ดิน-น้ำ
(98 เรื่อง)
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับการปลูกพืชผักในเขตชลประทาน
พืชผักส่วนใหญ่มีระบบรากตื้น เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง และมีความเป็นกรดเป็นด่างเล็กน้อยจนถึงปานกลาง ฉะนั้นการใช้ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกพืชผัก จำเป็นต้องมีการจัดการในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการน้ำไปพร้อมๆ กัน ควรมีวิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
15 มกราคม 2559
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น
เนื่องจากดินในกลุ่มนี้มีขีดจำกัด คือพื้นที่มีความเป็นที่ราบลุ่มต่ำและดินเป็นกรดจัด ประสบกับภาวะน้ำท่วมขังในฤดูฝนเป็นเวลานาน ฉะนั้นหากจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น จำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักอินทรีย์บำรุงดิน-หลังปลูกพืช
เริ่มจากประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของต้นทุน ในการทำการเกษตร เนื่องด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันไม่สู้จะดีมากอีกทั้งมีหนี้สินเนื่องจากการทำการเกษตรมาก จึงเกษตรกรพื้นที่ส่วนมากจะทำนา กันเป็นส่วนใหญ่ได้รับปัญหา ปุ๋ยแพงซึ่งปุ๋ยเป็นอาหารหลักในการเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรจากภาวะปุ๋ยแพง และลดต้นทุนการผลิตขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรภายในตำบลรวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นมา ภายใต้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และด้านองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน อาทิ อบต. สำนักงานเกษตร ปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขยายและพัฒนากลุ่มต่อไป
15 มกราคม 2559
แกลบหมักบำรุงดิน
การปรับปรุงดินให้ดินดีโดยทั่วไปนั้นจะต้องใช้เวลานานเป็นปี ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชจะต้องมีค่าPH ในดินไม่เกินระดับ 6-7 แต่ถ้าเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่เดิมจนดินเสื่อมสภาพไปแล้ว หรือกำลังเริ่มทำการเกษตรในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม เป็นดินลูกรังหรือดินทรายอย่างไม่มีทางเลือก เกษตรกรจึงต้องมีการปรับสภาพดินให้ดินมีธาตุ N-P-K ที่ให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพในการปรับสภาพดินก่อนการปลูกพืชง่ายๆ ได้ด้วยตนเองโดยการใช้วัสดุที่หาง่ายๆในท้องถิ่น
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักมูลสัตว์สูตรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เจ้าหน้าที่ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 จ.ยะลา ได้รับแจ้งจาก คุณอาแด คาเรง เกษตรกร ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ว่าอยากถ่ายทอดวิการทำปุ๋ยหมัก สูตรช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถทำเองที่บ้านได้และใช้เวลาน้อย ซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
15 มกราคม 2559
การใช้ถั่วพร้าฟื้นฟูปรับปรุงดินในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน
ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่ง คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากเกษตรกรมักคุ้นเคยกับการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินสูญเสียความสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว ดินจะแข็งไม่ร่วนซุย ดูดซับน้ำและแร่ธาตุอาหารพืชได้น้อย การปลูกพืชจึงไม่ได้ผลหรือได้ผลก็ไม่ดีเท่าที่ควร
21 มกราคม 2559
การค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินจากต้นหญ้างวงช้าง
ต้นงวงช้าง หรือ หญ้างวงช้าง เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป มีสรรพคุณในแง่ของยาสมุนไพรหลายขนาน สามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพร และ พยากรณ์เกี่ยวกับน้ำในหน้าแล้งได้ เพื่อการเตรียมการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้อีกด้วย โดยสังเกตุแหล่งน้ำใต้ดินได้ดังนี้
21 มกราคม 2559
ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย-ระบายน้ำและอากาศดีด้วยแกลบดิบ
แกลบ คือ เปลือกของข้าว เป็นวัตถุพลอยได้เหลือใช้จากการสีข้าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายโดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงดิน ก่อนการเพาะปลูกพืชทุกชนิด แกลบจะช่วยปรับโครงสร้างดินให้มีความโปร่งและร่วนซุย นอกจากนี้ในแกลบยังมใีสารซิลิกา ที่เป็นสารสำคัญที่ใช้ในการสร้างผนังเซลล์ของพืชอีกด้วย จากประสบการณ์การใช้แกลบดิบปรับสภาพดินก่อนการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร จ.นครศรีราช พบว่า เมื่อนำแกลบดิบมาใช้ด้วยวิธีดังที่ตะกล่าวต่อไปนี้แล้วพบว่าแกลบช่วยทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยขึ้นมา ไม่แพ้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรอื่นๆ เลย
15 มกราคม 2559
เปลี่ยนน้ำขุ่นเป็นน้ำใสพร้อมใช้ ด้วยเมล็ดมะรุม
คุณบุญช่วย วงษ์ษา เกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี ได้มีการทดลองทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์พืช และการดูแลพืชในสวนกลางนาของตนเอง และมีการทดลองการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติโดยไม่พึงสารเคมี โดยได้ทำการทดลองนำเอาเมล็ดมะรุมมาใช้แทนสารส้มและได้ผลดี คือการทำให้น้ำใสโดยเมล็ดมะรุมนั้นเอง
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักผักตบชวา บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
ผักตบชวา เป็นพืชน้ำ (วัชพืช) ที่มีธาตุโปแตสเซียม เป็นจำนวนมาก และธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพอสมควร ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ขึ้น และเมื่อนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ย จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผักตบชวาให้มีองค์ประกอบ ธาตุอาหารหลักครบ คือ ไนโตรเจน 2.05% ฟอสฟอรัส 1.1% โปแตสเซียม 2.5% ธาตุทั้งสามอย่างนี้จำเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดในดิน ป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้น และเมื่อสลายตัวก็กลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืชปลูก
15 มกราคม 2559
สารเร่งพด.6 (ใช้ผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น)
สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เป็นสารที่ได้จากการย่อยสลายขยะสด ซึ่งประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ได้ของเหลวสีน้ำตาลซึ่งมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ
21 มกราคม 2559
การให้น้ำใต้ผิวดินในพื้นที่แห้งแล้งแบบประหยัด
พื้นที่ทำการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบอาศัยน้ำฝน และเป็นพื้นที่ดินทรายที่กักเก็บน้ำไม่ได้ ทำให้ในหลายพื้นที่ต้องปล่อยทิ้งร้างในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขาดน้ำในการเพาะปลูกพืช ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการคิดหาวิธีการให้น้ำใต้ผิวดินในแบบประหยัดของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้กับไม้ยืนต้นหรือไม้ผลที่เพิ่งปลูกใหม่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวได้จริง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
15 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×