ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(230 เรื่อง)
ปุ๋ยจากอุจจาระ แหล่งอาหารชั้นเลิศสำหรับพืชผัก
สูตรนี้ก็มีความแตกต่างจากปุ๋ยหมักสูตรอื่นๆทั่วๆ ไปตรงที่มีวิธีการทำง่ายมาก เพียงแต่ต้องมีการจัดเตรียมท่อบ่อเพื่อทำการพักอุจจาระจากการขับถ่ายแต่ต้องเป็นห้องส้วมและท่อบ่อพักที่ทำขึ้น เพื่อการเก็บอึจจาระไว้ทำปุ๋ยโดยเฉพาะ ด้านขั้นตอนการนำมาย่อยทำปุ๋ยบำรุงพืช นั้นก็ไม่มีอะไร แค่ทำตามวิธีการดังนี้ ก็จะได้ปุ๋ยชั้นเลิศไว้ใช้ในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโตงามได้อย่างไม่น่าเชื่อ
30 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักหนังวัว ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
คุณรจนา พรมเนตร์ อยู่บ้านเลขที่ 2 บ้านเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำการทำน้ำหมักหนังวัวซึ่งเป็นน้ำหมักชั้นดีที่นำไปใส่ผักแล้วพบว่าช่วยทำให้พืชผักเติบโตเร็วขึ้นและทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยป๋ยสูตรหนังวัวที่มีวิธีการทำ ดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำหมักหยวกกล้วยผสมโยเกิร์ต ใช้เพิ่มขนาดผล
ปุ๋ยสูตรนี้จะใช้หยวกกล้วยและโยเกิร์ต มาเป็นวัสดุหลัก ซึ่งจากประสบการณ์ที่ ผญ.สุนทร พรมฮวด บ้านดอนกระโดน หมู่ 3 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้ลองทำแล้วใช้กับสวนของตนเอง พบว่าจะไปช่วยทำให้มะม่วง/มะปรางผลใหญ่ขึ้น หมักไว้นาน 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ในช่วงติดผลได้ทันที
30 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย
จากการทำการเกษตรมักประสบปัญหาปุ๋ยยาฆ่าแมลงมีราคาแพง คุณปราณี จันทรา จึงได้นำเอาสิ่งวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปกล้วยตากก็ คือ เปลือกกล้วย มาทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในแปลงนา เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร
30 พฤศจิกายน 2558
การทำปุ๋ยน้ำพ่อ-ปุ๋ยน้ำแม่เร่งการแตกใบ-ยอด และ เพิ่มขนาดผล
จ่าสิบเอกสุพนธ์ มาลยาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ผู้ชึ่งมีความสนใจในเรื่องการทำอาชีพเกษตรกรรม จึงได้ใช้เวลาว่างจากการรับราชการ ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทำพื้นที่บริเวณบ้านของตน โดยการปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ และทำปุ๋ยชีวภาพรอบ ๆ บ้าน และได้แนะนำสูตรการทำฮอร์โมนเร่งการเติบโตของพืชซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไก่ไข่ ใช้บำรุงต้น-ดอก
เทคนิคการนำอาหารไก่ไข่ มาใช้ในการบำรุงต้นและดอกในไม้ผลนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีการ ที่ผู้ใหญ่ บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ ในการทำเกษตรอินทีย์ ได้ทำการทดทดลองจนประสบความสำเร็จ และได้นำเทคนิคดังกล่าว มาบอกต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ไว้ดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนไข่ใส่น้ำผึ้ง ใช้กระตุ้นและบำรุงดอกผล
อาจารย์แปลก เตชะบุญ อยู่บ้านเลขที่ 138 หมู่ 6 บ้านสันนายาว ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อดีตข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มองเห็นความสำคัญของกระบวนการทำเกษตรในรูปแบบนี้ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยและสารชีวภาพเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต อันนำไปสู่การลดรายจ่ายและสุขภาพที่ดีของเกษตรกร ได้แนะนำปุ๋ยฮอร์โมนไข่ใส่น้ำผึ้ง
30 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักสูตรเข้มข้น ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด
นายอรุณ กวาสมบุญ หมอดินอาสาประจำตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้อุทิศตัวเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ยึดการทำเกษตรแบบผสมผสาน ใช้พื้นที่ของตนเองทำเป็นแปลงเรียนรู้การเกษตร และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรรายใหม่ โดยเน้นให้ความรู้เรื่องการประหยัดอดออม การพึ่งตนเองและใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ซึ่ ง หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดควารู้ให้แก่ผู้มาเยือนอยู่บ่อยครั้งก็คือ กิการลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำปุ๋ยใช้เอง จากวัตถุดิบที่หาง่ายในพื้นที่ และไม่ต้องใช้เวลาหมักปุ๋ยนาน แต่ประสิทธิภาพที่ได้ก็ไม่ด้อยไปกว่าการหมักปุ๋ยด้วยวิธีอื่นเลย ซึ่งหากเกษตรกรทำได้ก็จะช่วย ลดระยะเวลาการหมักปุ๋ยและ ทุ่นค่าใช้จ่ายไปได้มาก
30 พฤศจิกายน 2558
ผิวผลไม้สวยเกลี้ยงเกลา ไร้จุดด่างดำ ด้วยน้ำหมักฮอร์โมนขัดผิว
เกษตรกรท่านใดหนักใจและมีปัญหาเกี่ยวกับผิวของไม้ผลหรือพืชผลเป็นกลากหรือว่ามีจุดด่าง ขึ้นตามลูกทำให้ผิวไม่สวยไม่น่ารับประทานและจำหน่ายได้ราคาไม่ดี ลองนำสูตรนี้ใช้ดู เป็นสูตรที่ลุงประนอมคิดค้นมาเพื่อใช้ในการกำจัดผิวขี้กลากหรือจุดด่างบนผิวไม้ผล เช่น มะม่วง ส้ม มะละกอ เป็นต้น จนได้สูตรฮอร์โมนขัดผิวผลไม้ และพืชผล ที่มีกรรมวิธีการทำและการนำไปใช้งานดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
การเพาะขยายพันธุ์จุลินทรีย์ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเตาถ่าน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ ได้มีการเผาถ่านกันมานานตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้ว และชาวบ้านในสมัยปัจจุบันยังคงสืบสานในเรื่องของการเผาถ่าน ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่ โดยการทำเตาเผาถ่านดินจอมปลวก การเผาถ่านด้วยดินจอมปลวกนี้จะมีผลดีคือ การทำให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพดี ไร้ควัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเตาถ่านในปัจจุบัน และผลพลอยได้จากการเผาถ่านยังได้ประโยชน์ในส่วนของการทำน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในการเกษตรอีกด้วย
30 พฤศจิกายน 2558
สูตรปุ๋ยน้ำหมักใบกระถิน ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หลังจากที่หลงผิดหลงถูกในการทำการเกษตรมานานมาก จนปี 2534 ได้มารู้จักกับการทำน้ำหมักต่างๆ และค้นค้นสูตรของตนเอง และต่อยอดจากสูตรของท่านอาจารย์อื่นๆ จนได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการทำไร่ทำนาของตนเองจนประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันนี้ โดยได้เผยแพร่สูตรต่างๆมากมาย วันนี้จึงได้มาบอกเล่าสูตรผ่านทางทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในเรื่องของ สูตรนำหมักใบกระถิน เร่งโต ใช้สำหรับพืชผัก ดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
สูตรปุ๋ยบำรุงพืชผัก ให้มีใบ/ต้นกรอบ รสหวาน ทานอร่อย
ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หลังจากที่หลงผิดหลงถูกในการทำการเกษตรมานานมาก จนปี 2534 ได้มารู้จักกับการทำน้ำหมักต่างๆ และค้นค้นสูตรของตนเอง และต่อยอดจากสูตรของท่านอาจารย์อื่นๆ จนได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการทำไร่ทำนาของตนเองจนประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันนี้ โดยได้เผยแพร่สูตรต่างๆมากมาย วันนี้จึงได้มาบอกเล่าสูตรผ่านทางทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในเรื่องของ สูตรปุ๋ยบำรุงพืชผัก ให้มีใบ/ต้นกรอบ รสหวาน ทานอร่อย ดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×