ดิน-น้ำ
(102 เรื่อง)
การสร้างฝายหินก่อดินซีเมนต์เพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
“ฝายหินก่อดินซีเมนต์” หรือ “ฝายกึ่งถาวร” เป็นฝายที่สร้างด้วยคอนกรีต หรือก่ออิฐถือปูน สร้างบริเวณตอนกลางหรือตอนล่างของลำธารหรือร่องน้ำที่กว้างไม่เกิน 3 เมตร มีอายุการใช้งานยาวนาน 8 - 10 ปี
21 มกราคม 2559
การสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กนับเป็นฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวร สร้างขึ้นจากคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงหรือก่ออิฐถือปูน เหมาะสำหรับการสร้างไว้บริเวณตอนปลายของลำธารหรือร่องน้ำที่กว้างไม่เกิน 5 เมตร หรือที่ที่มีความลาดชันปานกลางถึงสูง
21 มกราคม 2559
การสร้างฝายตามแนวพระราชดำริ เพื่อการจัดการน้ำใช้ทางการเกษตร
“...การสร้างทำนบเก็บกักน้ำหรือผายเก็บกักน้ำในลักษณะทึบและเก็บน้ำได้ดี ตามร่องน้ำต่างๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาใช้เครื่องมือง่ายๆ ที่มีความคล่องตัวที่จะนำไปใช้ในการขุดเจาะพื้นดินและทดลองฉีดอัดซีเมนต์บางๆลงไป หรืออาจจะทดลองใช้วิธีการป้องกันการซึมของน้ำด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การผสมยางมะตอยหรือใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ฝายเหล่านี้สามารถเก็บน้ำเพื่อช่วยในฤดูแล้งสัก 2- 3 เดือน ก็จะเป็นการเพียงพอที่จะทำให้กล้าไม้แข็งแรงได้...” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต. ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
17 ตุลาคม 2559
การเตรียมปุ๋ยหมักดินเพาะชำต้นกล้า
การทำปุ๋ยหมักดินก่อนเพาะชำต้นกล้า เป็นวิธีการดูแลเอาใจใส่ต้นพืช หรือต้นกล้าที่เราจะนำไปปลูกในพื้นที่การทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้ผลยืนต้น พืชล้มลุก ผักสวนครัวบางชนิด การทำปุ๋ยหมักรองก้นหลุมจะช่วยให้ต้นติดเร็ว รากพืชเดินดี เพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในดิน ส่งผลทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง ผลผลิตดี สูตรดังกล่าวสามารถใช้รองก้นหลุมปลูกพืชในสภาพดินเสื่อมโทรมได้อีกด้วย การทำปุ๋ยหมักดินก่อนปลูก สามารถทำได้ ดังนี้
21 มกราคม 2559
เครื่องปั่นน้ำพลังงานถีบ
นายประเทือง รำศรีไพร เกษตรกรเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ปัจจุบันอายุ 44 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ 39 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้ทำการเกษตรแบบพอเพียงพึงพาตนเองในพื้นที่ 6 ไร่ ก็ทำการเกษตรมาโดยตลอด แต่ก็ลุ่มๆดอนๆจนได้มารู้จักกับคุณอลงกรณ์หรือลุงปื้ด เกษตรกรผู้มีความพอเพียงใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่ก็สามารถทำได้ทุกอย่าง จึงได้ไปเรียนรู้วิธีการต่างๆ และนั่งคิดว่าตนเองนั้นถนัดการเกษตรด้านไหน โดยได้เริ่มต้นจากการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ทำน้ำส้มควันไม้ ปลูกป่า ปลูกผัก เลี้ยงกบ และเรื่องพลังงาน อันจะเป็นส่วนช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรได้ โดยเฉพาะเรื่องของการประดิษฐ์เครื่องปั่นน้ำจากพลังงานถีบ ซึ่งตนได้คิดค้นแบะประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานในพื้นที่ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนและช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานได้ด้วย
21 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักบำรุงดิน สูตรแห้ง
อาจารย์ศรีรัตน์ เสลา ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลังเขา ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยสภาพพื้นที่ก่อนที่จะเข้ามาทำศูนย์เรียนรู้เคยเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมาก่อน พื้นที่โดยรวมกว่า 12 ไร่ มีการจัดสรรพื้นที่ในการทำการเกษตรไว้อย่างชัดเจนในการทำการเกษตรผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้ออกเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาเบญจพรรณ/ปลากินพืช และ อีกบ่อใช้เลี้ยงปลาแรด นอกจากนี้ยังเลี้ยงกบในกระชังในบ่อปลาด้วย
15 มกราคม 2559
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพบำรุงดิน
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นการนำวัตถุดิบที่หาได้มาผ่านขบวนการหมัก เพื่อให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เมื่อนำไปใช้้ในแปลงปลูกพืชจุลินทรีย์เหล่านั้นจะไปช่วยเพิ่มกิจกรรมในดินทำให้ดินดี มีชีวิตขึ้นมาได้
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักสูตรปรับปรุงคุณภาพดินเสื่อม
ดินเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพืชปลูก แต่ถ้าปลูกพืชไปนานๆ แล้วปรากฏว่าพืชที่เคยเจริญงอกงามดีบนดินผืนเดิมกลับไมม่งอกงามให้ผลผลิตเท่าเดิมแล้ว นั่นแสดงว่าผืนดินนั้นกำลังเสื่อมสภาพ ธาตุอาหารเริ่มหมดไปจากดิน จำต้องปรับปรุงดินอย่างเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพดินให้กลับมาดีอย่างเดิมอีกครั้ง ต่อไปนี้เป็นสูตรปุ๋ยหมักที่ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วยซุยขึ้น
15 มกราคม 2559
เทคนิคการใช้เครื่องสูบน้ำตัวเดียวดูด-ส่งน้ำระยะไกล
คุณบุญเยี่ยม ยะอะนันตร์ เกษตรกรในตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำเทคนิคการดูด-ส่งน้ำในระยะไกลและได้ปริมาณน้ำคราวละมากๆ มาใช้ เพื่อทุ่นแรงและประหยัดต้นทุน
15 มกราคม 2559
ดินที่มีความเสี่ยงเป็นดินเค็ม
ดินที่มีความเสี่ยงเป็นดินเค็ม คือ ดินที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นดินเค็ม ซึ่งโดยปกติแล้วดินนี้จะไม่เค็ม แต่หากมีการจัดการไม่ถูกต้อง เช่นการตัดไม้ใหญ่ในพื้นที่ดอน หรือการทำเขื่อน ฝายกั้นน้ำในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้น้ำใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่ถูกยกให้สูงขึ้น และนำพาเกลือสู่ผิวดินในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเป็นดินเค็ม แล้วทำให้พื้นที่เหล่านั้นเกิดเป็นโรคดินเค็มขึ้นมา
21 มกราคม 2559
ดินที่มีกรดแฝง
ดินที่มีกรดแฝง คือ ดินที่มีความเป็นกรดแอบแฝงอยู่ในดิน เมื่ออยู่ในสภาพน้ำขังก็จะไม่เป็นปัญหาใดๆ แต่หากมีการระบายน้ำทำให้ชั้นกรดแฝงนี้ถูกอากาศ ก็จะทำให้ดินปลดปล่อยกรดออกมาและกลายเป็นโรคดินเปรี้ยวจัดทันที
21 มกราคม 2559
ดินในพื้นที่สูงชัน
ดินในพื้นที่สูงชัน คือ ดินที่อยู่บนภูเขา มีความลาดชันสูงๆ ซึ่งอาจเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย และจะทำให้ดินป่วยเป็นโรคดินปนกรวด หรือดินตื้นได้
21 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×