ข้าว
(1,979 เรื่อง)
ปลูกข้าวญี่ปุ่นให้มีน้ำหนักขายได้ราคา
ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันราคาข้าวของไทยนั้นมีราคาตกต่ำ ไม่แน่นอน ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลน้อย จึงทำให้เกษตรผู้ปลูกข้าว ตำบล บัวสลี เข้าร่วมโครงการกับบริษัทเอกชนในท้องถิ่น เข้าร่วมปลูกข้าวญี่ปุ่น ที่มีให้ผลผลิตมากกว่า ราคาดี และ มีการรับประกันราคาอย่างชัดเจน มีระบบการวางแผนการปลูกที่เป็นระบบ และ ข้าวญี่ปุ่น ยังเป็นข้าวที่ถูกส่งออกจากประเทศไทยไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งนำรายได้กลับมายังประเทศไทย ปีละหลายร้อยล้านบาท จึงทำให้เป็นที่สนใจกับเกษตรผู้ปลูกข้าว เป็นอย่างมาก แต่ การปลูกข้าวญี่ปุ่น นั้นสามารถปลูกได้เฉพาะช่วงนาปรัง เพราะหากปลูกช่วงนาปี น้ำในนาข้าวจะมาก ทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลผลิตลดลง และ การปลูกข้าวญี่ปุ่นต้องใส่ใจในขั้นตอนการปลูกอย่างมาก ดังนั้นการปลูกข้าวญี่ปุ่น สามารถทำได้ช่วงนาปรัง จะเหมาะสมที่สุดในการปลูกข้าวญี่ปุ่น คุณ เพิ่มพูน อินตะมา และ คุณ ประสิทธิ์ศักดิ์ วงศ์กา กล่าวว่า ได้นำพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น พันธุ์ SAHANAKI มาจาก บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมาปลูกในช่วงฤดูการทำนาปรัง สร้างรายได้ให้กับตนเอง และ ผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เพราะว่าข้าวญี่ปุ่นนั้นสามารถให้ผลผลิตได้มาก 1 ไร่ สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัม และ มีน้ำหนักดี และ ที่สำคัญ คือ มีบริษัทเอกชนในโครงการรองรับการซื้อขายข้าวญี่ปุ่นในราคา กิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งเป็นการรับประกันราคาข้าว ทำให้เกษตรสามารถปลดหนี้สินที่มีอยู่ และ มีรายได้จากการปลูกข้าวญี่ปุ่นปีละหลายแสนบาท ต่อคน
19 พฤษภาคม 2552
นางงาม
พื้นที่การปลูกข้าวส่วนใหญ่ของ อ.กระบุรี จ.ระนอง ลักษณะดินจะเป็นดินเหนียวปนทราย มีน้ำกร่อยและมีน้ำเค็มขึ้นถึงในบางช่วง ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องคำนึงถึงพันธุ์ข้าวที่จะนำมาเพาะปลูกให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค “ข้าวพันธุ์นางงาม” ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองก็เป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเลือกที่จะปลูกไว้สำหรับรับประทานและเพื่อจำหน่าย โดยมีลักษณะเด่นดังนี้
21 พฤษภาคม 2552
การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในการทำนาหว่านน้ำตม ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงนั้น เรื่องเมล็ดพันธุ์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่ง การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่มีโรคแมลง มีความบริสุทธิ์สูง ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามมา ก่อนที่ชาวนาจะหว่านข้าว ควรมีการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์และมีการทดสอบการงอกของเมล็ดพันธ์ที่จะใช้ก่อนหว่านเสมอ หากชาวนานำเมล็ดพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำว่า 80% ไปหว่านลงในนาจะทำให้ได้จวนวนต้นข้าวที่งอกมีจำนวนน้อย ซึ่งต้องมีการปลูกซ่อมภายหลัง หรืออาจจะต้องไถทิ้งและหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์และการเตรียมดิน ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้ไม่ต้องเสีย เวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นก็โดยการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธ์ก่อนที่จะทำการเพาะปลูก เพื่อจะได้คำนวณการใช้เมล็ดพันธุ์สำหรับการทำนาต่อไป
22 พฤษภาคม 2552
ข้าวพันธุ์สุราษฎร์
พื้นที่ตำบลบางลึก เป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวมากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดชุมพรซึ่งมีพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเลือกปลูกอยู่หลากหลายสายพันธุ์ “ข้าวพันธุ์สุราษฎร์” ก็เป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์ที่เกษตรกรในพื้นที่ทำการปลูกโดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาปรือ ซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้มีการปลูกมานานเกือบ 100 ปีแล้ว และที่เรียกว่าข้าวพันธุ์สุราษฎร์ คุณป้าสมควรเล่าว่าตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ของป้าได้นำข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีการเรียกข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวว่า “ข้าวพันธุ์สุราษฎร์” เรื่อยมา โดยข้าวสายพันธุ์สุราษฎร์นี้มีลักษณะเด่นคือ
5 มิถุนายน 2552
ข้าวพันธุ์เชี่ยง
ข้าวถือเป็นอาหารหลักของคนไทย การปลูกข้าวไว้สำหรับรับประทานก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพได้เป็นอย่างมาก เหมือนกับชุมชนนาคอกช้างที่มีการปลูกข้าว “พันธุ์เชี่ยง” (เป็นพันธุ์ข้าวที่ชาวบ้านปลูกมานานกว่า 20 ปี) เป็นพันธุ์ข้าวมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งลักษณะเป็นที่นาดอน มีสภาพเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ำ ทำให้ประสบปัญหาเรื่องการขาดน้ำ โดยพันธุ์ข้าวชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือ
11 มิถุนายน 2552
ข้าวไร่พันธุ์เหลือง
“ข้าวไร่พันธุ์เหลือง” เป็นพันธุ์ข้าวที่มีสายพันธุ์มาจากประเทศพม่า โดยการนำเข้ามาในประเทศของคนไทยพลัดถิ่น พื้นที่มีมีการนำข้าวพันธุ์นี้มาปลูกจะเป็นพื้นที่เขา-ลาดชัน ข้าวพันธุ์นี้จึงเหมาะที่จะนำมาปลูกในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีระบบรากที่แข็งแรงสามารถยึดจับหน้าดินได้ดี นอกจากนี้แล้วข้าวสายพันธุ์นี้ยังมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้
29 มิถุนายน 2552
พันธุ์ข้าวไร่หอมพะยอม
ข้าวสายพันธุ์นี้ได้รับมาจากการจ่ายแจกของสำนักงานเกษตรในสมัย พายุเกย์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นข้าวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสองพี่น้องยังมีการปลูกเพื่อจำหน่ายและบริโภคกัน ซึ่งลักษณะเด่นดังต่อไปนี้
9 กรกฎาคม 2552
ข้าวไร่พันธุ์ดำ
“ข้าวไร่พันธุ์ดำ” เป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกกันเพื่อรับประทาน ซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัด ดังนี้
23 กรกฎาคม 2552
ข้าวไร่พันธุ์หอมมะลิ
ข้าวในจังหวัดชุมพรมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งในแต่ละพื้นที่ต่างก็นิยมปลูกไม่เหมือนกัน “ข้าวไร่พันธุ์หอมมะลิ” ก็เป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกรในพื้นที่บ้านน้ำลอดนิยมปลูกเนื่องจากรับประทานอร่อย ถึงแม้ว่าจะให้ผลผลิตไม่มากนักก็ตาม
2 กันยายน 2552
ลักษณะข้าวพันธุ์ดี
ข้าวพันธุ์ดีย่อมมีคุณภาพในการผลิตต่อไร่สูงกว่าข้าวพันธุ์ธรรมดา ตลอดจนความต้านทานต่อโรค แมลง ในการพิจารณาเลือกข้าวพันธุ์เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะดี ครบทุกอย่างตามที่ต้องการนั้นเป็นของยาก ข้าวพันธุ์ดีส่วนมากมักจะขาดลักษณะหนึ่งไป แต่ก็นับได้ว่ายังดีกว่าข้าวพันธุ์ธรรมดา ซึ่งไม่ให้ผลดีในการปลูก แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้พยายามหาข้าวพันธุ์ดีต่างๆมาผสมคัดพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวมีลักษณะดีมากขึ้น พันธุ์ดีที่ปลูกในประเทศไทยส่วนมาก แต่พันธุ์ก็มีความแตกต่างกันไป หรือให้ผลแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น ฉะนั้นพันธุ์ข้าวที่รัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกในแต่ละภาคจึงแตกต่างกันออกไป
8 พฤศจิกายน 2554
ข้าวหอมแม่พญาทองดำ ข้าวโบราณสายพันธุ์เก่าเกิดใหม่
ข้าวหอมแม่พญาทองดำ จันทบุรี ข้าวเจ้าดำ บ้านชองโอสถ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ชุมชนดั้งเดิมของชาวชอง ซึ่งมีชาวจีนร่วมด้วย วัง หมายถึงคุ้งน้ำที่มีความลึก น้ำหมุนวน แซ้ม เพี้ยนมาจากคำว่า แซม ซึ่งชาวชองเรียกว่า วังเจ็กต่อเรือ เดิมยังเป็นแขวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำบล ตำบลวังแซ้ม เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานานกว่า 100 ปีมาแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ประชากรมีอาชีพทำสวนผลไม้ สวนยางพาราและ ทำนา
26 มิถุนายน 2555
ข้าวญี่ปุ่น
ประวัติพันธุ์ - สถาบันวิจัยข้าว เริ่มดำเนินการเพื่อศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2530 สถานีทดลองข้าวพานได้รวบรวมพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นจากแหล่งต่างๆ และส่วนหนึ่งรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมจากอดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านข้าว (นาย ประพาส วีระแพทย์) เพื่อนำไปปลูกขยายเมล็ดพันธุ์ - พ.ศ. 2531 – 2532 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้นที่สถานีทดลองข้าวพาน จำนวน 96 พันธุ์ โดยพิจารณาคัดเลือกไว้ดำเนินการศึกษาพันธุ์ต่อจำนวน 44 พันธุ์ - พ.ศ. 2532 – 2533 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นสูงที่สถานีทดลองข้าวพานและสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง - พ.ศ. 2533 – 2534 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ระหว่างสถานี - พ.ศ. 2534 – 2538 ปลูกทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรในหลายจังหวัดพร้อมทั้งบันทึกผลผลิต
17 กรกฎาคม 2551
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×