ดิน-น้ำ
(102 เรื่อง)
การปรับปรุงดินลูกรังให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ดินลูกรังหรือดินปนกรวด หมายถึง ดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่า 50 ซม. จากผิวดิน ดินลูกรังเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
15 มกราคม 2559
สารเร่ง พด.8 (สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสในดิน)
ประเทศไทยมีพื้นที่ดินกรดเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ มีประมาณ 140 ล้านไร่ (44 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่ทั้งหมด) ดินกรดโดยทั่วไปที่จัดว่ามีปัญหาต่อการเกษตรจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ำกว่า 5.5 มีสาเหตุสำคัญเกิดขึ้น เนื่องจากการเกิดการชะล้างอย่างรุนแรงในอดีต และเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการเอาใจใส่ในการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงการเผาทำลายตอซังข้าว ซึ่งมีผลทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพิ่มมากขึ้นและทำให้ดินมีปัญหาเป็นกรด พืชจึงไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัสจะถูกตรึงไว้ในดิน ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารอีกธาตุหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยมีบทบาทต่อการสร้างราก การแตกกอ และการแตกแขนงของกิ่งก้าน ทำให้มีการสร้างดอกและเมล็ดของพืชเพาะปลูก
21 มกราคม 2559
สารเร่ง พด.9 (กลุ่มจุลินทรีย์เพิ่มประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว)
สารเร่ง พด.9 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อย ซึ่งเป็นดินกรดกำมะถันที่มีความรุนแรงของกรดน้อย (pH ไม่ต่ำกว่า 5)
21 มกราคม 2559
สารเร่ง พด.10 (สำหรับปรับปรุงดินทรายเสื่อมโทรม)
เป็นสารสำหรับใช้ปรับปรุงดินทรายและดินเสื่อมโทรม ให้มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น เหมาะสำหรับการปลูกพืช เช่น การทำให้ดินร่วนซุยมีโครงสร้างที่คงทน ไม่ยุบตัวหรืออัดแน่นง่าย จึงทำให้ดินมีความสามารถอุ้มน้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ได้มากขึ้น
21 มกราคม 2559
ลักษณะและคุณสมบัติของชุดดิน ภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ความรู้เกี่ยวกับดินชนิดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะเรียกชื่อชุดดินตามสภาพดินที่มีอยู่ในพื้นทีนั้นๆ ทั้งหมด 96 ชุดดิน เหมาะสำหรับการศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของดินก่อนทำการตัดสินใจเพาะปลูกพืช
15 มกราคม 2559
ชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ผล
ข้อมูลชุดดินและค่าวิเคราะห์เกี่ยวกับดิน เพื่อให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ผล
15 มกราคม 2559
ชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ยืนต้น
ข้อมูลชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ยืนต้น โครงสร้างและการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ยืนต้น
15 มกราคม 2559
ชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ดอกและพืชชนิดอื่นๆ
รวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพิช ชนิดต่างๆ
15 มกราคม 2559
แนวทางการจัดการดินเปรี้ยว
เนื่องจากปัญหาของดินเปรี้ยวจัดเชื่อมโยงเกี่ยวกับสภาพความไม่เหมาะสมของดิน ทำให้เกิดการสะสมของสารพิษ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากขาดธาตุอาหารหลักและอาหารรอง และมีกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินต่ำอีกด้วย การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์หลายๆ ด้าน เกี่ยวกับการจัดการดิน การจัดการน้ำ รวมทั้งการจัดการพืชให้เหมาะสม โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทำควบคู่กันไปตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และความรุนแรงของปัญหา
15 มกราคม 2559
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับการปลูกพืชไร่
มีพืชไร่หลายชนิดที่สามารถเพาะปลูกได้ดีในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยการจัดเป็นระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก เช่นข้าวโพดหวาน ถั่วเขียว และถั่วลิสง แต่เนื่องจากดินเปรี้ยวส่วนใหญ่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีการระบายน้ำเลว ดังนั้นการเตรียมดินในแปลงปลูกจึงต้องมีการจัดการที่เหมาะสม
15 มกราคม 2559
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น
เนื่องจากดินในกลุ่มนี้มีขีดจำกัด คือพื้นที่มีความเป็นที่ราบลุ่มต่ำและดินเป็นกรดจัด ประสบกับภาวะน้ำท่วมขังในฤดูฝนเป็นเวลานาน ฉะนั้นหากจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น จำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักอินทรีย์บำรุงดิน-หลังปลูกพืช
เริ่มจากประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของต้นทุน ในการทำการเกษตร เนื่องด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันไม่สู้จะดีมากอีกทั้งมีหนี้สินเนื่องจากการทำการเกษตรมาก จึงเกษตรกรพื้นที่ส่วนมากจะทำนา กันเป็นส่วนใหญ่ได้รับปัญหา ปุ๋ยแพงซึ่งปุ๋ยเป็นอาหารหลักในการเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรจากภาวะปุ๋ยแพง และลดต้นทุนการผลิตขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรภายในตำบลรวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นมา ภายใต้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และด้านองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน อาทิ อบต. สำนักงานเกษตร ปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขยายและพัฒนากลุ่มต่อไป
15 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×