เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
มอบรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
27 พฤศจิกายน 2561
249

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายในงานมอบรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2561 ว่า ในปัจจุบันภาคการเกษตรได้รับผละกระทบจาก ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขัน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ้งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมร่วมมือกับทุกๆภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน หลักการตลาดนำการผลิต รวมทั้งการใช้หลักการผสมผสาน และไม่แทรกแซงกลไกตลาดที่อาจทำให้เป็นปัญหา


ด้านนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2561 ถือเป็นปีที่ 10 ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มต้นในปี 2551 ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อค้นหาปราชญ์เกษตร ในท้องถิ่นต่างๆไปจนถึงการพัฒนาด้านการตลาดสู่การค้าออนไลน์ และรูปแบบการเกษตรครบวงจร จนมาถึงปัจจุบันเข้าสู่รูปแบบ เกษตรกรยุค 4.0 ที่สามารถปรับตัวได้ทันตามกระแสของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นำไปสู่การแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆของภาคการเกษตร และนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม


ทั้งนี้ผู้ได้รับมอบรางวัลเกษตรกร สำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2561 ได้แก่นางสาวพิมพ์วรัตน์ เรืองประชา เกษตรกรไร่สตอเบอรี่จากจังหวัดสุพรรณบุรี และมีผู้ที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นอีก 7 รางวัล จากทั่วประเทศแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×