เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรฯได้รับ20รางวัลจากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ปชช.
22 กันยายน 2558
763
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกระดับ ส่งผลให้ในปี 2558 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัลจาก สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล ได้แก่
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- เป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
- เป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ 15 รางวัล ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 5 รางวัล กรมวิชาการเกษตร 3 รางวัล กรมพัฒนาที่ดิน 2 รางวัล กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 รางวัล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 รางวัล กรมประมง 1 รางวัล และกรมชลประทาน 1 รางวัล

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
- เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นเลิศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 รางวัล กรมประมง 1 รางวัล และกรมปศุสัตว์ 2 รางวัล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลอัน ทรงเกียรติให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี

******************
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×