ข้าว
(2,009 เรื่อง)
ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 80 (Phitsanulok 80) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - สุพรรณบุรี 90/IR56//กข27 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมสามทาง ระหว่างพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 และ IR56 กับ กข27 เมื่อ พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 พ.ศ. 2536 ปลูกคัดเลือกพันธุ์ผสมชั่วที่ 2 แบบรวม(bulk) และชั่วที่ 3 ? 5 แบบสืบตระกูล (pedigree) ใน พ.ศ. 2537 ? 2540 จนได้สายพันธุ์ PSL92147-1-2-4-1 ปลูกศึกษาพันธุ์ใน พ.ศ. 2541 และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ใน พ.ศ. 2542 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นำเข้าปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ระหว่าง พ.ศ. 2543-2548 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2546 ที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และสิงห์บุรี ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ระหว่าง พ.ศ. 2545-2546 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ทดสอบเสถียรภาพในการให้ผลผลิตร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหลวง ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี และราชบุรี ใน พ.ศ. 2545, 2547 และ 2548 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ พิษณุโลก 80 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
11 มกราคม 2556
3,771
ชื่อพันธุ์ - เฉี้ยงพัทลุง (Chiang Phatthalung) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง มีชื่อเดิมหลายชื่อได้แก่ ขาวกาหวิน เปอร์วิต ขาวมาเล บางแก้ว นายเฉี้ยง ทองเรือง ชาวนาอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้นำข้าวพันธุ์นี้จากอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปปลูกที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2517 เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงปลายฤดู และเป็นที่นิยมปลูกแพร่หลายในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2530 สถานีทดลองข้าวปัตตานีได้เก็บรวบรวมข้าวพันธุ์ดังกล่าวจากแปลงนาเกษตรกรในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และคัดเลือกแบบหมู่จนได้สายพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
11 มกราคม 2556
2,178
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×