แวดวงเกษตร
ดีต่อใจ ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ(IAPSIT) ครั้งแรก
19 มกราคม 2561
637
นับเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการณ์อ้อยและน้ำตาลโลก ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน "การประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (International Sugar Conference - IAPSI 2018)" ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัด อุดรธานี ภายใต้หัวข้อหลัก "Sugar Crops Improvement, Biotechnology, Bio-Refinery and Diversification: Impacts on Bio-based Economy" เพื่อเผยแพร่นวตักรรมที่จะสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การสนับสนุนความร่วมมือของชาวไร่ และการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลได้กว่า 460 ล้านตันต่อปี
คิดเป็นกว่า 40% ของผลผลิตมวลรวมของโลก


ปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาลมีบทบาทสำคัญต่อยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หรือ Bio-based Economy ในประเทศผู้ผลิตน้ำตาลหลายประเทศทั่วโลก โดยมีการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานในประเทศเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การเกษตร พลังงานชีวภาพ และการแพทย์ เช่นเดียวกับ ประเทศไทย ที่ภาครัฐได้สนับสนุนการลงทุนวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในภาคส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนทั้งในระดับครัวเรือนของภาคเกษตรกร และ ภาคอุตสาหกรรมในระดับประเทศ ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยจึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมIAPSIT 2018 นี้ โดยร่วมมือ กับสมาคมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ (International Association of Professionals in Sugar and Integrated Technologies - เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรที่มีพันธกิจในการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลโดย IAPSIT) ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
งานแถลงข่าว การเตรียมงาน IAPSI 2018 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ บางเขน


โดยองค์กรผู้แทนชาวไร่อ้อยทั้ง 5 องค์กร ได้แก่ สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย,ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน,สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย,สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ และ สมาคมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ จะให้การสนับสนุนการส่งผู้แทนชาวไร่อ้อยมาเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน นอกจากนั้นยังร่วมกันผลักดันให้การประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทรายเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ประกอบการและชาวไร่ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย(TSSCT) ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังหน่วยงานทั้งภ่าครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนอีกกว่า 30 องค์กร

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน (ASEAN Sugar Alliance หรือ ASA) ,นายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ และ นายกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุม IAPSI 2018 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดร. จงรัก กล่าวว่า การร่วมจัดประชุม IAPSIT 2018 สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทสำคัญของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศ โดยเป็นเวทีนำเสนอ ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่สำคัญ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลมากกว่า 295 โครงการ ขณะนี้มีอาจารย์และนกัวิจัยด้านดังกล่าวถึง 261 คน นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรเฉพาะ ด้านเทคโนโลยีของน้ำตาล ซึ่งมีโรงงาน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ โดยมีผู้จบหลักสูตรนี้และเป็นฟันเฟืองสำคัญในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมากกว่า 500 คน

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน (ASEAN Sugar Alliance หรือ ASA)


นายเชิดพงษ์ กล่าวว่า ในฐานะประธาน ASA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IAPSIT 2018 เพราะไทยมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของอาเซียน ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของ ภูมิภาค การประชุม IAPSIT 2018 จะเป็นเวทีส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมดังกล่าวในอาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้กรอบ ASA โดยเฉพาะด้านการวิจัยการพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนในอนาคตร่วมกับนักวิชาการและผู้ประกอบการ

นายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ


นายธีระชัย กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มชาวไร่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวมถึงจังหวัดข้างเคียงในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IAPSIT 2018 ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการครั้งแรกของไทยที่เน้นการมีส่วนร่วมของชาวไร่จากทั่วประเทศ IAPSIT 2018 นี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาคการผลิต ทั้งผู้ประกอบการและชาวไร่ต่อการวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย เพราะชาวไร่เป็นผู้สะท้อนความต้องการด้านนวัตกรรมในฐานะผู้ที่นำผลงานด้านการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาด้านการผลิตอย่างยั่งยืน เราจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนให้นวัตกรรมต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิผลได้
นายกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย


นายกิตติ กล่าวว่า ปัจจุบัน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาลของประเทศนั้น ได้รับการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐ สถานศึกษาและภาคเอกชนของไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตระหนักถึงความบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าวในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ การผลิต เอทานอล พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทน

"การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ห้าองค์กรผู้แทนชาวไร่อ้อย และทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของ ประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและบทบาทของทุกภาคส่วนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ผู้นำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในตลาดโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน".

รายงานโดย : มินยดา อนุกานนท์ ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-26°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×