แวดวงเกษตร
เร่งมอบเงินช่วยเหลือ ศพก.ใต้ เพิ่มประสิทธิภาพผลิต-ฟื้นเกษตรกรถูกผลกระทบน้ำท่วม
11 เมษายน 2560
271
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงติดตามการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อย่างต่อเนื่องทั้งการจ่ายเงิน เปิดศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร ทั้งในระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ พร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ และเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินขณะนี้ดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 จ่ายครัวเรือนละ 3,000 บาท ซึ่งขณะนี้จ่ายไปได้หลายจังหวัดแล้ว และจะทยอยจ่ายให้ครบตามเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะสำรวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งต้องรอคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัดพิจารณา เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้มีทุกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผลิตสารชีวิภัณฑ์ เพื่อแจกจ่ายให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหลังจากเกษตรกรได้รับก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไปกำกับดูแลและอบรม เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ใช้อย่างถูกวิธีต่อไป ทั้งนี้

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มอบเงินบริจาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอีก ซึ่งกำหนดไว้ สำหรับมอบให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเสียหาย จำนวน 124 แห่ง ใน 10 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี แห่งละ 20,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน กว่า 2,912,400 บาท และ สำหรับแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 15 แปลง ในจังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา ตามแผนที่แต่ละแห่งเสนอขอรับความช่วยเหลือรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,875,000 บาท รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้นกว่า 4,787,400 บาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เร่งมอบเงินช่วยเหลือ ศพก.ใต้ เพิ่มประสิทธิภาพผลิต-ฟื้นเกษตรกรถูกผลกระทบน้ำท่วม". (11-04-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 11-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/264780
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×