ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(250 เรื่อง)
ปุ๋ยหมักหอยเชอรี่
เนื่องจากหอยเชอรี่มีโปรตีนสูง การนำมาหมักทำเป็นปุ๋ยจึงทำให้ได้ธาตุอาหารค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังทำให้พืชแข็งแรงขึ้นได้อีกด้วย
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำเร่งการเจริญเติบโตของพืช
สูตรปุ๋ยนี้เป็นสูตรเฉพาะเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช วิธีการใช้นำส่วนที่เป็นน้ำจากการหมักผสมกับน้ำในอัตราส่วน 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ฉีดพ่นหรือรดน้ำต้นไม้ในช่วงติดดอก จะทำให้ติดผลดี
25 พฤศจิกายน 2558
สูตรปุ๋ยเร่งราก เร่งโต
สูตรนี้เป็นปุ๋ยน้ำที่ผลิตจากผลไม้สุกและพืชสีเขียว ใช้บำรุงพืช เร่งราก เร่งโต เสริมการติดผลผลิต ใช้ในอัตรา 1 : 500-1,000 ใช้ในช่วงหลังออกดอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
25 พฤศจิกายน 2558
สูตรน้ำหมักจากผลไม้ใช้เร่งราก เร่งหัวพืช
ใช้น้ำหมัก 1 ส่วนต่อน้ำ 500 ส่วน หรือ น้ำหวานหมัก 3 ช้อน แกงต่อน้ำ 1 ปี๊บหรือ 20 ลิตร ช่วยให้พืชออกดอกออกผล เร่งผลให้สมบูรณ์ เพิ่มความหวานและใช้เร่งราก เร่งหัวของพืช
25 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนถั่วเหลือง บำรุงผักโตเร็ว หวานกรอบ
เป็นสูตรที่ใช้ในการบำรุงพืชผักแล้วได้ผลดี มีส่วนในการช่วยเร่งต้น เร่งใบ ทำให้ผักมีรสชาติผักที่ปลูกได้มีความหวานกรอบ
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักสับปะรด บำรุงพืชผัก
เป็นทั้งจุลินทรีย์และฮอร์โมนในตัวเดียวกัน ช่วยในการฆ่าเชื้อราในดิน และมีผลโดยอ้อมทำให้ไข่แมลงฝ่อ
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ลักษณะสดหรือ อวบน้ำ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ได้เป็นของเหลวออกมาจากพืชหรือสัตว์ ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิด
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยคอกหมักปลอดเชื้อ
คุณเทือง บุราเกษ เป็นผู้นำในการคิดริเริ่มปลูกข่าแดงในหมู่บ้านห้วยน้ำเที่ยง โดยได้รับการส่งเสริมจากเกษตรอำเภอในพื้นที่ เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2536 โดยทำควบคู่ไปกับการทำไร่นาสวนผสม แต่เนื่องจากขาดแรงงาน และประกอบกับอายุมากแล้วจึงได้เลิกทำไร่นาสวนผสม และหันมาปลูกข่าแดงอย่างจริงจังในปี 2538 ปัจจุบันมีเนื้อที่ในการปลูกข่าแดง 1 ไร่ สามารถขุดข่าจำหน่ายได้สัปดาห์ละ 2,000 หน่อ ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจัยหลักอีกอย่างที่จะให้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาคุณภาพดีต้องอาศัยปุ๋ยช่วยบำรุง ในการนี้คุณเทืองเลือกที่จะใช้ปุ๋ยคอก เพราะประหยัดและปลอดภัย อีกทั้ง ปุ๋ยคอกถือเป็นวัตถุดิบจำเป็นในการปลูกพืช แต่ปุ๋ยคอกส่วนใหญ่ที่เกษตรกรจะซื้อมาหรือได้จากการเลี้ยงสัตว์นั้น จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมา เมื่อเกษตรกรนำมาใช้ปรับปรุงดิน หรือมาใส่เพื่อบำรุงพืช จะเกิดผลเสียต่อพืช ทำให้เกิดโรค ต่างๆตามมา เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคยอดด่าง ใบด่าง และเกิดแมลงสัตรุต่างๆอีกมากมายตามมา ดังนั้นก่อนที่เราจะนำปุ๋ยคอกมาใช้ เราควรทำการฆ่าเชื้อโรคก่อนดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยคอกปั้นเม็ด...สลายตัวช้า
วัตถุประสงค์ในการปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ นั้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา สะดวกต่อการใช้งาน และ ช่วยทำให้แร่ธาตุที่เป็นอาหารพืชสบายตัวได้ช้าด้วย โดยการทำปุ๋ยเม็ดนั้นจะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องจักรกลเพิ่มเติม จึงไม่ ่สามารถทำในระดับครัวเรือนได้เพราะลงทุนสูงโดยไม่จำเป็น ดังนั้นจึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปั้นเม็ด พร้อมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด ซึ่งในที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ต้นทุนอยู่มากเช่นกัน แต่สำหรับคุณพยุง โพธิ์จันทร์ เกษตรกรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสา และใช้พื้นที่ของตนเป็นจุดเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับ อำเภอ จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่น กรมพัฒนาที่ดิน ฯล ทำให้คุณพยุง มีกำลังในการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด เพื่อจำหน่ายให้แก่เพื่อนเกษตรกรด้วยกันในราคาที่ย่อมเยา แต่เกษตรกรได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชผลทางการเกษตร ทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรมากยิ่งขึ้น
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยอินทรีย์สูตรประหยัดต้นทุน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุน สูตรจาก คุณจำปา สุวไกร เกษตรกรบ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงในการปลูกพืชผักได้ทุกชนิด รวมถึงใช้ในนาข้าวและสวนยางพาราได้ด้วย มีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
บำรุงพืชผักด้วยขี้หมูหมัก 24 ชม.
เป็นที่รู้กันดีว่าหมูเป็นสัตว์ที่ทานอาหารเก่งและทานได้ไม่เลือก ตลอดจนมีการขับถ่ายของเสียออกมาได้มากมาย ดังนั้นสิ่งต่างๆที่หมูกินเข้าไปและย่อยออกมาจึงกลายเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมที่สามารถนำไปใช้บำรุงพืชหลายชนิดให้เจริญเติบโตได้ดี แต่ทั้งนี้การนำมูลสัตว์ทุกชนิดมาใช้นั้นจะต้องมีกรรมวิธีที่จะทำให้มูลสัตว์นั้นสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ออกมาให้พืชได้นำไปใช้อย่างเต็มที่ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีในการปลดปล่อยธาตุอาหารจากขี้หมูด้วยการหมักน้ำ 24 ชั่วโมง ซึ่งมีกรรมวิธีในการทำดังนี้
24 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยขี้เถ้างาเพิ่มรสหวานให้ไม้ผล
คุณบุญช่วย มั่นคง บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ที่5 บ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรที่ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่กว่า 30 ไร่ โดยมีการทำการเกษตรแบบชีวภาพ มีการทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักต่างๆขึ้นใช้เอง
24 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×