เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
เกษตรกรปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้
14 พฤษภาคม 2562
315

จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้แหล่งน้ำลดน้อยลง รัฐบาลจึงมีมาตรการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชหลังนาโดยเน้นเกษตรกรที่ทำนาตั้งแต่ปี 59-61 เข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลจะมีการช่วยเหลือไร่ละ 600 บาท เป็นการช่วยเหลือให้บริการทางการเกษตรเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ในการดึงน้ำมาใช้ในไร่นาของตัวเอง ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ประมาณ 9,000 บาท ในส่วน จ.สงขลา มีหลายพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งในนั้นคือ เกษตรกร ม.7 บ้านนาป๋อง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ได้หันได้หันมาปลูกถั่วลิสง ถั่วหรั่ง แตงกวา มันเทศและข้าวโพดเป็นพืชทางเลือกที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกค่อนข้างน้อย และมีราคาดีในช่วงนี้สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี และใช้วิธีไถกลบตอซังข้าวสามารถบำรุงดิน และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจะไม่ใช้วิธีเผาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการนี้จะเน้นให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนาในภาคใต้ คือ ประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายน มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งเกษตรกรจะต้องเป็นเกษตรกรที่ทำนาขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี 59-61 ถ้าหลังจากนั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ และเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วทางสำนักงานเกษตร จ.สงขลาจะเข้ามาตรวจสอบว่าเกษตรกรได้ทำการเกษตรปลูกพืชหลังนาจริงหรือไม่ ซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม และเมื่อเกษตรกรปลูกเสร็จแล้วสามารถยื่นเพื่อขอรับการช่วยเหลือ 15 วันหลังจากการปลูกโดยให้ยื่นถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แต่หลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แล้วจะไม่รับพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-35°C
เชียงใหม่
19-33°C
นครราชสีมา
17-35°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×