เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
น้ำมันลดดันจีดีพีภาคเกษตรเพิ่ม
01 กุมภาพันธ์ 2559
1,374
น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงจากระดับ 24.50 บาท/ลิตร ในปี 2558 เป็น 19.50 บาท/ลิตร ในปี 2559 จะทำให้มูลค่าเพิ่มของภาคเกษตรหรือจีดีพีภาคเกษตรปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.24% และกรณีปรับลดลงเป็น 18.50 บาท/ลิตร จีดีพีภาคเกษตรจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.29%
สำหรับผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต พบว่า หากระดับราคาเฉลี่ยของน้ำมันดีเซลลดลงไปอยู่ที่ระดับ 19.50 และ 18.50 บาท/ลิตร จะทำให้ต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรโดยรวมลดลงประมาณ 11.16% และ 13.40% ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาผลกระทบเป็นรายสาขาการผลิต พบว่าสาขาบริการทางการเกษตรเป็นสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ำมันมากที่สุด สาขาที่ได้รับผลกระทบรองลงมา ได้แก่ สาขาประมง ส่วนสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ส่วนผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลง นอกจากจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลงแล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องให้ราคาสินค้าเกษตรและค่าจ้างบริการทางการเกษตรลดลงตามไปด้วย สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ สาขาบริการทางการเกษตร สาขาประมง สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาป่าไม้


ส่วนผลกระทบต่อรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร พบว่า ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตการเกษตรมากกว่าด้านราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ คือ ต้นทุนการผลิตลดลงมากกว่าราคาที่ลดลง โดยกรณีราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงไปอยู่ที่ 19.50 และ 18.50 บาท/ลิตร จะทำให้รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรโดยรวมเพิ่มขึ้น 2.17% และ 2.60% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรในปีเพาะปลูก 2557/58 ซึ่งอยู่ที่ 56,611 บาท/ครัวเรือน สำหรับสาขาบริการทางการเกษตรมีรายได้เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ตามลำดับ


นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำปีนี้มีความแล้งรุนแรงในรอบ 20 ปีใกล้เคียงกับปี 37 โดยในปี 56-57 ก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารราชการพบว่ามีน้ำต้นทุนน้อยอยู่แล้วประมาณ 8 พันล้าน ลบ.ม. และมีการระบายออก 6 พันล้าน ลบ.ม. มีการปลูกพืชกว่า 9 ล้านไร่ เนื่องจากราคาผลผลิตสูง ทำให้เมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการในปี 57-58 มีน้ำต้นทุนเพียง 6,777 ล้าน ลบ.ม. และมีการระบายน้ำไปกว่า 4 พันล้าน ลบ.ม. ประกอบกับฝนไม่ตก อย่างไรก็ตามในส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 58-59 ณ ข้อมูลวันที่ 1 พ.ย.58 มีน้ำต้นทุน 4,247 ล้าน ลบ.ม. และจะมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้ไปจนถึงเดือน พ.ค.นี้ ขณะที่ค่าความเค็มก็ไม่น่ากังวล ซึ่งวัดได้ที่ 0.18 กรัมต่อลิตร ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์อยู่มากและสามารถควบคุมได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"น้ำมันลดดันจีดีพีภาคเกษตรเพิ่ม". บ้านเมือง. เข้าถึงได้จาก : href=http://www.banmuang.co.th/news/economy/38742 target="_blank" style="color:#0000ff">http://www.banmuang.co.th/news/economy/38742
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
17-29°C
ชลบุรี
20-31°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
25-29°C