ข้าว
(1,953 เรื่อง)
ปลูกข้าวไร้สาร..กำไรงาม..ด้วยปุ๋ยชีวภาพอีเอ็มต้นทุนต่ำ
“การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร” เป็นแนวทางในการเพิ่มผลกำไรให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ที่มีต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะการทำนาด้วยปุ๋ยเคมี ดังนั้นการที่เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ และปลอดภัยไร้สารตกค้างทั้งต่อตัวผู้ผลิตและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วย
9 ตุลาคม 2553
ข้าวกล้องงอกเบญจกระยาทิพย์ ข้าวเพื่อสุขภาพ สำหรับชาวไทย
วันนี้จะพามารู้จักกับข้าวกล้องงอกเบญจกระยาทิพย์ ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มผุ้บริโภคที่รักสุขภาพ ถือเป็นข้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกหลักอนามัย เรียกได้ว่าเป็นข้าวเพื่อสุขภาพสำหรับคนไทยในยุดปัจจุบัน
10 ตุลาคม 2553
เมล็ดข้าวพันธุ์ดีจากศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง
เมล็ดข้าวพันธุ์ดีนั้นจะต้องตรงตามสายพันธุ์ มีความงอกและความสมบูรณ์แข็งแรงสูง เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไป ทั้งนี้จะต้องให้ผลผลิตสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วไปอย่างน้อย 10-20% และประหยัดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากใช้อัตราที่ปลูกต่ำกว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยทั่วไป..นี่เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ได้รับการรับรองการข้าวGAP จาก “ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง”
2 พฤศจิกายน 2553
เทคนิคการทำข้าวซ้อมมือ
กลุ่มข้าวซ้อมมือ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองนกชมใต้ หมู่ที่ 13 อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร มีนางบุญเรียง วงค์โคกสี เป็นประธานกองทุน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกข้าวไว้บริโภคเอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองนกชุมใต้เริ่มก่อตั้ง “กลุ่มข้าวซ้อมมือ” เมื่อปี พ.ศ. 2542 สมาชิกเริ่มก่อตั้งจำนวน 20 คน โดยได้รับงบสนับสนุนครั้งแรกจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย ซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทุ่งทาย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จากการที่สมาชิกปลูกข้าวไว้กินเองและเมื่อเหลือจากการบริโภคก็ทำขาย ทำให้ชุมชนมีราย ได้เข้ากลุ่มโดย กลุ่มแม่บ้านหนองนกชุมใต้ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การอบรมความรู้ในด้านการบรรจุหีบห่อและส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันสินค้าของกลุ่มมี 3 ประเภทคือ 1. ข้าวซ้อมมือ 2. ข้าวกล้อง 3. ข้าวขาว ปัจจุบันยอดจาหน่ายเดือนละ 300 กิโลกรม ส่งคัดสรร OTOP ได้รับรางวัลระดับ 2 ดาวในปี พ.ศ. 2545 กลุ่มจดทะเบียนเป็นนิติบุคค และรางวัล มผช. กลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 259 ชื่อ วิสาหกิจชุมชน “กลุ่มข้าวซ้อมมือ” จังหวัดกำแพงเพชร
3 พฤศจิกายน 2553
เทคนิคการผลิตข้าวแบบปลอดภัย
คุณพัฒนา วงษ์คำ เกษตรกรบ้างปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันอายุ 42 ปี จบมัธยมศึกษาปีที่ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร จำนวน 19 ไร่ จำนวน 3 แปลง แบ่งเป็นทำนาปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 14 ไร่ ไร่นาสวนผสม จำนวน 5 ไร่ แยกเป็นบ่อปลาเบญจพรรณ 1 บ่อ ปล่อยปลา 5,000 ตัว บ่อปลาดุกปล่อยปลา 2,000 ตัว บ่อเลี้ยงกบ 1 บ่อ ปล่อยปลา 2,00 ตัว ปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน 100 ต้น ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1 ไร่ ร่วมกับการเลี้ยงโค 7 ตัว กระบือ 1 ตัว และไก่พื้นเมือง 50 ตัว
11 พฤศจิกายน 2553
การผลิตเครื่องล้มตอซังข้าว
เครื่องล้มตอซังข้าว เป็นการประยุกต์ใช้วัสดุ-อุปกรณ์จากการเหลือใช้และบวกปับประสบการณ์และการทำงานมานานร่วมสิบปีที่คิดค้นหาเครื่องทุ่นแรงที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาข้าวซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นเอง คุณซูรุด เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำนาข้าว ได้คิดผลิตเครื่องล้มตอซังข้าว เพื่อนำมาใช้ในการทำนาข้าวของตนเอง และเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำนาข้าวที่เพิ่มทุกขึ้นทุกครั้ง และการทำนาข้าวโดนการใช้เครื่องล้มตอซังนั้นทำให้การทำนาในระยะเวลา 1 ปี ทำให้ทำนาได้เพิ่มขึ้นอีก 1 ทำให้เกษตรกรทำนาข้าวในตำบลพระอาจารย์ จังหวัดนครนายกซึ่งได้ใช้เครื่องล้มตอซังความคิดและการคิดค้นของคุณซูรุดได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และยิ้มได้มากขั้นนั้นเอง
18 พฤศจิกายน 2553
กรรมวิธีการผลิตข้าวฮางงอก
พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาผลผลิตในพื้นที่ด้วยการเพิ่มมูลค่าของข้าวปลอดสาร..เรื่องราคาและสารหารในข้าวให้สูงขึ้น ด้วยการพัฒนาทำเป็นข้าวฮางงอก
26 พฤศจิกายน 2553
27 วิธีเด็ดๆ ที่ชาวนาไทยใช้กำจัดหอยเชอร์รีในนาข้าว
หอยเชอรี่ เป็นศัตรูข้าวที่สำคัญและพบได้ทุกภูมิภาคของไทย มักอาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย เช่น เมื่อน้ำแห้งหรือน้ำลด หอยจะหมกตัวอาศัยอยู่ใต้โคลนตม และ จำศีลได้นาน 3-4 เดือน เมื่อมีน้ำหลากหอยจะลอยตัวไปกับน้ำไหลได้ อีกทั้งยังสามารถวางไข่ได้ทีละ 500 -3,000 ฟอง นอกจากนี้ตัวอ่อนส่วนใหญ่ยังอาศัยหมกตัวอยู่ใต้โคลน จึงยากที่จะกำจัดให้สิ้นซากไปได้โดยง่าย ซึ่งประเด็นสำคัญที่ชาวนาไทยต้องตื่นตัวกับหอยเชอรี่นั่นก็คือ ความสามารถในการทำลายล้างต้นข้าว ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 1-2 นาที โดยจะเริ่มต้นเข้ากัดกินต้นกล้าข้าวใต้น้ำเหนือจากพื้นดิน 1- 2 นิ้ว แล้วจึงกัดกินส่วนใบที่อยู่เหนือน้ำจนหมด ซึ่งระยะกล้าข้าวช่วง 10 วันแรกนั้นจะเป็นช่วงที่หอยเชอรี่โปรดปรานมากที่สุด
21 กุมภาพันธ์ 2560
13 ภูมิปัญญาไทยโบราณ ที่ใช้จัดการปูนาอย่างได้ผล
ปูนา เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยหากินอยู่ตามท้องไร่ท้องนาและแหล่งน้ำทั่วไปมาตั้งแต่บรรพกาล โดยมีอาหารเป็นพืชและสัตว์น้ำทั่วไป ขยายเผ่าพันธุ์ได้ดีปีละครั้งในช่วงฤดูฝน (ก.พ.-ก.ค.) ชอบออกหากินเวลากลางคืน ไม่ชอบสภาพอากาศร้อน เป็นสัตว์ที่มีการวิจัยแล้วพบว่ามีสารไคตินสูงกว่าสัตว์เปลือก/กระดองอื่นๆ จึงเหมาะต่อการนำไปทำเป็นไคโตซานบำรุงพืช รวมถึงยังถูกจัดเป็นเครื่องปรุงยอดนิยมในเมนูที่คนไทยโปรดปรานอย่างส้มตำปูอีกด้วย แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะกล่าวถึงในครั้งนี้ เพราะเราจะมาหาวิธีจัดการกับปูนาที่อาศัยหากินอยู่ในนาข้าวอันอุดมสมบูรณ์ จนสร้างความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของชาวนาต่างหาก
17 มีนาคม 2560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×