ข้าว
(2,017 เรื่อง)
ข้าวลูกผสม (Hybrid rice)หมายถึง ต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เป็นลูกผสมชั่วอายุที่ 1 (F1 seed) ที่ได้จากการข้าวพันธุ์ (cross pollination)ระหว่างข้าวสายพันธุ์แท้ (inbred) 2 สายพันธุ์ ซึ่งต้นข้าวลูกผสมนี้เมื่อออกดอกและผสมตัวเอง แล้วจะได้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นลูกชั่วที่ 2 และเมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้เองที่เกษตรกรจะนำไปบริโภค หรือจำหน่ายเป็นการค้า เมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในครั้งต่อไปได้ เพราะจะให้ต้นข้าวในรุ่นลูกที่กระจายตัวทางพันธุกรรม และไม่สม่ำเสมอในทางการเกษตร ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม จึงใช้ได้เพียงฤดูเดียวและจะต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกฤดู การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม จึงต้องการความรู้ และความชำนาญสูง
10 มีนาคม 2554
7,728
9 มีนาคม 2554
10,529
ภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากจะมีคนไทยล้านนาอาศัยดำรงชีพอยู่ในเขตพื้นที่ราบและเชิงเขาแล้ว ยังมีกลุมชนที่เรียกว่า “ชาวเขา” ตั้งชุมชนอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาบนพื้นที่สูง ซึ่งครอบคลุ่มอาณาบริเวณพื้นที่สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีหลายเผ่าพันธุ์มีสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมแตกต่างไปจากคนไทยส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นราบ ชาวเขาเหล่านี้ได้แก่ กะเหลี่ยง ลัวะ แม้ว เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ ขมุ และถิ่น (เป็นชาวเขาที่มีคนกระจายตัว โดยเฉพาะในจังหวัดน่าน)
3 มีนาคม 2554
6,380
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รายงานว่า จากสภาวะโลกร้อนที่มาเยือนพื้นที่แถบอีสาน ทำให้ทุ่งกุลาร้องให้ ที่มีบริเวณ 2.1 ล้านไร่ กินพื้นที่ 5 จังหวัด ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิอย่างชัดเจน ทำให้ผลผลิตของข้าวหอมไทยลดลงถึง 45% จากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ความแห้งแล้งสลับกับภัยน้ำท่วม และความร้อนระอุนี้ ส่งผลให้เกสรของข้าวไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นกับนาน้ำฝน ซึ่งมีอาณาบริเวณตั้งแต่พม่าจรดเวียดนาม เป็นผืนนาที่กว้างใหญ่ของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ผืนนาแห่งนี้ต้องรอน้ำฝนเพื่อการเพาะปลูกเท่านั้น และหากต้องการให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนี้สามารถเพาะปลูกและเจริญเติบโตต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ติดตามวิธีการแก้ปัญหาได้ในบทความนี้
2 มีนาคม 2554
5,968
เทคนิคการใช้ กย 15 ป้องกันเพลี้ย กย.15 นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันยุงได้เป็นอย่างดีแล้วนั้น กย.15 ยังเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเพลี้ยได้อีกด้วย ซึ่งจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2551 ของจังหวัดนครนายก นั้น คุณลุงไสวได้แนะวิธีการในการป้องกันเพลี้ยที่นำ กย.15 แบบชนิดน้ำมาใช้ในการกำจัดเพลี้ยที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรในนาข้าว แบบง่ายๆ และได้ผลดี ที่สำคัญคุณลุงไสวบอกว่า ยังช่วยในการประหยัดต้นทุน และไม่เป็นอันตรายกับกับเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการรายละเอียดดังนี้
27 กุมภาพันธ์ 2554
9,908
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×