เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ก.เกษตรดันสหกรณ์รวมยางแสนตัน
07 ธันวาคม 2561
9

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร โดยมีตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราและมีศักยภาพในการส่งออก 18 แห่ง จาก 12 จังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยระบุว่ากระทรวงเกษตรฯจะคัดเลือกสหกรณ์ 18 แห่งที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปยางพาราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการรวบรวมยางพาราจากสหกรณ์เครือข่ายอีก 154 แห่ง ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อดึงปริมาณยางพาราในประเทศส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้กับเกษตรกร


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกร วงเงิน 5,000 ล้านบาท ผ่านธ.ก.ส.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 โดยสถาบันเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ชำระคืนภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันรับเงินกู้ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ? 28 กุมภาพันธ์ 2563


นอกจากนี้ยังมีเงินอุดหนุนจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเงินส่วนนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องทำรายละเอียดชี้แจง เพื่อทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้


ด้าน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทำแผนการรวบรวมยางพาราที่ซื้อจากเกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.เท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อและส่งออกชัดเจนเพื่อนำมาประกอบการยื่นขอรับเงินกู้จากธกส. และขอรับเงินอุดหนุค่าบริหารจัดการ โดยธกส.จะจ่ายเงินตามแผนการรวบรวม และโอนเงินให้สถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการซึ่งสหกรณ์แม่ข่าย 18 แห่งจะต้องทำหน้าที่รวบรวมยางจากสหกรณ์เครือข่ายในแต่ละพื้นที่เพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศ และจะต้องรายงานปริมาณยางพาราที่สหกรณ์แม่ข่ายและลูกข่ายเก็บรวบรวมไว้ในโกดัง ทั้งยางอัดก้อน ยาง STR 20 ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นรมควันและยางเครพ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบภายในวันที่ 10 ธันวาคมนี้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-28°C
เชียงใหม่
19-25°C
นครราชสีมา
21-28°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
perdsorb
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×