เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เดินเครื่องผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เตรียมพร้อมศูนย์ขยายพันธุ์10แห่งทั่วปท.ผลิตส่งต่อเกษตรกร
13 มิถุนายน 2561
346
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเดินเครื่องผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม หวังให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์ดีและลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกัน
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดตั้งกองขยายพันธุ์พืชขึ้นมาเป็นอีกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเกษตรกร รวมถึงผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่สะอาด ปราศจากโรคและแมลงราคาเหมาะสมสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดี นับเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ด้านการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรในเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ นอกจากช่วยแก้ไขปัญหาเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดไม่ให้ราคาสูงแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคตที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ผู้นำในการผลิตและเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub) ของภูมิภาคอาเซียนตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้ให้ได้

โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริม การเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณ ในการซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช และครุภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีให้ได้ตามแผนการผลิต ภายใต้ เป้าหมายแผนการผลิตรวม 8 ล้านต้นต่อปี โดยแบ่งเป็นพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 1,411,000 ต้น ต้นพันธุ์ จำนวน 5,095,000 ต้น ท่อนพันธุ์ จำนวน 1,494,000 ต้น ส่วนเมล็ดพันธุ์พืชปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หากได้รับงบประมาณจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ กระจายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศได้

โดยแต่ละศูนย์จะรับผิดชอบพืชเศรษฐกิจที่ปลูกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ รวมถึงมีการจัดทำแปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดีจำนวน 815 ไร่ เพื่อเป็นแปลงรวบรวมผลิตพืชพันธุ์ดี ใช้ในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ประกอบด้วย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ผลิตต้นมะละกอ ต้นกล้วย ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ผลิตต้นพริก ต้นกล้วย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ผลิตต้นดอกเบญจมาศ ต้นกล้วย ท่อนพันธุ์อ้อย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลิตกล้วย ต้นปาล์มน้ำมัน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ผลิตต้นพริก ต้นกล้วย ท่อนพันธุ์อ้อย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ผลิตต้นกล้วย ท่อนพันธุ์อ้อย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ผลิตต้นผัก ต้นพริก ต้นกล้วย ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ผลิตต้นสตรอเบอร์รี่ ต้นผักสมุนไพร ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตต้นหน่อไม้ฝรั่ง ต้นไม้ดอกไม้ประดับ ต้นผักศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ผลิตท่อนพันธุ์อ้อย ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังต้นไม้ดอก

ขณะนี้ทั้ง 10 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนของการปรบปรุงซ่อมแซมโรงเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยทุกพันธุ์พืชพันธุ์ดี ที่ดำเนินการผลิตจะเป็นพันธุ์ที่ได้รับการ รับรองจากหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน สำหรับเกษตรกร หน่วยงาน และผู้สนใจ ที่ต้องการพืชพันธุ์ดี สามารถติดต่อสั่งจองและเลือกซื้อได้ตามศูนย์ขยายพันธุ์พืช เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์/โทรสาร 0-2561-0127, 0-2561-0128 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ plantprop@doae.go.th
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เดินเครื่องผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เตรียมพร้อมศูนย์ขยายพันธุ์10แห่งทั่วปท.ผลิตส่งต่อเกษตรกร". (12-06-2561).
อาร์วายทีไนน์.: สืบค้นเมื่อ 13-06-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.ryt9.com
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×