เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรฯส่ง"นราพัฒน์"ย้ำชัดจุดยืนต่อรัฐมนตรีเกษตร71ประเทศ
19 มกราคม 2563
70

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ 12 (12th Berlin Agriculture Minister?s Conference) ซึ่งเป็นการประชุมที่มีรัฐมนตรีเกษตรจาก 71 ประเทศเข้าร่วม เพื่อร่วมกันหารือด้านนโยบายภายใต้หัวข้อหลัก "การค้าเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลาย และโภชนาการที่ยั่งยืน" และร่วมกันหารือแนวทางที่จะทำให้การค้าสินค้าเกษตรและอาหารช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในเป้าหมาย 1 คือ การขจัดความยากจน (No Poverty) และเป้าหมาย 2 คือ การขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในแถลงการณ์ของรัฐมนตรีจาก 71 ประเทศ ได้เน้นย้ำสิ่งที่เป็นนโยบายของเกษตรของประเทศไทย ว่า การพัฒนาภาคการเกษตรในเฉพาะในชนบท จะต้องมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์

เพื่อเอื้ออำนวยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเข้มแข็ง การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการค้าของประเทศไทยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยของไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและสอดคล้องต่อการพัฒนาด้านอื่นด้วย เช่น สิ่งแวดล้อมความ ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภคนอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ เห็นชอบกรอบแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (United nation Food and Agriculture Organization) เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเกษตรและอาหาร เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มบทบาทของสตรีและเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคการเกษตร เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของ FAO จะดำเนินการต่อยอดข้อเสนอโครงการในการใช้เทคโนโลยี ดิจิตัล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตรและอาหารและเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-34°C
เชียงใหม่
24-38°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-34°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×