ดิน-น้ำ
(96 เรื่อง)
สารเร่ง พด.10 (สำหรับปรับปรุงดินทรายเสื่อมโทรม)
เป็นสารสำหรับใช้ปรับปรุงดินทรายและดินเสื่อมโทรม ให้มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น เหมาะสำหรับการปลูกพืช เช่น การทำให้ดินร่วนซุยมีโครงสร้างที่คงทน ไม่ยุบตัวหรืออัดแน่นง่าย จึงทำให้ดินมีความสามารถอุ้มน้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ได้มากขึ้น
21 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักอินทรีย์บำรุงดิน-หลังปลูกพืช
เริ่มจากประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของต้นทุน ในการทำการเกษตร เนื่องด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันไม่สู้จะดีมากอีกทั้งมีหนี้สินเนื่องจากการทำการเกษตรมาก จึงเกษตรกรพื้นที่ส่วนมากจะทำนา กันเป็นส่วนใหญ่ได้รับปัญหา ปุ๋ยแพงซึ่งปุ๋ยเป็นอาหารหลักในการเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรจากภาวะปุ๋ยแพง และลดต้นทุนการผลิตขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรภายในตำบลรวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นมา ภายใต้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และด้านองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน อาทิ อบต. สำนักงานเกษตร ปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขยายและพัฒนากลุ่มต่อไป
15 มกราคม 2559
แกลบหมักบำรุงดิน
การปรับปรุงดินให้ดินดีโดยทั่วไปนั้นจะต้องใช้เวลานานเป็นปี ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชจะต้องมีค่าPH ในดินไม่เกินระดับ 6-7 แต่ถ้าเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่เดิมจนดินเสื่อมสภาพไปแล้ว หรือกำลังเริ่มทำการเกษตรในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม เป็นดินลูกรังหรือดินทรายอย่างไม่มีทางเลือก เกษตรกรจึงต้องมีการปรับสภาพดินให้ดินมีธาตุ N-P-K ที่ให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพในการปรับสภาพดินก่อนการปลูกพืชง่ายๆ ได้ด้วยตนเองโดยการใช้วัสดุที่หาง่ายๆในท้องถิ่น
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักมูลสัตว์สูตรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เจ้าหน้าที่ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 จ.ยะลา ได้รับแจ้งจาก คุณอาแด คาเรง เกษตรกร ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ว่าอยากถ่ายทอดวิการทำปุ๋ยหมัก สูตรช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถทำเองที่บ้านได้และใช้เวลาน้อย ซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
15 มกราคม 2559
ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย-ระบายน้ำและอากาศดีฃด้วยแกลบดิบ
แกลบ คือ เปลือกของข้าว เป็นวัตถุพลอยได้เหลือใช้จากการสีข้าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายโดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงดิน ก่อนการเพาะปลูกพืชทุกชนิด แกลบจะช่วยปรับโครงสร้างดินให้มีความโปร่งและร่วนซุย นอกจากนี้ในแกลบยังมใีสารซิลิกา ที่เป็นสารสำคัญที่ใช้ในการสร้างผนังเซลล์ของพืชอีกด้วย จากประสบการณ์การใช้แกลบดิบปรับสภาพดินก่อนการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร จ.นครศรีราช พบว่า เมื่อนำแกลบดิบมาใช้ด้วยวิธีดังที่ตะกล่าวต่อไปนี้แล้วพบว่าแกลบช่วยทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยขึ้นมา ไม่แพ้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรอื่นๆ เลย
15 มกราคม 2559
เปลี่ยนน้ำขุ่นเป็นน้ำใสพร้อมใช้ ด้วยเมล็ดมะรุม
คุณบุญช่วย วงษ์ษา เกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี ได้มีการทดลองทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์พืช และการดูแลพืชในสวนกลางนาของตนเอง และมีการทดลองการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติโดยไม่พึงสารเคมี โดยได้ทำการทดลองนำเอาเมล็ดมะรุมมาใช้แทนสารส้มและได้ผลดี คือการทำให้น้ำใสโดยเมล็ดมะรุมนั้นเอง
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักผักตบชวา บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
ผักตบชวา เป็นพืชน้ำ (วัชพืช) ที่มีธาตุโปแตสเซียม เป็นจำนวนมาก และธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพอสมควร ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ขึ้น และเมื่อนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ย จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผักตบชวาให้มีองค์ประกอบ ธาตุอาหารหลักครบ คือ ไนโตรเจน 2.05% ฟอสฟอรัส 1.1% โปแตสเซียม 2.5% ธาตุทั้งสามอย่างนี้จำเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดในดิน ป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้น และเมื่อสลายตัวก็กลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืชปลูก
15 มกราคม 2559
สารเร่งพด.6 (ใช้ผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น)
สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เป็นสารที่ได้จากการย่อยสลายขยะสด ซึ่งประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ได้ของเหลวสีน้ำตาลซึ่งมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ
21 มกราคม 2559
สารเร่งพด.4 (สารปรับปรุงบำรุงดิน)
พด.4 คือ สารปรับปรุงบำรุงดิน ที่ได้จากการผสมของวัสดุธรรมชาติ เช่น ยิปซัม หินฟอสเฟต ปูนมาร์ล เปลือกกุ้ง เปลือกปู ขี้เถ้าแกลบ มอนโมริโลไนท์ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และโดโลไมท์ เป็นต้น นำมาใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักธาตุอาหารพืช หรือยืดอายุของปุ๋ยที่ใช้ในดินได้นานยิ่งขึ้น ทำให้ลดการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีลงประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกร และนำไปสู่การจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
21 มกราคม 2559
การสร้างฝายไม้ไผ่เพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
การสร้างฝายไม้ไผ่เป็นหนึ่งในการสร้างฝายท้องถิ่นแบบเบื้องต้นเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ขวางทางเดินของน้ำในลำธาร หรือร่องน้ำบนพื้นที่สูง ซึ่งมีวิธีการสร้างหลายแบบแตกต่างกันไปตามพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน แต่ฝายไม้ไผ่เป็นฝายที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นใกล้ตัว และมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี
21 มกราคม 2559
การสร้างฝายหินก่อดินซีเมนต์เพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
“ฝายหินก่อดินซีเมนต์” หรือ “ฝายกึ่งถาวร” เป็นฝายที่สร้างด้วยคอนกรีต หรือก่ออิฐถือปูน สร้างบริเวณตอนกลางหรือตอนล่างของลำธารหรือร่องน้ำที่กว้างไม่เกิน 3 เมตร มีอายุการใช้งานยาวนาน 8 - 10 ปี
21 มกราคม 2559
การสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กนับเป็นฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวร สร้างขึ้นจากคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงหรือก่ออิฐถือปูน เหมาะสำหรับการสร้างไว้บริเวณตอนปลายของลำธารหรือร่องน้ำที่กว้างไม่เกิน 5 เมตร หรือที่ที่มีความลาดชันปานกลางถึงสูง
21 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×