ดิน-น้ำ
(102 เรื่อง)
การใช้ถั่วพร้าฟื้นฟูปรับปรุงดินในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน
ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่ง คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากเกษตรกรมักคุ้นเคยกับการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินสูญเสียความสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว ดินจะแข็งไม่ร่วนซุย ดูดซับน้ำและแร่ธาตุอาหารพืชได้น้อย การปลูกพืชจึงไม่ได้ผลหรือได้ผลก็ไม่ดีเท่าที่ควร
21 มกราคม 2559
การค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินจากต้นหญ้างวงช้าง
ต้นงวงช้าง หรือ หญ้างวงช้าง เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป มีสรรพคุณในแง่ของยาสมุนไพรหลายขนาน สามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพร และ พยากรณ์เกี่ยวกับน้ำในหน้าแล้งได้ เพื่อการเตรียมการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้อีกด้วย โดยสังเกตุแหล่งน้ำใต้ดินได้ดังนี้
21 มกราคม 2559
ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย-ระบายน้ำและอากาศดีด้วยแกลบดิบ
แกลบ คือ เปลือกของข้าว เป็นวัตถุพลอยได้เหลือใช้จากการสีข้าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายโดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงดิน ก่อนการเพาะปลูกพืชทุกชนิด แกลบจะช่วยปรับโครงสร้างดินให้มีความโปร่งและร่วนซุย นอกจากนี้ในแกลบยังมใีสารซิลิกา ที่เป็นสารสำคัญที่ใช้ในการสร้างผนังเซลล์ของพืชอีกด้วย จากประสบการณ์การใช้แกลบดิบปรับสภาพดินก่อนการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร จ.นครศรีราช พบว่า เมื่อนำแกลบดิบมาใช้ด้วยวิธีดังที่ตะกล่าวต่อไปนี้แล้วพบว่าแกลบช่วยทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยขึ้นมา ไม่แพ้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรอื่นๆ เลย
15 มกราคม 2559
เปลี่ยนน้ำขุ่นเป็นน้ำใสพร้อมใช้ ด้วยเมล็ดมะรุม
คุณบุญช่วย วงษ์ษา เกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี ได้มีการทดลองทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์พืช และการดูแลพืชในสวนกลางนาของตนเอง และมีการทดลองการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติโดยไม่พึงสารเคมี โดยได้ทำการทดลองนำเอาเมล็ดมะรุมมาใช้แทนสารส้มและได้ผลดี คือการทำให้น้ำใสโดยเมล็ดมะรุมนั้นเอง
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักผักตบชวา บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
ผักตบชวา เป็นพืชน้ำ (วัชพืช) ที่มีธาตุโปแตสเซียม เป็นจำนวนมาก และธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพอสมควร ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ขึ้น และเมื่อนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ย จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผักตบชวาให้มีองค์ประกอบ ธาตุอาหารหลักครบ คือ ไนโตรเจน 2.05% ฟอสฟอรัส 1.1% โปแตสเซียม 2.5% ธาตุทั้งสามอย่างนี้จำเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดในดิน ป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้น และเมื่อสลายตัวก็กลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืชปลูก
15 มกราคม 2559
สารเร่งพด.6 (ใช้ผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น)
สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เป็นสารที่ได้จากการย่อยสลายขยะสด ซึ่งประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ได้ของเหลวสีน้ำตาลซึ่งมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ
21 มกราคม 2559
การให้น้ำใต้ผิวดินในพื้นที่แห้งแล้งแบบประหยัด
พื้นที่ทำการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบอาศัยน้ำฝน และเป็นพื้นที่ดินทรายที่กักเก็บน้ำไม่ได้ ทำให้ในหลายพื้นที่ต้องปล่อยทิ้งร้างในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขาดน้ำในการเพาะปลูกพืช ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการคิดหาวิธีการให้น้ำใต้ผิวดินในแบบประหยัดของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้กับไม้ยืนต้นหรือไม้ผลที่เพิ่งปลูกใหม่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวได้จริง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยดอกจอกเสริมธาตุโปแตสเซียมให้แก่ดิน
จอกถือจัดเป็นวัชพืชน้ำพบมากในนาข้าวของเกษตรกร มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทำให้ ระดับน้ำลดลงเร็วกว่าปกติเพราะจอกสามารถเพิ่มการระเหยของน้ำได้ดี และ มีธาตุโปแตสเซียมอยู่มาก ดังนั้น จึงสามารถนำต้นจอกมาหมักทำปุ๋ยใช้เพิ่มธาตุโปแตสเซียมให้แก่ดินหรือใช้บำรุงพืชช่วงที่พืชกำลังให้ผลผลิตได้ดี
15 มกราคม 2559
สารเร่งพด.4 (สารปรับปรุงบำรุงดิน)
พด.4 คือ สารปรับปรุงบำรุงดิน ที่ได้จากการผสมของวัสดุธรรมชาติ เช่น ยิปซัม หินฟอสเฟต ปูนมาร์ล เปลือกกุ้ง เปลือกปู ขี้เถ้าแกลบ มอนโมริโลไนท์ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และโดโลไมท์ เป็นต้น นำมาใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักธาตุอาหารพืช หรือยืดอายุของปุ๋ยที่ใช้ในดินได้นานยิ่งขึ้น ทำให้ลดการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีลงประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกร และนำไปสู่การจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
21 มกราคม 2559
การสร้างฝายไม้ไผ่เพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
การสร้างฝายไม้ไผ่เป็นหนึ่งในการสร้างฝายท้องถิ่นแบบเบื้องต้นเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ขวางทางเดินของน้ำในลำธาร หรือร่องน้ำบนพื้นที่สูง ซึ่งมีวิธีการสร้างหลายแบบแตกต่างกันไปตามพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน แต่ฝายไม้ไผ่เป็นฝายที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นใกล้ตัว และมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี
21 มกราคม 2559
การสร้างฝายหินก่อดินซีเมนต์เพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
“ฝายหินก่อดินซีเมนต์” หรือ “ฝายกึ่งถาวร” เป็นฝายที่สร้างด้วยคอนกรีต หรือก่ออิฐถือปูน สร้างบริเวณตอนกลางหรือตอนล่างของลำธารหรือร่องน้ำที่กว้างไม่เกิน 3 เมตร มีอายุการใช้งานยาวนาน 8 - 10 ปี
21 มกราคม 2559
การสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กนับเป็นฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวร สร้างขึ้นจากคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงหรือก่ออิฐถือปูน เหมาะสำหรับการสร้างไว้บริเวณตอนปลายของลำธารหรือร่องน้ำที่กว้างไม่เกิน 5 เมตร หรือที่ที่มีความลาดชันปานกลางถึงสูง
21 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×