ดิน-น้ำ
(96 เรื่อง)
การปรับปรุงดินลูกรังให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ดินลูกรังหรือดินปนกรวด หมายถึง ดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่า 50 ซม. จากผิวดิน ดินลูกรังเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
15 มกราคม 2559
ลักษณะและคุณสมบัติของชุดดิน ภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ความรู้เกี่ยวกับดินชนิดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะเรียกชื่อชุดดินตามสภาพดินที่มีอยู่ในพื้นทีนั้นๆ ทั้งหมด 96 ชุดดิน เหมาะสำหรับการศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของดินก่อนทำการตัดสินใจเพาะปลูกพืช
15 มกราคม 2559
ชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ผล
ข้อมูลชุดดินและค่าวิเคราะห์เกี่ยวกับดิน เพื่อให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ผล
15 มกราคม 2559
ชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ยืนต้น
ข้อมูลชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ยืนต้น โครงสร้างและการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ยืนต้น
15 มกราคม 2559
ชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ดอกและพืชชนิดอื่นๆ
รวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพิช ชนิดต่างๆ
15 มกราคม 2559
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น
เนื่องจากดินในกลุ่มนี้มีขีดจำกัด คือพื้นที่มีความเป็นที่ราบลุ่มต่ำและดินเป็นกรดจัด ประสบกับภาวะน้ำท่วมขังในฤดูฝนเป็นเวลานาน ฉะนั้นหากจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น จำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้
15 มกราคม 2559
การใช้ถั่วพร้าฟื้นฟูปรับปรุงดินในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน
ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่ง คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากเกษตรกรมักคุ้นเคยกับการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินสูญเสียความสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว ดินจะแข็งไม่ร่วนซุย ดูดซับน้ำและแร่ธาตุอาหารพืชได้น้อย การปลูกพืชจึงไม่ได้ผลหรือได้ผลก็ไม่ดีเท่าที่ควร
21 มกราคม 2559
การค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินจากต้นหญ้างวงช้าง
ต้นงวงช้าง หรือ หญ้างวงช้าง เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป มีสรรพคุณในแง่ของยาสมุนไพรหลายขนาน สามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพร และ พยากรณ์เกี่ยวกับน้ำในหน้าแล้งได้ เพื่อการเตรียมการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้อีกด้วย โดยสังเกตุแหล่งน้ำใต้ดินได้ดังนี้
21 มกราคม 2559
การให้น้ำใต้ผิวดินในพื้นที่แห้งแล้งแบบประหยัด
พื้นที่ทำการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบอาศัยน้ำฝน และเป็นพื้นที่ดินทรายที่กักเก็บน้ำไม่ได้ ทำให้ในหลายพื้นที่ต้องปล่อยทิ้งร้างในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขาดน้ำในการเพาะปลูกพืช ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการคิดหาวิธีการให้น้ำใต้ผิวดินในแบบประหยัดของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้กับไม้ยืนต้นหรือไม้ผลที่เพิ่งปลูกใหม่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวได้จริง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยดอกจอกเสริมธาตุโปแตสเซียมให้แก่ดิน
จอกถือจัดเป็นวัชพืชน้ำพบมากในนาข้าวของเกษตรกร มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทำให้ ระดับน้ำลดลงเร็วกว่าปกติเพราะจอกสามารถเพิ่มการระเหยของน้ำได้ดี และ มีธาตุโ)แตสเซียมอยู่มาก ดังนั้น จึงสามารถนำต้นจอกมาหมักทำปุ๋ยใช้เพิ่มธาตุโปแตสเซียมให้แก่ดินหรือใช้บำรุงพืชช่วงที่พืชกำลังให้ผลผลิตได้ดี
15 มกราคม 2559
การเตรียมปุ๋ยหมักดินเพาะชำต้นกล้า
การทำปุ๋ยหมักดินก่อนเพาะชำต้นกล้า เป็นวิธีการดูแลเอาใจใส่ต้นพืช หรือต้นกล้าที่เราจะนำไปปลูกในพื้นที่การทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้ผลยืนต้น พืชล้มลุก ผักสวนครัวบางชนิด การทำปุ๋ยหมักรองก้นหลุมจะช่วยให้ต้นติดเร็ว รากพืชเดินดี เพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในดิน ส่งผลทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง ผลผลิตดี สูตรดังกล่าวสามารถใช้รองก้นหลุมปลูกพืชในสภาพดินเสื่อมโทรมได้อีกด้วย การทำปุ๋ยหมักดินก่อนปลูก สามารถทำได้ ดังนี้
21 มกราคม 2559
เครื่องปั่นน้ำพลังงานถีบ
นายประเทือง รำศรีไพร เกษตรกรเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ปัจจุบันอายุ 44 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ 39 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้ทำการเกษตรแบบพอเพียงพึงพาตนเองในพื้นที่ 6 ไร่ ก็ทำการเกษตรมาโดยตลอด แต่ก็ลุ่มๆดอนๆจนได้มารู้จักกับคุณอลงกรณ์หรือลุงปื้ด เกษตรกรผู้มีความพอเพียงใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่ก็สามารถทำได้ทุกอย่าง จึงได้ไปเรียนรู้วิธีการต่างๆ และนั่งคิดว่าตนเองนั้นถนัดการเกษตรด้านไหน โดยได้เริ่มต้นจากการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ทำน้ำส้มควันไม้ ปลูกป่า ปลูกผัก เลี้ยงกบ และเรื่องพลังงาน อันจะเป็นส่วนช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรได้ โดยเฉพาะเรื่องของการประดิษฐ์เครื่องปั่นน้ำจากพลังงานถีบ ซึ่งตนได้คิดค้นแบะประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานในพื้นที่ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนและช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานได้ด้วย
21 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×