ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(230 เรื่อง)
ปุ๋ยน้ำสูตรเร่งโต
ปัจจุบันการทำเกษตรของเกษตรกรในหลายๆ พื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพยายามที่จะลดต้นทุนการผลิตหรือแม้แต่การคิดหรือหาวิธีการในการทำให้ผลผลิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพที่ดี เกษตรกรหลายคนหันไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน หมอดินในพื้นที่ หรือการคิดค้นสูตรเฉพาะ ในการแก้ไขและเพิ่มผลผลิต การผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีวัสดุที่สามารถหาได้เอง การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรเช่นกัน
3 พฤศจิกายน 2558
การทำปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
คุณวสันต์ แก้วทวัฒวิเศษ หรือเรียกกันติดปากว่า “ผู้ช่วยน้อย” ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกำนันตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ และยังเป็นประธานกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าและหูหนูของชุมชนบ้านสี่แยกชลประทาน นับว่าเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเพาะเห็ด และช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้มีรายได้ด้วย และนอกเหนือจากการเพาะเห็ดขายแล้ว ผู้ช่วยน้อยยังเป็นบุคคลแรกในชุมชนที่มีรายได้จากการทำปุ๋ยชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ดเก่าๆ ไม่ใช้แล้ว ได้แนะนำวิธีทำไว้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การลดความร้อนและความเค็มในกองปุ๋ยหมักมูลสัตว์
เนื่องจากปัจจุบันนี้เกษตรกรหลายๆ ท่านได้ประสบกับปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เลยทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้มูลสัตว์ในการเพิ่มความเจริญเติบโตให้กับพืชผักของตนเองเพื่อเป็นการลดต้นทุน ทำให้มูลสัตว์ขาดตลาด ซึ่งทำให้เกษตรหลายๆ รายต้องทำการจองซื้อล่วงหน้า และด้วยเหตุนี้ทำให้ราคามูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลหมู มูลวัว มูลไก่ มีราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยกระสอบละ 35 - 40 บาท ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณก่วน รักษาทรัพย์ เกษตรกรผู้ทำการปลูกพลู ได้คิดค้นวิธีการลดต้นทุนจากการใช้มูลสัตว์ โดยมีวิธีการดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การผลิตปุ๋ยหมักสูตรเทียบเคียงปุ๋ยเคมี
ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรเทียบเคียงปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรสามารถทำขึ้นเองได้นั้นทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีที่ปัจจุบันราคาเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เกษตรกรไม่สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้จึงมีวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่สามารถใช้เทียบเคียงสูตรปุ๋ยเคมีได้และสามารถจัดหาวัตถุดิบได้เองในท้องถิ่น ซึ่งมีราคาถูกกว่าการซื้อปุ๋ยเคมีถึง 10 เท่า มีวิธีการผลิตและสูตรต่างๆ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การผลิตปุ๋ยหมักสูตรโบโบชิ คุณสมบัติเท่าปุ๋ยยูเรีย(46-0-0)
ปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปมีราคาแพง เกษตรกรต้องลงทุนซื้อปุ๋ยเพื่อทำการเกษตรในต้นทุนที่สูงขึ้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณสมโภช ปานถม เกษตรกรเครือข่ายสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ จึงได้ใช้เวลากว่า 1ปี คิดค้นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีจนเป็นผลสำเร็จและได้ให้ชื่อว่า “ปุ๋ยหมักโบโบชิ” เบื้องต้นได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทดลองใช้ ซึ่งปรากฏว่าปุ๋ยหมักโบโบชิทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีขึ้นจนต้องลืมปุ๋ยเคมีสูตรเดิมที่เคยซื้อตามท้องตลาด ซึ่งคุณสมโภช ได้เปิดเผยสูตรปุ๋ยอินทรีย์ “โบโบชิ” กับทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุจนถึงการใช้ปุ๋ย ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การใช้ปุ๋ยปลาย่อยสลายธาตุอาหารจากปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ และมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานหลายปี ในปุ๋ยคอกจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอยู่มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นๆ กินเข้าไป แต่การจะนำปุ๋ยคอกมาใช้เป็นปุ๋ยให้เกิดประโยน์ต่อพืชปลูกนั้น จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในการย่อบสลายซากอินทรีย์วัตถุให้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ซึ่งขบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร แต่การใช้น้ำหมักจากปุ๋ยปลาในการหมักปุ๋ยคอก จะช่วยเร่งขบวนการย่อยสลายเหล่านี้ให้เป็นไปได้เร็วยิ่งขึ้น ทำให้ย่นระยะเวลาในการรอการย่อยสลายไปได้มากมาย
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยอินทรีย์จากซากปลา บำรุงพืช ขับไล่แมลง
การทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษก้างปลา เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการกำจัดศัตรูพืช และช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต รวมถึงบำรุงพืช ได้เป็นอย่างดี จากการคิดและทดลองใช้ ภายในแปลงปลูกมะเขือเทศ ทำให้คุณคุณจำปี ปัจชยาพร เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกมะเขือเทศ ประสบความสำเร็จ และหยุดการใช้สารเคมีได้อย่างถาวร มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและต้นทุนต่ำ อีกด้วย โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักแมกนีเซียม เสริมการจริญเติบโตของพืชปลูก
แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์มีส่วนสำคัญในการสังเคราะห์แสงของพืช พืชที่ขาดแมกนีเซียมจะเจริญเติบโตไม่ดี ออกดอกน้อย ใบแก่มีสีซีด จากขอบใบเข้าไปกลางใบ ระหว่างเส้นใบซีด แต่เส้นใบเขียว สำหรับเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ของศูนย์ดอยรายปลายฟ้าหมู่ 8 บ้านห้วยบง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ปัญหาเรื่องพืชขาดธาตุแมกนีเซียมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะที่นี่มีสูตรที่สามารถผลิตธาตุแมกนีเซียมใช้เองโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยมีวิธีการผลิต ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักกากถั่วเหลืองกระตุ้นการเจริญเติบโตและเสริมรากพืชให้แข็งแรง
กรดอะมิโน (Amino Acids) เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชที่มีอยู่ในปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยทั่วไปแต่ในน้ำหมักชีวภาพหลายชนิดมีการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปทำให้มีปริมาณของกรดอะมิโนไม่เท่ากัน ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีความสำคัญกับพืชเป็นอย่างมากช่วยในการกระตุ้นรากพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งเป็นส่วนในการหาอาหารช่วยทำให้ธาตุอาหารหลายชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้เข้าสู่ลำต้นและใบได้เร็วขึ้น จึงมีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีและมีความต้านทานโรคแมลงได้ดี บางส่วนยังมีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้น
3 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนเสริมการติดดอกไม้ผล
กระตุ้นให้ไม้ผลแตกตาดอกและติดดอกได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตไม้ผลทุกชนิด
3 พฤศจิกายน 2558
สูตรปุ๋ยเพิ่มความหวานให้ผลไม้
ใช้ฉีดพ่นทางใบ 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 3-5 วันต่อครั้ง ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนช่วยเพิ่มความหวานให้กับไม้ผล
3 พฤศจิกายน 2558
รวมสูตรปุ๋ยอินทรีย์บำรุงพืช
ในการทำการเกษตรปัญหาที่สำคัญอีกประการของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือการที่พื้นที่ของตนนั้นไม่อุดมสมบูรณ์พอกับความต้องการของพืช ทำให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตที่ช้า และไม่สมบูรณ์ แต่คุณยัณ วรรณราด มีเคล็ดลับและสูตรต่างๆที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ เหมือนกับปุ๋ยสูตรบำรุงก้นหลุมให้ปลูกแล้วงาม ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พืชสวนและพืชไร่งามดี และสามารถทำใช้ได้เอง ซึ่งจะทำให้ประหยัดต้นทุนและสามารถเห็นผลได้จริง
3 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×