แวดวงเกษตร
ปูพรมถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์ ดันเกษตรกรเข้าระบบมาตรฐานทั่วปท.5พันราย
09 กุมภาพันธ์ 2561
640
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้คนหันมาดูแลรักษาสุขภาพเป็นจำนวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ขึ้น สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่เน้นเพิ่มพื้นที่ ปริมาณการผลิต และมูลค่าผลผลิต ตลอดจนผลักดันให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ระบบการผลิตจนถึงการตลาดตามนโยบายของรัฐบาล สามารถผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไปสู่ผู้บริโภคได้
โดยในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกษตรอินทรีย์ในเชิงลึก เพื่อเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนและการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรทั่วประเทศกว่า 5,000 ราย ทั้งเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก พืชสวน และพืชไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่บูรณาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรดั้งเดิม สามารถปลูกต้นหอมและกระเทียมหลังฤดูทำนาได้ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลวังขนาย เป็นตลาดรับผลผลิตอ้อยของเกษตรกรได้อย่างดี เพื่อวางแผนผลิตน้ำตาลอินทรีย์ และจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนเกษตรสีเขียว โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือข้าวสังข์หยด รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร (ยโสธรโมเดล) เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต มีศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมีตลาด หรือช่องทางจำหน่ายผลผลิตมากขึ้น

นายสมชายกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่รวมถึงเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้นแล้ว เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมายที่วางไว้ และยังสนับสนุนปัจจัยการผลิตและควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิถี เช่น เชื้อบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ตัวห้ำ และตัวเบียน ให้แก่เกษตรกรด้วย มีเจ้าหน้าที่ของกรมคอยติดตามและประเมินแปลงอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งเสริมกิจกรรมการแปรรูป จัดการผลผลิต และเชื่อมโยงสู่การตลาดอย่างกว้างขวางต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปูพรมถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์ ดันเกษตรกรเข้าระบบมาตรฐานทั่วปท.5พันราย". (09-02-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 09-02-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/319525
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-26°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×