เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
คลังโต้ไม่มีงบช่วยน้ำท่วมต้องเปิดรับบริจาค
18 กันยายน 2562
236

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ชี้แจงประเด็น การเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาล โดยระบุว่า ภาครัฐมีวงเงินทดรองราชการสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที โดยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการจังหวัดละ 20 ล้านบาทได้


อีกทั้ง ปัจจุบันพื้นที่หลายแห่งได้ถูกประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และส่วนราชการต่างๆ ได้เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ การซ่อมแซมที่พักอาศัย การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แล้ว เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ขอความร่วมมือสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย ให้เร่งรัดพิจารณาสินไหมทดแทนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้า และเตรียมเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อใช้ในยามจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยไว้แล้ว


2. สำหรับการจัดรายการพิเศษเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐบาล เป็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัยเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือที่ภาครัฐได้ดำเนินการในขั้นต้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนรวมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันในสังคม ซึ่งการจัดรายการพิเศษดังกล่าว มิใช่มาจากสาเหตุที่กระทรวงการคลังไม่มีงบประมาณช่วยเหลือ โดยปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 รัฐบาลมีเงินคงคลังอยู่ที่ 512,274 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×