เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ครม.เห็นชอบโครงการ โคบาลบูรพา อนุมัติ 1 พันล้าน เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวหันทำปศุสัตว์
08 มิถุนายน 2560
1,647
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา และอนุมัติงบกลาง จำนวน 1,028.40 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ เพื่อให้กรมปศุสัตว์เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
สาระสำคัญของเรื่อง เนื่องจากสถานการณ์โคเนื้อมีปริมาณลดลง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และความต้องการของตลาดต่างประเทศ สาเหตุเกิดจากเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำมีจำนวนลดลง เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนต่อฟาร์มสูง และระยะเวลาคืนทุนใช้เวลานาน จึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้ทันกับความต้องการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการ "โคบาลบูรพา" โดยบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์

โดยดำเนินการในลักษณะของธนาคารสินค้าเกษตรและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของจังหวัดสระแก้วให้เป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา" เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่เหมาะสม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก และสร้างโอกาสในการผลิตเนื้อโคส่งออกตลาดอาเซียนในอนาคต

โครงการโคบาลบูรพา มีวัตุประสงค์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รวมทั้งเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก

พื้นที่เป้าหมาย 1. พื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัดสระแก้ว
ปี 2559/60 ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง และอำเภอวัฒนานคร เนื้อที่ 100,477 ไร่ เกษตรกร 6,106 ราย
2. พื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง และอำเภอวัฒนานคร จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ 3,346 ไร่
เกษตรกร 271 ราย

การดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก 2) ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ 3) ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ และ 4) การจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GMP ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2560-2565)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.เห็นชอบโครงการ โคบาลบูรพา อนุมัติ 1 พันล้าน เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวหันทำปศุสัตว์". (06-06-2560).
ประชาชาติ.: สืบค้นเมื่อ 08-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496745593
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×