ข้าว
(10 เรื่อง)
ภูมิปัญญาชาวนา
ไร่ทินกร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์
บนพื้นที่ 550 ไร่ที่บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พื้นที่เนินสูงสลับกับพื้นราบถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรและสร้างแหล่งน้ำ มีลักษณะระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และกลมกลืนกับผืนป่าตามธรรมชาติ ทำให้ "ไร่ทินกร" แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ ผู้คนต่างแวะเวียนมา เรียนรู้ เที่ยวชม สร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมให้กับผู้มาเที่ยวชมทุกคน ไร่ทินกร ตั้งอยู่เลขที่ 220 หมู่3 บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยคุณขจิตพรรณ คำลือ เจ้าของไร่ พื้นที่การเกษตรแห่งนี้ เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ กว่า 40 % ของพื้นที่ถูกจัดให้เป็นแปลงนาปลูกข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ เกือบตลอดทั้งปี คือในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม ผืนนาข้าวอินทรีย์ที่ไร่ทินกรจะมีความงามของธรรมชาติที่เกษตรกรชาวไร่สรรสร้างขึ้น ผู้เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละเดือนจะได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงตามวิถีชาวบ้านในการทำนาข้าว ตั้งแต่เริ่มต้นไถหว่าน จนกระทั่งต้นข้าวเจริญเติบโต ท่านจะได้เห็นผืนนาสีเขียวเข้ม-อ่อนสลับกันไป บางแปลงมีลักษณะสีแดงม่วง ตามสายพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในไร่แห่งนี้
20 กุมภาพันธ์ 2557
5,658
ปลูกข้าวนาโยน
ปัจจุบันการปลูกข้าวเป็นเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เริ่มหันหลัง ไม่ใส่ใจมากนัก เนื่องจากราคาข้าว ปัญหาวัชพืช ธรรมชาติไม่เอื้ออำนวย หันมาทำข้าวนาหว่านกันมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องมาดูแลและใส่ใจกันมากปล่อยตามยถากรรม ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น แต่ยังมีเกษตรกรผู้ไม่ยอมแพ้ พยายามทำทุกวิธีทางที่จะปลุกข้าวให้ได้ผลผลิตดี ด้วยการศึกษา ปรึกษา จากบุคลต่างๆ และจากหลายๆ พื้นที่จนมาปรับใช้กับที่นาของตนเองได้ผลผลิตเกินคาด เป็นที่ยอมรับ จากที่นาธรรมดา กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด คือการปลูกข้าวนาโยน บวกกับเทคนิคผสมผสาน จนได้ผลผลิตข้าวเกินที่คาดไว้
20 กุมภาพันธ์ 2557
2,641
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน
ป้าเรือง ทองจำรัส ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน 185 ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โทร. (089-8729687) ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน จ.นครศรีธรรมราช ที่ประกอบอาชีพทำนาข้าวนั้นก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน ที่นำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ประสบผลสำเร็จ เป็นต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และส่งจำหน่าย เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแปลงนา, ใช้วิธีโยนกล้าข้าวแทนการหว่านน้ำตม ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน ข้าวเจริญเติบโตดี, เลี้ยงเป็ดไข่ไว้กำจัดศัตรูพืชในนา, ใช้มูลสัตว์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
13 มีนาคม 2557
5,998
โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ
มูลนิธิข้าวขวัญ นำทีมโดยผู้อำนวยการมูลนิธิ อ.เดชา ศิริภัทร ได้ก่อตั้งและทำงานด้านข้าวและชาวนามาตั้งแต่ปี 2532 ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิข้าวขวัญประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบการปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ แรงงานน้อย ต้านทานโรคแมลง และสิ่งแวดล้อมโดยปลอดสารเคมีทุกชนิด
10 เมษายน 2557
6,653
การประยุกต์ใช้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทษฎีใหม่
ศูนย์การเรียรรู้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทษฎีใหม่ ของพ่อจันทร์ที ประทุมภาเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้สร้างฐานะครอบครัวอย่างเพีย ด้วยการประกอบอาชีพ การทำเกษตรแบบอินทรีย์ ในพื้นที่นา 22 ไร่ โดยการพัฒนาจนกระทั่งมีร้านขายของชำ ตั้งโรงสีข้าว และได้ตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลแก่พี่น้องเกษตรกร ได้เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน ณ 138 ม.6 บ.โนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
3 กุมภาพันธ์ 2557
2,221
วิถีชีวิตแหล่งผลิตข้าวปลอดสารบ้านบางกระน้อย สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่รู้ลืม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข บ้านบางกระน้อย ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีกิจกรรมมากมายในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกข้าวปลอดสารพิษ และเป็นเกษตรกรต้นแบบทำนาข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ สีข้าวด้วยโรงสีข้าวชุมชน เลี้ยงปลา เลี้ยงกบในบ่อดิน เลี้ยงกบคอนโด เลี้ยงวัว ปลูกพืชผักสวนครัว ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ทำบัญชีครัวเรือน และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตร
3 กุมภาพันธ์ 2557
1,678
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อ.เชาว์วัช หนูทอง
อาจารย์ เชาว์วัช หนูทอง จบมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้พลิกผันชีวิตนเองจากวิศวกรและอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค ลพบุรี เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จ.ลพบุรี ทำการศึกษาเกษตรแบบอินทรีย์เป็นการเรียนรู้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการเกษตร ด้วยความเข้าใจถึงปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบัน ทำให้อาจารย์เชาว์วัชผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ แต่มีราคาถูกแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรอินทรีย์แบบไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี และมีผลผลิตที่ดีได้ อาจารย์เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานทดลองทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ศึกษาเรื่องของวัตถุดิบในการทำสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งในการออกแบบเครื่องทำปุ๋ยอัดเม็ดแต่ละรูปแบบ จากการสะสมประสบการณ์ดูงาน และเก็บข้อมูลในการผลิตปุ๋ยมากมาย อีกทั้งยังเปิดเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ "เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี" วึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้สำหรับผู้สนใจการเกษตรอินทรีย์ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
3 กุมภาพันธ์ 2557
6,800
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน จ.ชุมพรแหล่งเรียนรู้ข้าวเหลืองปะทิวคู่เมืองชุมพร
คนไทยไม่ว่าบ้านไหนต้องกินข้าวอยู่เป็นประจำ อาหารหลักจานนี้ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงความอร่อย ให้ความอิ่มอยู่ท้องแบบที่อาหารอื่นให้ไม่ได้ ข้าวอยู่คู่กับสังคมไทยมานานในทุกท้องถิ่นทุกพื้นที่ แต่หลายคนอาจลืมไปว่าภาคใต้ก็เป็นแหล่งปลูกข้าวด้วยเช่นกัน เพราะเห็นแต่พืชอื่นๆ อย่างต้นปาล์มและยาง วันนี้เราจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้พันธุ์ข้าวเหลืองปะทิวข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดชุมพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน จ.ชุมพร
3 กุมภาพันธ์ 2557
2,127
เรียนรู้รูปแบบการทำนาอินทรีย์ 1 ไร่ ได้ 1 แสน แหล่งผลิตข้าวพื้นบ้านมาตรฐานอินทรีย์ กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52
เรียนรู้การผลิตและแปรรูปข้าวพื้นบ้านมาตรฐานอินทรีย์ การทำเกษตรผสมสาน 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน การผลิตสารชีวภาพใช้แทนเคมีเกษตร ที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี52 กับอาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ เกษตรกรต้นแบบการทำเกษตรพอเพียงเพื่อความยั่งยืน ที่สามารถทำนาปลูกข้าวได้ปีละสองครั้ง โดยอาศัยน้ำชลประทานลำโดมน้อยเขื่อนสิรินธร
3 กุมภาพันธ์ 2557
7,046
เพลินข้าวบ้าน ฟื้นฟูข้าวพื้นบ้าน
เพลินข้าวบ้าน เป็นโครงการฟื้นฟูข้าวพื้นบ้านอินทรีย์เพิ่อวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชนแห่งความสุขยั่งยืน ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์คุณภาพของเพลินข้าวบ้านทุกเมล็ด นอกจากจะไร้สารพิษและเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมให้ชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติมีองค์ความรู้ในการทำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทยอีกด้วย เพื่อวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชนแห่งความสุขยั่งยืน
12 พฤษภาคม 2557
3,160
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×