พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
เลือกสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม ให้ปุ๋ยตามช่วงเวลาที่พืชต้องการ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
14 กรกฏาคม 2559
1,182
ในแต่ละปี เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมักจะมีต้นทุนการผลิตในการเร่งใส่ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ และมีหลายครั้งที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจว่าในแต่ละช่วงอายุ แต่ละช่วง ต้นปาล์มน้ำมันต้องการธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ทำให้บางครั้งใส่ปุ๋ยไม่ตรงตามความต้องการของพืชทำให้สูญเสียต้นทุนการผลิตไปโดยใช่เหตุ วันนี้เรามีวิธีการใส่ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมาฝากกัน
ทะลายปาล์มน้ำมันที่ได้รับสารอาหารเพียงพอ
อาจารย์จรูญ ประดับการ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน 10 ปี ได้แนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของปาล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต โดยการให้ปุ๋ยเคมีในช่วงที่ต้นปาล์มน้ำมันมีอายุ 5 ปี ขึ้นไป ซึ่งจะให้ความสำคัญกับธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในอัตราส่วน 2 : 1 : 3 โดยวิธีการผสมก็คือ ใช้ปุ๋ย ปุ๋ยสูตร 21-0-2 จำนวน 2กระสอบ และปุ๋ยสูตร 0-0-60 จำนวน 3กระสอบ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ต้นปาล์มน้ำมัน ในอัตราส่วนเฉลี่ยประมาณ 700 กรัม/ต้น 2 ครั้ง/ปี เพิ่มหรือลดได้ตามอายุของปาล์มน้ำมัน
แต่แนะนำให้ใส่เพิ่มไว้ก่อนเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ของต้นปาล์มน้ำมัน อาจารย์จรูญแปลงปาล์มน้ำมันของท่านเองในการทดลองวิธีการดังกล่าว จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
จากผลผลิต 3.6 ตัน / ไร่ /ปี ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 5.9 ตัน / ไร่ / ปี และยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยแบบเดิมๆ อีกด้วยเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว อาจารย์จรูญก็ได้แนะนำและเผยแพร่ให้เกษตรกรท่านอื่นๆในหลายๆพื้นที่นำไปทดลองใช้และได้ผลเป็นอย่างดี และในช่วงที่ว่างเว้นจากการใส่ปุ๋ยเคมี ควรเสริมการใส่ปุ่ยคอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้ดินมีคุณภาพที่ดีจะช่วยให้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลปาล์มน้ำมันตัดตามขวาง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายจรูญ ประดับการ
บ้านเลขที่142/2 หมู่ที่6
ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86100
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×