ดิน-น้ำ
(96 เรื่อง)
ปลูกแฝกแบบนี้ ช่วยป้องกันหน้าดินสไลด์ได้ภายใน 2-3 เดือน
หญ้าแฝก มีส่วนสำคัญในการป้องกันน้ำ และป้องกันดินสไลด์ เนื่องจากหญ้าแฝกมีรากที่ยาว ลงลึกถึงชั้นใต้ดินได้ 1-2 เมตร จึงเป็นคุณสมบัติอย่างดีที่จะช่วยยึดหน้าดินและป้องกันการไหลของน้ำ
29 เมษายน 2559
วิธีทดสอบดินเปรี้ยว-เค็มด้วยตัวเอง
การจะปลูกพืชใดๆให้ได้ผลดีนั้น ดินที่เหมาะสมกับพืช เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการตัดสินว่า พืชจะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ หลักการของการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีนั้น อยู่ที่การทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อที่พืชจะได้รับสารอาหารจากดินอย่างเต็มที่
15 มกราคม 2559
แนวทางการจัดการดินเปรี้ยว
เนื่องจากปัญหาของดินเปรี้ยวจัดเชื่อมโยงเกี่ยวกับสภาพความไม่เหมาะสมของดิน ทำให้เกิดการสะสมของสารพิษ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากขาดธาตุอาหารหลักและอาหารรอง และมีกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินต่ำอีกด้วย การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์หลายๆ ด้าน เกี่ยวกับการจัดการดิน การจัดการน้ำ รวมทั้งการจัดการพืชให้เหมาะสม โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทำควบคู่กันไปตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และความรุนแรงของปัญหา
15 มกราคม 2559
การจัดการดินเปรี้ยวจัดให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
เนื่องจากดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่มีกรดกำมะถันอยู่ในปริมาณที่มากจนมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่ปลูก แนวทางการจัดการดินเปรี้ยวจัดข้อหนึ่งคือการจัดการดิน เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของกรดให้น้อยลง การใส่ปูน การใส่ปุ๋ยเคมีและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของปุ๋ยพืชสด นอกจากจะเป็นการลดความเป็นกรดแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินอีกด้วย
15 มกราคม 2559
การจัดการน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง
ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งฝนตกน้อยเกษตรกรที่ปลูกพืช ควรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนแล้งและมีการจัดการน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พืชเจริญเติบโต สามารถผ่านพ้นช่วงที่แห้งแล้งได้ โดยควรมีการให้น้ำด้วยวิธีประหยัดเท่าที่พืชต้องการและเพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืช การให้น้ำแบบประหยัดยังทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ให้น้ำได้มากขึ้น
15 มกราคม 2559
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับการปลูกพืชไร่
มีพืชไร่หลายชนิดที่สามารถเพาะปลูกได้ดีในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยการจัดเป็นระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก เช่นข้าวโพดหวาน ถั่วเขียว และถั่วลิสง แต่เนื่องจากดินเปรี้ยวส่วนใหญ่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีการระบายน้ำเลว ดังนั้นการเตรียมดินในแปลงปลูกจึงต้องมีการจัดการที่เหมาะสม
15 มกราคม 2559
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับการปลูกพืชผักในเขตชลประทาน
พืชผักส่วนใหญ่มีระบบรากตื้น เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง และมีความเป็นกรดเป็นด่างเล็กน้อยจนถึงปานกลาง ฉะนั้นการใช้ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกพืชผัก จำเป็นต้องมีการจัดการในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการน้ำไปพร้อมๆ กัน ควรมีวิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
15 มกราคม 2559
สูตรการปรุงดินลูกรังและการเพิ่มหน้าดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
นายเขียน เลิศครบุรี เกษตรกรคนเก่ง บ้านเขาย่านางมีพื้นที่ในการทำการเกษตร 5 ไร่ กับอีก 2 งาน ลุงเขียน มีคติประจำใจในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร คือ ปลูกทุกอย่างที่อยากกินและกินทุกอย่างที่ตัวเองปลูก ทำให้ในสวนของลุงเขียนมีพืชหลากชนิด
2 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักบำรุงดิน สูตรแห้ง
อาจารย์ศรีรัตน์ เสลา ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลังเขา ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยสภาพพื้นที่ก่อนที่จะเข้ามาทำศูนย์เรียนรู้เคยเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมาก่อน พื้นที่โดยรวมกว่า 12 ไร่ มีการจัดสรรพื้นที่ในการทำการเกษตรไว้อย่างชัดเจนในการทำการเกษตรผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้ออกเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาเบญจพรรณ/ปลากินพืช และ อีกบ่อใช้เลี้ยงปลาแรด นอกจากนี้ยังเลี้ยงกบในกระชังในบ่อปลาด้วย
15 มกราคม 2559
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์บำรุงดินจากเปลือกถั่วลิสงแห้ง
เปลือกถั่วลิสงที่ดูว่าไร้ค่า เมื่อแกะเมล็ดทานเสร็จแล้วก็ทิ้ง ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์อะไร แต่ คุณลุง วันลพ กองธรรม เกษตรกรผู้ที่สนใจ ในเรื่องจุลินทรีย์ชีวภาพ ประจำหมู่บ้านแหลมหว้า อ.เมือง จ.ชัยนาท กลับนำนำเปลือกถั่งลิสง มาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ด้วยการนำมาทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์บำรุงดิน และ ทำให้ดินดีขึ้นได้อย่างได้ผล เนื่องจากในเปลือกถั่วลิสงนั้นมีจุลินทรีย์กลุ่ม คีโตเมียม ไรโซเบียม และ ไมโครไรซ่า ซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์เป็นอย่างมาก หรือแม้แต่จำนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียก็ได้ผลดีไม่ใช่น้อย
15 มกราคม 2559
สูตรขยายเชื้อ พด.1 ใช้เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินดี มีชีวิต
ส.อ.วาสอาคม จันทะเสน นายทหารวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ประจำศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรประจำฐานน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการขยายเชื้อ พด.1 ใช้เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินดี มีชีวิต ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงดินให้กลับมาร่วนซุยและทีและเป็นดินที่ดีขึ้นได้ ภายใต้การทำงานของจุลินทรีย์ในดิน ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ farmer info จ.อุบลราชธานี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ไว้ดังนี้
15 มกราคม 2559
ท่อสูบน้ำท่อสูบน้ำ ภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวบ้านเพชรผาลาด
นายพุธ สิงห์เรือง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 17 บ้านเพชรผาลาด ต.ตลุกคู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มีพื้นที่ในการทำการเกษตร 2 ไร่ 1/2 งาน เชี่ยวชาญการทำเกษตรพอเพียง เน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แบ่งพื้นที่มีอยู่มา เลี้ยงหมู ปลา กบ เขียดและ เป็ด นอกจากนี้ยังปลูกผักปลอดสารพิษแล้วทำนาปลูกข้าวทานเอง พร้อมกันนี้ได้เปิดพื้นที่ของตนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่างๆ จนกลายเป็นหนึ่งในแกนนำด้านการเกษตรคนสำคัญในหมู่บ้าน ทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญาเก่าแก่มาจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ทวด เรื่อง การทำท่อสูบน้ำพลังมือ ขึ้นใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก เพื่อใช้ในการถ่ายเทน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้
19 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×