)
-โรคมงคล่อพิษ (Glanders)
โรคอื่น ๆ ที่จัดว่าเป็นโรคระบาด และมีอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 เช่น โรควัณโรคโค (Bovine Tubercellosis), โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นต้นนอกจากโรคต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีโรคระบาดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ และอาจติดถึงคนได้ด้วยที่สำคัญคือ ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยมาก่อน เช่น โรควัวบ้า (Bovine Spong iform Encephalopathy), โรคกาฬโรคสัตว์ปีก (Fowlplague), โรคปอดบวมในโค (Contagious Bovine pleuroneumonia), Efrican Swine Fever เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสัตว์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×