พืชผัก
พริกขี้หนู
การป้องกันกำจัดโรครากปมพริก
20 สิงหาคม 2552
5,131
ในปี 2550 พบการแพร่ระบาดของโรครากปมพริก ในพื้นที่การปลูกพริกของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,629 ไร่ เป็นสาเหตุทำให้พริกมีผลผลิตและคุณภาพลดลงตั้งแต่ 50-100% คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 50-80 ล้านบาท ทำให้มีเกษตรกรทำเรื่องร้องเรียนมายังสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 (สวพ.4) เพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
ดร.สรศักดิ์ มณีขาว ผู้เชี่ยวชาญการผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 (สวพ.4) กรมวิชาการเกษตร จ.อุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ไว้ดังนี้ "ในปี 2550 พบการแพร่ระบาดของโรครากปมพริก ในพื้นที่ปลูกพริกของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,629 ไร่ เป็นสาเหตุทำให้พริกมีผลผลิตและคุณภาพลดลงตั้งแต่ 50-100% คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 50-80 ล้านบาท ทำให้มีเกษตรกรทำเรื่องร้องเรียนมายังสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 (สวพ.4) เพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน"

ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับนักวิชาการโรคพืชเฉพาะด้านไส้เดือนฝอยและศัตรูพืชอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรในท้องที่เพื่อทำการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ในปี 2550-2551โดยมีกิจกรรมการทดสอบดังนี้

1.ใช้ความร้อนฆ่าไส้เดือนฝอยในดิน สำหรับเพาะกล้าพริกมีผลในการฆ่าตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยที่อยู่ในดินได้

2.การใช้สารอะบาเม็กติน ซึ่งเป็นสารชนิดถูกตัวตายก่อนปลูกพืชนั้นควบคุมการเกิดปมได้เท่ากับ 50-70%

3.การนำพืช 4 ชนิดมาปลูกสลับหมุนเวียนกับพริก เพื่อตัดวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยรากปมหรือลดจำนวนประชากรไส้เดือนฝอยในดินเป็นอีกหนึ่งวิธีป้องกันกำจัดโรคโดยวิธีเขตกรรม พืช 4 ชนิด ได้แก่ งา ถั่วลิสง ดาวเรืองและปอเทือง แสดงให้เห็นว่าการใช้พืชปลูกสลับกับการใช้ความร้อนก่อนเพาะเมล็ดช่วยลดระดับการเกิดโรครากปมได้ โดยปอเทืองเป็นพืชที่ปลูกสลับก่อนปลูกพริกได้ดีที่สุด ช่วยลดการเกิดปมในพริกที่ปลูกตามหลังปอเทืองได้ 100%

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ดร.สรศักดิ์ มณีขาว ผู้เชี่ยวชาญการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 (สวพ.4) กรมวิชาการเกษตร จ.อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×