ข้อมูลเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
46.00
0.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×