เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เร่งพัฒนาไหมไทยภายใต้ GI
04 มิถุนายน 2558
894
กรมหม่อนไหมเร่งพัฒนาไหมไทยเพื่อให้เกษตรกรผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานตรงตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)
ดร.สฤษดิพร ชูประยูร รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานนำร่องใน 8 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยในปี 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ Agence Francaise Development (AFD) ในการดำเนินงานโครงการ FAO-AFD Project on the Promotional of Rural Development through Development of Geographical Indications at Regional Level in Asia เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานรับรอง สร้างระบบการควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน รวมถึงพัฒนาต่อยอดตลาดสินค้าไหมไทยในตลาดนานาชาติทั้งเอเชียและยุโรป

กรมหม่อนไหม โดย สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหมจึงได้จัดการสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าไหมไทยภายใต้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม และผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากยิ่งขึ้น และเกษตรกรสามารถผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานได้ตรงตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อทำให้สินค้าไหมไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เร่งพัฒนาไหมไทยภายใต้ GI.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/161332
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×