เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อินโดรับรองที่ปลูกหอมแดงเกษตรกร ศรีสะเกษ เฮขยายโอกาสส่งออก
08 ตุลาคม 2558
1,375
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียได้ออกกฎกระทรวงที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าสินค้าเกษตรจากไทยหลายฉบับ อาทิ กฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าพืชสวน และการจำกัดจุดนำเข้าสินค้าผักและผลไม้สดเหลือเพียง 4 จุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกหอมแดงของไทยค่อนข้างมาก กระทรวงเกษตรฯจึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งยื่นเสนอพื้นที่ปลอดศัตรูพืชหรือ Pest Free Area (PFA) สำหรับหอมแดง เพื่อให้สามารถส่งออกหอมแดงเข้าไปได้ทุกด่านนำเข้าทั่วประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะด่านท่าเรือที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งเป็นด่านนำเข้าหลักของสินค้าจากไทยและประเทศต่างๆ

ภายหลังอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงาน IAQA มาตรวจประเมินแปลงปลูกหอมแดง โรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุหอมแดง 2 บริษัท ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งดูงานห้องปฏิบัติการโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ผลปรากฏว่า IAQA มีความพึงพอใจในระบบการผลิตหอมแดงและระบบการควบคุมศัตรูพืชในหอมแดงของไทย จึงได้ประกาศรับรองแหล่งปลูกหอมแดง จ.ศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ปลอดศัตรูพืชกักกัน 2 ชนิด ได้แก่ Ditylenchus destructer และ Urocystis cepulae ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 ซึ่งการได้รับอนุญาตครั้งนี้ ทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าหอมแดงไปยังอินโดนีเซียโดยผ่านเข้าทางท่าเรือ Tanjung Priok ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญของอินโดนีเซียได้โดยเบื้องต้นคาดว่า จะทำให้การค้าและการส่งออกหอมแดงของไทยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกได้ทุกจุดนำเข้า และสามารถกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าและประหยัดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ พร้อมลดความเสี่ยงปัญหาสินค้าเน่าเสีย และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเกษตรกรของไทยด้วย ซึ่งจะช่วยผลักดันปริมาณและมูลค่าการส่งออกหอมแดงไทยเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร เร่งดำเนินการขอขยายพื้นที่ปลอดศัตรูพืชกักกันสำหรับหอมแดง (Country free) ให้ครอบคลุมแหล่งปลูกหอมแดงเพื่อการส่งออก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรมากขึ้นทั้งนี้ พื้นที่ปลูกหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับการรับรองพื้นที่ปลอดศัตรูพืชกักกันจากกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียนี้ มีพื้นที่ปลูกกว่า 28,580 ไร่ เกษตรกร จำนวน 7,943 ครัวเรือน โดยแหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่อำเภอราษีไศล ยางชุมน้อย ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย วังหิน และกันทรารมย์ ซึ่งปีการผลิต 2557/2558 นี้ คาดว่าจะมีผลผลิต ประมาณ 92,976 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,394 ล้านบาท


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อินโดรับรองที่ปลูกหอมแดงเกษตรกร ศรีสะเกษ เฮขยายโอกาสส่งออก" .(7 ตุลาคม 2558). แนวหน้า: สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2558.

เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/182561

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×