ข้อมูลเกษตร
หุงข้าวกล้องถูกหลัก เพิ่มความหอมอร่อย
ข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด เนื่องจากเป็นข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกเพียงครั้งเดียว ทำให้จมูกข้าวและรำข้าวซึ่งเป็นส่วนที่อุดมไปด้วยวิตามินยังติดอยู่ ข้าวกล้องนั้นจะมีสีน้ำตาลส่วนความเข้มอ่อนนั้นจะแตกต่างกันไปตามพันธุ์ข้าว พื้นที่ที่ใช้ในการปลูก และกระบวนการผลิต
2011-04-07
3,205
สมุนไพรแก้ท้องเสียในควาย
พืชสมุนไพรที่ใช้ เป็นพืชที่หาง่ายในท้องถิ่นผู้ใช้จะต้องใช้ให้ถูกต้น รู้จักสรรพคุณ ใช้ให้ถูกส่วน ตามข้อบ่งใช้ เช่น ราก, ลำต้น, ใบ, ผล, หรือดอก รู้จักระยะที่เก็บที่ให้สรรพคุณทางยาสูงสุด เช่น บอระเพด เก็บเมื่อแก่เต็มที่ อายุประมาณ 1 ปี ขึ้นไป ผลมะเกลือ เก็บเมื่อไม่แก่ ไม่อ่อนเกินไป เป็นต้น ใช้ให้ถูกขนาด จะต้องดู ตามข้อบ่งใช้ในปริมาณและน้ำหนักกินวันละเท่าใด กี่ครั้ง ใช้ให้ถูกวิธี เป็นยาคั้นน้ำสด, ต้ม, ดอง, กิน, หรือทา เป็นต้น
2011-04-05
3,924
วิถีการทำนาไทยนับจากอดีต ถึงปัจจุบัน
การปลูกข้าว...เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม สันนิษฐานว่าเริ่มจากการที่มนุษย์รู้จักสังเกตการเจริญเติบโตของข้าวในธรรมชาติ ต่อมาจึงนำเมล็ดข้าวที่ได้มาเพาะปลูกใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย ในประเทศไทยพบการปลูกข้าวด้วยวิธีการปักดำมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และพัฒนาวิธีการปลูกเรื่อยมาตามลำดับ จนปัจจุบันมีวิธีการปลูกข้าวที่หลากหลายแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ
2011-03-21
17,519
ยางพารา พันธุ์ PB 235
ยางพาราพันธุ์ PB 235 เป็นสายพันธุจากประเทศมาเลเซีย เป็นพันธุ์แนะนำสำหรับการผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ มีการเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีมาก ทำให้เปิดกรีดได้เร็วและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแ ปลงดีทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก
2011-03-18
6,592
ยางพารา พันธุ์ PB 255
ยางพันธุ์ PB 255 เป็นยางที่แนะนำให้ปลูกเพื่อการปลิตน้ำยางและเนื้อไม้ เป้นยางพาราสายพันธุ์มาเลเซีย มีการเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงปานกลาง
2011-03-18
3,216
ยางพารา พันธุ์ PB 260
ยางพาราพันธุ์ PB 260 เป็นพันธุ์แนะนำให้ปลูกเพื่อการผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ มีการเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก
2011-03-18
3,013
ยางพารา พันธุ์ RRIC 110
ยางพาราพันธุ์ RRIC 110 เป็นพันธุ์ยางแนะนำเพื่อการผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีมาก ทำให้เปิดกรีดได้เร็วและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก
2011-03-18
2,989
ยางพารา พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 (RRIT 402)
ยางพาราพันธุ์ ฉะเชิงเทรา 50 (RRIT 402) เป็นพันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกเพื่อผลผลิตเนื้อไม้ ในพื้นที่ปลูกยางเดิมการเจริญเติบโตดีมากเมื่อต้นยางอายุ 6 ปี มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 63 เซนติเมตร โตกว่าพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 17
2011-03-18
3,592
ยางพารา พันธุ์ AVROS 2037
ยางพาราพันธุ์ AVROS 2037 เป็นยางเพื่อการผลิตเนื้อไม้ ในพื้นที่ปลูกยางเดิมการเจริญเติบโตดีมาก เมื่อต้นยางอายุ 20 ปี มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 91 เซนติเมตร
2011-03-18
1,895
การขยายเชื้อจุลินทรีย์จากดินป่า
การพัฒนาเรื่องพันธุ์ข้าวต้องใช้เวลา จากประสบการณ์ท่มูลนิธิข้าวขวัญทำเรื่องนาข้าวมา เรื่องดินจะมีการพฒนาได้เร็วกว่าเรื่องพันธุ์ข้าว ในการพัฒนาดินก็จะใช้เทคนิคเรื่องจุลินทรีย์เช่นเดียวกับที่อื่นๆ แต่บางครั้งที่ทำกันอยู่จะเห็นว่าเรื่องสูตรปุ๋ย สูตรน้ำหมักต่างๆ มีความซับซ้อน ซึ่งคุณเดชาบอกว่าตรงนั้นไม่มีความจำเป็น ทางมูลนิธิข้าวขวัญจะพัฒนาผ่านตรงจุดนั้นมาแล้ว คุณเดชาเล่าว่า ตามหลักแล้วดินดีคือดินที่มีชีวิต ดินมีชีวิตก็คือดินที่มีจุลินทรีย์ ตามหลักแล้วดินดีต้องมีจุลินทรีย์ 6,000 ล้านตัวต่อ 1 ช้อนชา หรือ 5 กรัม ซึ่งดินเหล่านี้ต้องไปในพื้นที่ที่มีจุลินทรีย์หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และก็อยู่ในท้องถิ่น มูลนิธิข้าวขวัญจึงมองไปที่ป่า ป่าที่อุดมสมบูรณ์ คุณเดชากล่าวถึงจุดค้นพบว่า “
2011-03-17
7,866
ยางพารา พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251)
ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251(RRIT 251) เป็นพันธุ์ยางของไทย ปลูกเพื่อผลผลิตนํ้ายางได้ดี เจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลางลำต้น ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก
2011-03-17
8,079
ยางพารา พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226)
ยางพาราพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226) เป็นพันธุ์ยางที่มีการแนะนำให้ปลูกได้ทั้งในพื้นที่ปลูกยางเดิมและพื้นที่ปลูกยางมใหม่ เพื่อการผลิตน้ำยางโดยเฉพาะ การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดปานกลาง ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงปานกลาง
2011-03-17
3,718
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
19-34°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
39.81
0.08
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
42.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
43.00
0.30
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×