ข้าว
(1,953 เรื่อง)
เผือกน้ำ 43
ชื่อพันธุ์ - เผือกน้ำ 43 (Peuak Nam 43) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แล้วนำไปปลูกคัดเลือก แบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้สายพันธุ์เผือกน้ำ 184-5-43 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2511
11 มกราคม 2556
ปทุมธานี 60
ชื่อพันธุ์ - ปทุมธานี 60 (Pathum Thani 60) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ดอกมะลิ 70*2 / ไชนีส 345 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ดอกมะลิ 70 กับสายพันธุ์ไชนีส 345 เมื่อ ปี พ.ศ.2501 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง และนำไปปลูกคัดเลือกในสถานีทดลองข้าวภาคกลาง จนได้สายพันธุ์ SPT5837-400 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530
11 มกราคม 2556
พวงไร่ 2
ชื่อพันธุ์ - พวงไร่ 2 (Puang Rai 2 ) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมือง โดยนายประวิทย์ สายทอง และ นายชัยทัศน์ นิจจสาร พนักงานเกษตร จากอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 85 รวง นำไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ พวงไร่ 20-55-2 การรับรองพันธ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อ 13 มิถุนายน 2511
11 มกราคม 2556
พัทลุง 60
ชื่อพันธุ์ - พัทลุง 60 (Phatthalung 60 ) ชนิด - ข้าวเจ้า ชื่อคู่ผสม - กข13 / กข7 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ กข13 และพันธุ์ กข7 ที่สถานีทดลองข้าวควนกุฎ (ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง) ในปี พ.ศ. 2520 ปลูกคัดเลือกจนถึงชั่วที่ 5 ที่สถานีทดลองข้าว นครศรีธรรมราช จนได้สายพันธุ์ KGTLR77003-3-NSR-1-1
11 มกราคม 2556
พิษณุโลก 3
ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 3 (Phitsanulok 3) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - กข27 / LA29?73-NF1U-14-13-1-1 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ กข27 และสายพันธุ์ LA29?73-NF1U-14-13-1-1 ในปี พ.ศ. 2525 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR82129-PSL-148-3-2 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545
11 มกราคม 2556
พิษณุโลก 60-1
ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 60-1 (Phitsanulok 60-1) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ขาวดอกมะลิ 105 / นางมล เอส-4 / / ไออาร์26 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์นางมล เอส -4 กับพันธุ์ ไออาร์26 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2516-2517 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPR7419-179-4-1 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530
11 มกราคม 2556
พิษณุโลก 80
ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 80 (Phitsanulok 80) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - สุพรรณบุรี 90/IR56//กข27 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมสามทาง ระหว่างพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 และ IR56 กับ กข27 เมื่อ พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 พ.ศ. 2536 ปลูกคัดเลือกพันธุ์ผสมชั่วที่ 2 แบบรวม(bulk) และชั่วที่ 3 ? 5 แบบสืบตระกูล (pedigree) ใน พ.ศ. 2537 ? 2540 จนได้สายพันธุ์ PSL92147-1-2-4-1 ปลูกศึกษาพันธุ์ใน พ.ศ. 2541 และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ใน พ.ศ. 2542 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นำเข้าปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ระหว่าง พ.ศ. 2543-2548 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2546 ที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และสิงห์บุรี ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ระหว่าง พ.ศ. 2545-2546 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ทดสอบเสถียรภาพในการให้ผลผลิตร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหลวง ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี และราชบุรี ใน พ.ศ. 2545, 2547 และ 2548 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ พิษณุโลก 80 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
11 มกราคม 2556
ลูกแดงปัตตานี
ชื่อพันธุ์ - ลูกแดงปัตตานี ( Look Daeng Pattani ) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - ได้จากการเก็บรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากบริเวณชายฝั่งซึ่งน้ำทะเลท่วมถึง และพื้นที่ที่มีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจากตำบลกำชำ ตำบลบางเขา และตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2528 นำไปปลูกทดสอบในเรือนทดลอง พร้อมทั้งปลูกศึกษาและ คัดเลือกพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวปัตตานี การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์ แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
11 มกราคม 2556
เล็บนกปัตตานี
ชื่อพันธุ์ - เล็บนกปัตตานี ( Leb Nok Pattani ) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - ได้จากการเก็บรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่นิยมปลูกทางภาคใต้ โดยนักวิชาการ จากสถานีทดลองข้าวปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2527 จำนวน 307 พันธุ์ จาก 107 อำเภอ 14 จังหวัด ปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่และคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้สายพันธุ์เล็บนก (PTNC84210) การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
11 มกราคม 2556
หางยี 71
ชื่อพันธุ์ - หางยี 71 ( Hahng Yi 71 ) ชนิด - ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมพันธุ์ โดยพนักงานข้าว จากอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2506 ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ หางยี 563-2-71 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อ พ.ศ. 2511
15 มกราคม 2556
เหมยนอง 62 เอ็ม
ชื่อพันธุ์ - เหมยนอง 62 เอ็ม ( Muey Nawng 62 M ) ชนิด - ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมพันธุ์โดยเจ้าหน้าที่ของสถานีกสิกรรมแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2494 และนายมณี เชื้อวิโรจน์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง นำมาปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าวต่างๆ ในภาคเหนือ จนได้พันธุ์เหมยนอง 62 เอ็ม การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2502
15 มกราคม 2556
เหนียวสันป่าตอง
ชื่อพันธุ์ - เหนียวสันป่าตอง (Niaw San-pah-tawng ) ชนิด - ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ - ได้จากการคัดเลือกข้าวเจ้าสายพันธุ์เหลืองใหญ่ 10-137-1 ซึ่งกลายพันธุ์เป็นข้าวเหนียว โดยนายมณี เชื้อวิโรจน์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง นำไปปลูกคัดพันธุ์ใหม่ จนได้พันธุ์เหนียวสันป่าตอง 137-1-16 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2505
15 มกราคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×