เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สศก.เผยดัชนีสินค้า กย. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ยางราคาตก
26 ตุลาคม 2558
786
นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนกันยายน 2558 พบว่า ลดลงร้อยละ 3.49 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และยางพาราราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ โดยปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการมีมากขึ้นในช่วงเทศกาลสารทจีน

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2558 กับเดือนกันยายนปี 2557 พบว่า ภาพรวมลดลงร้อยละ 4.64 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยยางพารา ราคาลดลง เพราะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่มีเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากภาวะภัยแล้ง ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมาด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2558 เทียบกับเดือนกันยายนปี 2557 พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลงร้อยละ 6.31 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ และหากเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.47 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน และสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ซึ่งสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคม 2558 คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สศก.เผยดัชนีสินค้า กย. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ยางราคาตก". (26 ตุลาคม 2558). แนวหน้า:

สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558.เข้าถึงได้จาก :


http://www.naewna.com/local/185545

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-35°C
เชียงใหม่
21-40°C
นครราชสีมา
26-38°C
ชลบุรี
26-32°C
นครศรีธรรมราช
23-34°C
ภูเก็ต
27-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×