เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ส่งมอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ถึงมือเกษตรกรไทยนิยมยั่งยืน
19 กันยายน 2561
580
นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวกำลังทยอยส่งมอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น 18 กลุ่ม ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมกับฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และหลักสูตรวิทยาการเมล็ดพันธุ์ โครงการนี้มีเป้าหมายว่า กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตามเป้าหมาย โดยมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นไร่ละ 35 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10 ของผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัม/ไร่ สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรโดยผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจำนวน 2,160 ตัน หรือผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 120 ตัน/กลุ่ม และสามารถผลิตเป็นข้าวเปลือกได้ 37.80 ล้านตันข้าวเปลือก คิดที่ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 350 กิโลกรัม/ไร่
ทั้งนี้ กรมการข้าว ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเครื่องจักร/อุปกรณ์ ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ดังนี้ 1.สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันกำหนดเงื่อนไข/ข้อตกลงในการบริหารจัดการเครื่องจักร/อุปกรณ์ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการการยืม คณะกรรมการช่างประจำกลุ่ม มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการบริหารเพื่อควบคุม กำกับ ให้การบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส

อย่างไรก็ตามแนวทางการยืมใช้พัสดุนี้ ยึดหลักการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวดที่ 9 การบริหารพัสดุ และกรมการข้าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ เพิ่มเติม ได้แก่ 1.ส่วนราชการเจ้าของพัสดุต้องให้ผู้ยืมยืมใช้พัสดุได้ โดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน และให้ยืมได้คราวละไม่เกิน 1 ปี งบประมาณ 2.ผู้ยืมต้องลงนามในสัญญายืมใช้พัสดุกับส่วนราชการเจ้าของพัสดุ 3.ผู้ยืมต้องนำพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มผู้ยืม 4.ผู้ยืมจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 5.ส่วนราชการเจ้าของพัสดุสามารถยกเลิกการให้ยืมใช้พัสดุได้ทุกเวลาหากผู้ยืมไม่สามารถดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญายืม หรือแนวทางการใช้ยืม หรือเหตุอันควรอื่นๆ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส่งมอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ถึงมือเกษตรกรไทยนิยมยั่งยืน". (17-09-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 19-09-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
18-33°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×