ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(230 เรื่อง)
สารเร่งพด.12 (กลุ่มจุลินทรีย์ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืช)
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์
3 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนขยายขนาดผลไม้
ด้วยปัจจัยที่ยึดให้ความสำคัญกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และวิธีการที่ช่วยลดรายจ่ายที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำการเกษตรนั้นก็เริ่มต้นจากการที่เราได้ทำการหมักหรือปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดจากปัจจัยที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด
30 พฤศจิกายน 2558
ไข่ไก่...ฮอร์โมนพืชต้นทุนต่ำ
ลดต้นทุนการผลิตไม้ผล ด้วยการทำฮอร์โมนใช้เองจากไข่ไก่ ด้วยวัสดุและวิธีการทำแบบชาวบ้าน ที่เข้าถึงความเข้าใจ ทำง่าย ใช้บำรุงพืชได้งอกงาม เหมาะสำหรับเพิ่มขนาดและเพิ่มอัตราการติดผลในไม้ผลทั่วไป จากต้นแบบเกษตรกร นายสนอง สินไหม บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 2 บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
30 พฤศจิกายน 2558
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 (ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ)
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ซึ่งได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ลักษณะสด อวบน้ำหรือมีความชื้นสูงโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งในสภาพที่ไม่มีอากาศและมีอากาศ ได้ของเหลวสีน้ำตาล ประกอบด้วยฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน รวมทั้งกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดแลคติก กรดอะซิติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก
24 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยคอกหมักปลอดเชื้อ
คุณเทือง บุราเกษ เป็นผู้นำในการคิดริเริ่มปลูกข่าแดงในหมู่บ้านห้วยน้ำเที่ยง โดยได้รับการส่งเสริมจากเกษตรอำเภอในพื้นที่ เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2536 โดยทำควบคู่ไปกับการทำไร่นาสวนผสม แต่เนื่องจากขาดแรงงาน และประกอบกับอายุมากแล้วจึงได้เลิกทำไร่นาสวนผสม และหันมาปลูกข่าแดงอย่างจริงจังในปี 2538 ปัจจุบันมีเนื้อที่ในการปลูกข่าแดง 1 ไร่ สามารถขุดข่าจำหน่ายได้สัปดาห์ละ 2,000 หน่อ ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจัยหลักอีกอย่างที่จะให้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาคุณภาพดีต้องอาศัยปุ๋ยช่วยบำรุง ในการนี้คุณเทืองเลือกที่จะใช้ปุ๋ยคอก เพราะประหยัดและปลอดภัย อีกทั้ง ปุ๋ยคอกถือเป็นวัตถุดิบจำเป็นในการปลูกพืช แต่ปุ๋ยคอกส่วนใหญ่ที่เกษตรกรจะซื้อมาหรือได้จากการเลี้ยงสัตว์นั้น จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมา เมื่อเกษตรกรนำมาใช้ปรับปรุงดิน หรือมาใส่เพื่อบำรุงพืช จะเกิดผลเสียต่อพืช ทำให้เกิดโรค ต่างๆตามมา เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคยอดด่าง ใบด่าง และเกิดแมลงสัตรุต่างๆอีกมากมายตามมา ดังนั้นก่อนที่เราจะนำปุ๋ยคอกมาใช้ เราควรทำการฆ่าเชื้อโรคก่อนดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยคอกปั้นเม็ด...สลายตัวช้า
วัตถุประสงค์ในการปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ นั้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา สะดวกต่อการใช้งาน และ ช่วยทำให้แร่ธาตุที่เป็นอาหารพืชสบายตัวได้ช้าด้วย โดยการทำปุ๋ยเม็ดนั้นจะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องจักรกลเพิ่มเติม จึงไม่ ่สามารถทำในระดับครัวเรือนได้เพราะลงทุนสูงโดยไม่จำเป็น ดังนั้นจึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปั้นเม็ด พร้อมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด ซึ่งในที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ต้นทุนอยู่มากเช่นกัน แต่สำหรับคุณพยุง โพธิ์จันทร์ เกษตรกรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสา และใช้พื้นที่ของตนเป็นจุดเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับ อำเภอ จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่น กรมพัฒนาที่ดิน ฯล ทำให้คุณพยุง มีกำลังในการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด เพื่อจำหน่ายให้แก่เพื่อนเกษตรกรด้วยกันในราคาที่ย่อมเยา แต่เกษตรกรได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชผลทางการเกษตร ทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรมากยิ่งขึ้น
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยอินทรีย์สูตรประหยัดต้นทุน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุน สูตรจาก คุณจำปา สุวไกร เกษตรกรบ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงในการปลูกพืชผักได้ทุกชนิด รวมถึงใช้ในนาข้าวและสวนยางพาราได้ด้วย มีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
บำรุงพืชผักด้วยขี้หมูหมัก 24 ชม.
เป็นที่รู้กันดีว่าหมูเป็นสัตว์ที่ทานอาหารเก่งและทานได้ไม่เลือก ตลอดจนมีการขับถ่ายของเสียออกมาได้มากมาย ดังนั้นสิ่งต่างๆที่หมูกินเข้าไปและย่อยออกมาจึงกลายเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมที่สามารถนำไปใช้บำรุงพืชหลายชนิดให้เจริญเติบโตได้ดี แต่ทั้งนี้การนำมูลสัตว์ทุกชนิดมาใช้นั้นจะต้องมีกรรมวิธีที่จะทำให้มูลสัตว์นั้นสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ออกมาให้พืชได้นำไปใช้อย่างเต็มที่ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีในการปลดปล่อยธาตุอาหารจากขี้หมูด้วยการหมักน้ำ 24 ชั่วโมง ซึ่งมีกรรมวิธีในการทำดังนี้
24 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยขี้เถ้างาเพิ่มรสหวานให้ไม้ผล
คุณบุญช่วย มั่นคง บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ที่5 บ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรที่ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่กว่า 30 ไร่ โดยมีการทำการเกษตรแบบชีวภาพ มีการทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักต่างๆขึ้นใช้เอง
24 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักรองก้นหลุมก่อนปลูกพืช(สูตรดินดี พืชงาม)
ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพราะสะดวกและพืชเจริญเติบโตเร็วในระยะหนึ่ง แต่ปัญหาที่พบตามมาของการช้ปุ๋ยเคมีคือ ปุ๋ยมีราคาแพงและยังทำลายโครงสร้างดินให้เสื่อมโทรม ด้วยปัญหาดังกล่าวทำให้เกษตรกรหันมาทำปุ๋ยใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการแล้วยังเป็นการปรับสภาพดินให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งกลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจรูญ มาแก้ว เป็นประธานกรรมการ ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพขึ้นใช้เองภายในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดและวิธีการทำดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักปลีกล้วยเสริมความแข็งแรงของขั้วดอก-ขั้วผล ลดการหลุดร่วง
สำหรับการปลูกไม้ผลสิ่งที่สำคัญและถือว่าเป็นหัวใจหลักของเกษตรกร คือการได้เห็นไม้ผลผลิดอกออกผลให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ในทุกๆ ช่วงของฤดูกาล ซึ่งในการปลูกเกษตรกรแต่ละรายจะมีเทคนิควิธีการในการดูแลรักษาเพื่อเพิ่มศักยภาพปริมาณการติดผลที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ความถนัดหรือแล้วแต่วัตถุดิบที่มีในชุมชนหรือบางรายอาจใช้ไสยศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อให้ไม้ผลติดดอกดีได้ผลดกตามที่ต้องการ
23 พฤศจิกายน 2558
การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย บำรุงพืชผัก
เป็นทั้งจุลินทรีย์และฮอร์โมนในตัวเดียวกัน ช่วยในการฆ่าเชื้อราในดิน และมีผลโดยอ้อมทำให้ไข่แมลงฝ่อ
11 พฤศจิกายน 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×