ข้าว
(10 เรื่อง)
ภูมิปัญญาชาวนา
12 พฤษภาคม 2557
3,345
ป้าเรือง ทองจำรัส ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน 185 ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โทร. (089-8729687) ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน จ.นครศรีธรรมราช ที่ประกอบอาชีพทำนาข้าวนั้นก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน ที่นำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ประสบผลสำเร็จ เป็นต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และส่งจำหน่าย เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแปลงนา, ใช้วิธีโยนกล้าข้าวแทนการหว่านน้ำตม ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน ข้าวเจริญเติบโตดี, เลี้ยงเป็ดไข่ไว้กำจัดศัตรูพืชในนา, ใช้มูลสัตว์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
13 มีนาคม 2557
6,385
บนพื้นที่ 550 ไร่ที่บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พื้นที่เนินสูงสลับกับพื้นราบถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรและสร้างแหล่งน้ำ มีลักษณะระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และกลมกลืนกับผืนป่าตามธรรมชาติ ทำให้ "ไร่ทินกร" แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ ผู้คนต่างแวะเวียนมา เรียนรู้ เที่ยวชม สร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมให้กับผู้มาเที่ยวชมทุกคน ไร่ทินกร ตั้งอยู่เลขที่ 220 หมู่3 บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยคุณขจิตพรรณ คำลือ เจ้าของไร่ พื้นที่การเกษตรแห่งนี้ เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ กว่า 40 % ของพื้นที่ถูกจัดให้เป็นแปลงนาปลูกข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ เกือบตลอดทั้งปี คือในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม ผืนนาข้าวอินทรีย์ที่ไร่ทินกรจะมีความงามของธรรมชาติที่เกษตรกรชาวไร่สรรสร้างขึ้น ผู้เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละเดือนจะได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงตามวิถีชาวบ้านในการทำนาข้าว ตั้งแต่เริ่มต้นไถหว่าน จนกระทั่งต้นข้าวเจริญเติบโต ท่านจะได้เห็นผืนนาสีเขียวเข้ม-อ่อนสลับกันไป บางแปลงมีลักษณะสีแดงม่วง ตามสายพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในไร่แห่งนี้
20 กุมภาพันธ์ 2557
5,922
ปัจจุบันการปลูกข้าวเป็นเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เริ่มหันหลัง ไม่ใส่ใจมากนัก เนื่องจากราคาข้าว ปัญหาวัชพืช ธรรมชาติไม่เอื้ออำนวย หันมาทำข้าวนาหว่านกันมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องมาดูแลและใส่ใจกันมากปล่อยตามยถากรรม ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น แต่ยังมีเกษตรกรผู้ไม่ยอมแพ้ พยายามทำทุกวิธีทางที่จะปลุกข้าวให้ได้ผลผลิตดี ด้วยการศึกษา ปรึกษา จากบุคลต่างๆ และจากหลายๆ พื้นที่จนมาปรับใช้กับที่นาของตนเองได้ผลผลิตเกินคาด เป็นที่ยอมรับ จากที่นาธรรมดา กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด คือการปลูกข้าวนาโยน บวกกับเทคนิคผสมผสาน จนได้ผลผลิตข้าวเกินที่คาดไว้
20 กุมภาพันธ์ 2557
2,772
อาจารย์ เชาว์วัช หนูทอง จบมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้พลิกผันชีวิตนเองจากวิศวกรและอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค ลพบุรี เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จ.ลพบุรี ทำการศึกษาเกษตรแบบอินทรีย์เป็นการเรียนรู้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการเกษตร ด้วยความเข้าใจถึงปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบัน ทำให้อาจารย์เชาว์วัชผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ แต่มีราคาถูกแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรอินทรีย์แบบไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี และมีผลผลิตที่ดีได้ อาจารย์เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานทดลองทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ศึกษาเรื่องของวัตถุดิบในการทำสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งในการออกแบบเครื่องทำปุ๋ยอัดเม็ดแต่ละรูปแบบ จากการสะสมประสบการณ์ดูงาน และเก็บข้อมูลในการผลิตปุ๋ยมากมาย อีกทั้งยังเปิดเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ "เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี" วึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้สำหรับผู้สนใจการเกษตรอินทรีย์ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
3 กุมภาพันธ์ 2557
7,491
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข บ้านบางกระน้อย ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีกิจกรรมมากมายในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกข้าวปลอดสารพิษ และเป็นเกษตรกรต้นแบบทำนาข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ สีข้าวด้วยโรงสีข้าวชุมชน เลี้ยงปลา เลี้ยงกบในบ่อดิน เลี้ยงกบคอนโด เลี้ยงวัว ปลูกพืชผักสวนครัว ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ทำบัญชีครัวเรือน และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตร
3 กุมภาพันธ์ 2557
1,850
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
34.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
26.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-29°C
เชียงใหม่
18-27°C
นครราชสีมา
18-28°C
ชลบุรี
22-30°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
perdsorb
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×