เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ของบกองทุน FTA 300 ล้าน เสริมแกร่งผู้เลี้ยงโค
17 กุมภาพันธ์ 2563
727
เสริมแกร่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโค รับมือผลกระทบเปิดเสรีทางการค้าไทย-ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ หลังสิ้นสุดมาตรการ SSG ภายใต้ความตกลง TAFTA 1 ม.ค. 2564 สศก. ขอเจียดงบประมาณ?63 หนุนกองทุน FTA 300 ล้านบาท ลุ้นก้อนแรก 161 ล้านบาท

นายเอกภาพ ตรีลพ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า สศก.เดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) โดยปีนี้ 2563 ได้เสนอของบฯ 300 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมาที่ขอ 250 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ยังคงพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสามารถใช้ทุนคืนงบประมาณแผ่นดินตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้มากขึ้น
ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับการอนุมัติผ่านงบฯปี 2563 เบื้องต้นมี 2 โครงการ แบ่งเป็น โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ขณะที่ปีที่ผ่านมามุ่งเน้นสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับผลกระทบโคเนื้อ โคขุน 2 โครงการเช่นกัน คือ โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 สายพันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการค้า 2.โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

ทางด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยว่า ล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA คณะกรรมการบริหารกองทุน FTA ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 161.79 ล้านบาท ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ตั้งแต่การผลิตโคต้นน้ำจนถึงการตลาดเนื้อคุณภาพสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

โดยการอนุมัติเงินกองทุนครั้งนี้ สศก.เล็งเห็นถึงความสำคัญของเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการ SSG ภายใต้ความตกลง TAFTA ในวันที่ 1 มกราคม 2564 และคาดว่าจะมีการนำเข้าโคมีชีวิต เนื้อโคแช่แข็ง และเครื่องในโคแช่แข็งจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มากขึ้น เป็นผลมาจากที่ราคาถูกกว่าเนื้อโคในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยที่มีต้นทุนการผลิตที่สูง ประกอบกับราคาจำหน่ายโคเนื้อที่ไม่แน่นอน

อย่างไรก็ตาม การให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการช่วยยกระดับโครงสร้างการผลิตโคเนื้อในประเทศไทยทั้งระบบ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการบูรณาการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศสามารถร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแข่งขันกับผู้ผลิตจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย 2) กระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อและเนื้อโค และ 3) การบริหารจัดการพืชอาหาร และอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×