ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(230 เรื่อง)
ปุ๋ยปลา เสริมแคลเซียม ยอดเยี่ยมในการบำรุงพืช
ในปัจจุบันการทำการเกษตร ได้มีการส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุน ลดการใช้ปริมาณปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต มีการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สารสกัดขับไล่ศัตรูพืช หรืออื่นๆ ดังเช่น ที่แหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรเพื่อสุขภาวะ โดยลุงสมบูรณ์ จันทร์จรุง ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ความรู้เรื่องการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิต การผลิตน้ำหมักปลา เพื่อใช้บำรุงพืช เร่งงการเจริญเติบโต สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน โดยมีวิธีการทำดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักผักผลไม้ บำรุงต้น
ปัจจุบันเกษตรยังไม่ทราบว่าพืชผักที่เราปลูกอยู่นั้น สามารถนำมาทำปุ๋ยน้ำหมักต่างๆ แล้วนำมาบำรุงพืชผักที่เราปลูกได้ หรือ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการใช้ชิ้นส่วนของพืบชนิดนั้นๆ บำรุงตัวมันเอง ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุน และ ทำให้พืชปลูกนั้นงอกงามได้ด้วย ซึ่งสูตรนี้เป็นการนำชิ้นส่วนเหลือใช้ของพืชชนิดต่างๆ มาหมักรวมกันเพื่อให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหาร บำรุงพืชปลูกให้โตเร็ว ตามวิธีการ ดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักกรดแลคติกหรือกรดอินทรีย์ เสริมความต้านทานโรค
แบคทีเรียในกลุ่มที่ผลิตกรดแลคติก พบมากในน้ำซาวข้าว น้ำนม ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะถ้านำไปใช้กับพืชผักประเภททานใบ จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืชนั้นๆ เกิดความต้านทานดรคได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังเป็นตัวช่วยเพิ่มขนาดของไม้ผลได้ด้วย ทั้งนี้การทำน้ำหมักกรดแลกติก เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำรุงพืช จึงมักมีน้ำนมหรือน้ำซาวข้าวเป็นวัตถุดิบในส่วนผสมของสูตรน้ำหมักดังกล่าว แต่สำหรับสูตรนี้เป็นการผลิตในระดับภูมิปัญญาชาวบ้านของสุรชาติ พานชัย หมอดิน หมู่ที่ 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ที่ยินดีเผยแพร่ความรู้และบอกต่อมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเกษตรไทยต่อไป เนื่องจากเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้ผลเป็นที่น่ายินดีและลดต้นทุนการผลิตลงได้ ตามสูตรและวิธีการดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักมูลลูกอ๊อดบำรุงพืชผักผลไม้
คุณประสิทธิ์ บุญแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเกษตรกรดีเด่นหลายปี และเป็นผู้นำการเกษตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เป็นเกษตรกรทำสวนที่มีพืชผลทางการเกษตรมากมายหลายชนิด เช่น กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้ายักษ์ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เบญจมาศ และอื่นๆอีกมากมาย โดยการทำการเกษตรส่วนใหญ่ทำด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ การใช้น้ำปุ๋ยหมักรดพืชผลทางการเกษตร ปุ๋ยหมักชีวภาพช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดินและน้ำ ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นอาหารพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย ที่สำคัญช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ซึ่งคุณพ่อประสิทธิ์ บุญแก้ว ก็มีปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ในการเกษตรหลายสูตรเหมือนกัน
25 พฤศจิกายน 2558
เปิดตาดอกไม้ผลด้วยน้ำหมักกระดูกสัตว์
จากการพูดคุยในรายการ Famer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 ช่วงเวลา 13.00 น.นายคำสิงห์ มาลาหอม ประธานศูนย์เรียนรู้พออยู่ พอกิน พอเพียง บ้านน้ำเที่ยง ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตย์ และการทำเกษตรแบพอเพียง ได้ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตร ในเรื่องของสูตรเปิดตาดอกไม้ผลด้วยน้ำหมักกระดูกสัตว์ช่วยประหยัดต้นทุนซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
คุณสมบัติของสารเร่ง พด.1 - พด.12
นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมฯดำเนินการแจกสารเร่งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดิน โดยยึดหลักยุทธศาสตร์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 12 มหัศจรรย์ของกรมฯ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ซึ่งจากสำรวจพบว่า มีสถิติการใช้สารเคมีลดลงมาก แต่เกษตรกรบางส่วนยังเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ถูกต้อง ดังนั้น กรมฯจึงจัดทำคำจำกัดความของสารเร่ง พด.1-12 ไว้เผยแพร่ เพื่อให้การขอรับการบริการได้อย่างถูกต้อง
3 พฤศจิกายน 2558
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1(ใช้ผลิตปุ๋ยหมัก)
ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งเกิดจากการนำซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ำตาลปนดำ
3 พฤศจิกายน 2558
รวมเด็ด เคล็ดวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรจุลินทรีย์หน่อกล้วย
จุลินทรีย์หน่อกล้วยมีความสำคัญต่อการเร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งยังช่วยย่อยสลายฟางข้าวและเศษวัสดุต่างๆ ให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืชได้ดี และมีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ทำให้รากพืชชอนไชลงไปในดินได้ลึก ส่งผลให้มีผลผลิตดีขึ้นมาภายในเวลาไม่นาน นอกจากนี้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรตั้งต้น ยังสามารถนำไปขยายเชื้อกลายเป็นสูตรต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการทำการเกษตรได้หลายด้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถทำใช้ได้เองด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ด้วยมีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถผลิตใช้กับพืชปลูกได้หลากชนิดตลอดทั้งปี ตามลำดับขั้นตอนการประยุกต์ใช้ ดังนี้
8 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหัวไชเท้า เพิ่มขนาดไม้ผล
เมื่อฤดูผลิดอกออกผลมาถึง ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงกระท้อน มะปรางค์ หรือผลไม้ชนิดอื่นๆ ก็ล้วนออกดอกมาให้เจ้าของสวนได้ชื่นใจ แต่จะทำยังไงให้ผลติดดี ได้น้ำหนักมากผลใหญ่ ขายได้ราคาดีๆ นั้นเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเจ้าของสวนแต่ละสวน แต่วันนี้เรามีสูตรเด็ดจากคุณทิพย์ พุฒเหมือน เจ้าของสวนไม้ผล บ้านไทย ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มาฝากให้ผู้สนใจลองนำไปปฏิบัติตามกัน ด้วย "สูตรเด็ดจากหัวไชเท้า!!!เพิ่มขนาดไม้ผล ทำง่าย ผลโตไวน้ำหนักดี ที่จะช่วยขยายผลไม้ให้ใหญ่เร็วขึ้นและ มีส่วนผสมง่ายๆ ที่คุณทิพย์ ยินดีเปิดเผยสูตรนี้ แบบกล้ารับรองว่าถ้านไปใล้วจะได้ผลดีจริง ขนาดที่ไม่ต้องเอาไปขายที่ไหน เพราะมีแต่คนมาแย่งกันซื้อถึงในสวน
3 พฤศจิกายน 2558
เพิ่มความหวานกรอบให้ผักด้วยจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว
การผลิตพืชผักนั้นต้องดูแลรักษามากกว่าพืชชนิดอื่น เนื่องจากพืชผักนั้นมีศัตรูมาก ทั้งยังต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะพืชผักส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่อวบน้ำ หากขาดน้ำไปจะทำให้ผักเหี่ยวเฉา และอาจตายได้ในที่สุด นอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผักนั้นมีความสดกรอบน่าทานแต่ถ้ามีการเสริมปุ๋ยหรือสารบางชนิดเข้าไป ก็จะทำให้ผักที่ปลูกไว้มีรสชาติหวานกรอบน่าทานยิ่งขึ้น และหนึ่งในสารดังกล่าวที่จะช่วยเพิ่มรสชาติหวานกรอบและทำให้ผักมีผิวสวยน่าทาน ก็คือ การใช้จุลินทรีย์สูตรน้ำซาวข้าวกับผัก ซึ่งมีวิธีการผลิตและอัตราการใช้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเร่งดอก-เร่งรากไม้ผล
คุณถนอม จันทร์เงิน วิทยากรศูนย์เรียนรู้เกษตรกรตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย แนะนำปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเร่งดอก-เร่งราก ให้กับทางทีมงานผู้นำชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายและ แนะนำผ่านทางรายการพี่ใหญ่พารวย ซึ่งเป็นสูตรเร่งดอก-เร่งรากที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อฮอร์โมนจากร้านค้าในราคาแพงๆ ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนในการทำที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การใช้ ใบขี้หนอน กำจัดหนอนในถังปุ๋ยหมักหรือไหปลาร้า
แม่บัวรอง สมภักดี บ.นาประเสริฐ ม.14 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกำจัดหนอนในไหปลาร้าหรือหนอนที่อยู่ในถังน้ำหมักชีวภาพให้หมดไป ด้วยการใช้ "ใบขี้หนอน" จากป่าชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานาน ในการจัดการกับหนอนที่เกิดขึ้นในไหปลาร้าหรือถังหมักปุ๋ย
3 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×