เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ก.เกษตรฯสร้างมูลค่ายางพารายกระดับชาวสวน
01 กรกฏาคม 2563
59

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางยกระดับสินค้ายางพาราของไทยด้วยการผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลกด้วยมูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านบาท และส่งออกยางรถยนต์อันดับ 4 ของโลกส่งออกถุงมือยางอันดับ 2 ของโลก ซึ่งประเทศไทยมีวัตถุดิบมากพอที่จะแปรรูปสินค้าสร้างมูลค่า สร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและประเทศไทย


โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้กำหนดแนวทาง ปฏิรูปยางพาราชุดแรกเพื่อตอบโจทย์ยุคนิวนอร์มอลจากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ชาวสวนยางและสถาบันยางพร้อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


ทั้งนี้สำหรับ มาตรการ ที่วางไว้ มี 6 แนวทางประกอบด้วย


1.มาตรการตลาดและราคา (Market & Price) ให้เร่งศึกษาหาข้อสรุปการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริง) ของยางพาราที่เรียกว่า "ตลาดไทยคอม" (ThaiCom)


2.มาตรการการบริหารด้านอุปทาน (Supply Side Management) กำหนดให้ลดพื้นที่สวนยาง 2 ล้านไร่โดยลดพื้นที่สวนยางปีละ 2 แสนไร่ เป็นเวลา 10 ปีเพื่อลดปริมาณการผลิตโดยขอการสนับสนุนไร่ละ 10,000 บาทจากรัฐบาล


3.มาตรการการบริหารด้านอุปสงค์ (Demand Side Management) เร่งขยายตลาดในจีนโดยให้ขยายการค้ายางพาราให้ครอบคลุมในทุกมณฑลของประเทศจีน เพื่อเพิ่มช่องทางการขายยางพาราต่อยอดจากในอดีตที่การค้ายางกระจุกตัวอยู่ในบางมณฑล


4. มาตรการส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เร่งส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิตถุงมือยางรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ในยุคนิวนอร์มอล (New Normal) จากผลกระทบของโควิด 19 โดยเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนในรับเบอร์ซิตี้ (Rubber City) และพื้นที่ใกล้แหล่งผลิตยางพารา


5. มาตรการลดสต็อกยางพารา ให้ กยท. เสนอแนวทางการบริหารจัดการสต็อกยางพาราที่คงค้างกว่า 1 แสนตัน โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 9 กรกฎาคม และ 6. มาตรการเพิ่มรายได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×