เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
การอบรมการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรีดโคนม
28 สิงหาคม 2558
1,727
หลักสูตรสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเข้าสู้อาชีพและผู้ที่เคยเลี้ยงโคนมที่ต้องการฟื้นฟู และเพิ่มเตมความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมโดยจะได้รับความรู้ การจัดการที่สำคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ช่วยย่นระยะเวลาการศึกษาด้วยตนเอง สาระของการอบรมจะช่วยสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นเข้าสู้อาชีพ สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้ในการผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพ
แหล่งที่มาของข้อมูล : "การอบรมการเลี้ยงโคนม (หลักสูตรเร่งรัด 10 วัน).". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dpo.go.th/?p=13579

   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×