ข้อมูลเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
36.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.99 บาท
ดีเซล
28.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 พ.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
47.70
0.00
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
48.50
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
49.50
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
50.80
0.10
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×