เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ภัยแล้งพ่นพิษ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายคาดปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 59/60 ลดลง
26 ตุลาคม 2559
1,838
3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย คาดปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 59/60 ลดลงกว่าปีก่อน จากผลกระทบภัยแล้งในช่วงต้นปี สร้างความเสียหายแก่ตออ้อยและอ้อยปลูก อีกทั้งมีการนำอ้อยไปใช้เพาะปลูกและขยายพันธุ์สำหรับปีต่อไป ระบุโรงงานน้ำตาลเตรียมประชุมเตรียมความพร้อมรับผลิต 7-8 พ.ย.นี้ เร่งระดมสมองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลุ้นดันยีลด์ผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยดีกว่าปีก่อน หวังช่วยพยุงปริมาณผลผลิตน้ำตาลลดลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับปีก่อน
นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศตกลงเสนอสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. กำหนดวันเริ่มเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2559/60 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป โดยประเมินว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จากสภาพปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ ส่งผลให้ตออ้อยและอ้อยปลูกได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ชาวไร่อ้อยจึงต้องนำผลผลิตอ้อยบางส่วนไปใช้เพาะปลูกและทำพันธุ์อ้อยสำหรับการเพาะปลูกอ้อยในฤดูการผลิตในปี 2560/61 ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายจึงคาดการณ์ว่า อ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2559/60 จะมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอ้อยเข้าหีบ 94.05 ล้านตันอ้อย สอดคล้องกับการประเมินปริมาณอ้อยเข้าหีบของ สอน. ก่อนหน้านี้ ที่คาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบในปีนี้เพียง 91.05 ล้านตันอ้อย หรือลดลง 3 ล้านตัน จากปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบจะลดลง แต่กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลยังคาดหวังว่าผลผลิตน้ำตาลโดยรวมทั้งอุตสาหกรรมจะมีปริมาณลดลงไม่มากนัก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณน้ำตาลทราย 9.78 ล้านตัน เนื่องจากมีปริมาณฝนกระจายทั่วถึงในพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ช่วงกลางปี หากฝนยังตกกระจายจนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้ และสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายปี จะช่วยให้อ้อยสร้างความหวานได้ดี และส่งผลต่อคุณภาพอ้อยเข้าหีบที่ทำให้โรงงานสามารถผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยีลด์) ได้ดีกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 104.95 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทุกแห่ง เตรียมจัดประชุมเวิร์คช็อป ประจำปี 2559 เพื่อความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2559/60 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 นี้ ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่และฝ่ายโรงงาน จะร่วมกันหารือกับผู้บริหารโรงงาน ถึงการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอ้อยและประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล เพื่อลดปัญหาอ้อยปนเปื้อนและอ้อยไฟไหม้ พร้อมส่งเสริมให้ส่งอ้อยสดเข้าหีบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลได้อีกทางหนึ่ง

"ปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีนี้จะลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูก แต่เชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอ้อยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล ด้วยการส่งอ้อยสดให้แก่โรงงานนั้น เชื่อว่าจะทำให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลโดยรวมในปีนี้ลดลงไม่มากนัก"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ภัยแล้งพ่นพิษ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายคาดปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 59/60 ลดลง". (25-10-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 26-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477391425
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×