เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ธกส.เบรกจ่ายเงินชาวนาไร่ละพัน
28 กรกฏาคม 2559
4,736
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้หารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ส่งข้อมูลใน 2 เรื่อง คือ รายชื่อเกษตรกรที่จะเข้าโครงการไม่ทำนาปรังและข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ Agri-Map ซึ่งเป็นแผนที่เกษตรที่บ่งบอกสภาพดิน แหล่งน้ำ โรงงาน ตลาด และโลจิสติกส์ เพื่อใช้กำหนดนโยบายและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรทำการเกษตรที่ถูกต้อง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้
ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเดือน พ.ค. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/2560 ผ่าน ธ.ก.ส. วงเงินกว่า 4.54 หมื่นล้านบาท มาตรการที่สำคัญคือ โครงการสนับสนุนเงินทุนด้านการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ 1 หมื่นบาท/ครัวเรือน คาดว่าเกษตรกรจะได้ประโยชน์ 3.7 ล้านราย ใช้งบ 3.7 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้าจ่ายเงินให้หมดภายใน 4 เดือน แต่วันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ครม.ได้ให้กระทรวงการคลังหารือส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนก่อนดำเนินการโครงการ โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของเกษตรกรคือ ชาวนาที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องไม่ซาซ้อนกับมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ ในการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังฤดูต่อไป รวมทั้งจะต้องเป็นชาวนาที่ทำนาในพื้นที่ที่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้นัดหารือ ส่วนงาน เช่น กระทรวงเกษตรฯ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมติ ครม.ดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่า เนื่องจากเพิ่งจะเริ่มฤดูกาลการทำนาปรังในบางพื้นที่ จึงยัง ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนที่ไม่แจ้งว่าจะไม่ทำนาปรังไว้ รวมทั้งแผนที่ Agri-Map ยังไม่กำหนดเป็นรายพื้นที่ว่า อำเภอ ตำบลไหนให้เลิกปลูกข้าวและหันมาปลูกพืชอื่นทดแทน ธ.ก.ส. จึงมีข้อมูลไม่พอในการจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ให้เกษตรกร เพราะเกรงว่าหากเร่งดำเนินการเร็วเกินไปจะกลายเป็นการจ่ายเงินให้ซ้าซ้อน

"ตอนนี้ ธ.ก.ส.รอข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรฯ ว่าใครจะไม่ทำนาปรังบ้าง และพื้นที่ไหนไม่สมควรจะทำนา ต่อไปตาม Agri-Map ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่ายังไม่มีข้อมูล ทำให้ ธ.ก.ส.ยังไม่กล้าจ่ายเงิน เพราะเกรงว่าจะขัดกับมติ ครม.ที่ไม่ต้องการให้มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน" นายสมศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยแสดงความเป็นห่วงเรื่องการตัดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการทำนา หากบ้านนาย ก. ได้เงินช่วยไร่ละ 1,000 บาท แต่บ้านนาย ข. ที่มีพื้นที่ติดกันแต่ไม่ได้เงินเกรงว่าอาจมีการร้องเรียนเกิดขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธกส.เบรกจ่ายเงินชาวนาไร่ละพัน.". (27-07-2559). โพสต์ทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 28-07-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/economy/finance/445040
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×