ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(238 เรื่อง)
เพิ่มผลผลิต เสริมความแข็งแรงให้พืช ด้วยปุ๋ยหมักสูตรสัตว์มีกระดอง
มันสําปะหลัง อ้อย เผือก ล้วนแล้วแต่เป็นพืชเศรษกิฐที่ต้องการน้ำหนักอย่างมากถึงจะได้ราคาที่ดี ไม่ขาดทุน ด้วยเหตุนี้คุณนพดล น้อยใหม่ เกษตรกรตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้แนะนำน้ำปุ๋ยหมักจากสัตว์มีกระดองไว้เป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปใช้ บำรุงพืช เพิ่มผลผลผลิต ผ่านการให้สัมภาษณ์กับทีมงาน farmer info ช่วงรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.พิษณุโลก ไว้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำหมักรำหยาบบำรุงดินในสวนผลไม้ให้ร่วนซุย
ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คือหนึ่งคำคมที่เกษตรกรต้องใส่ใจ เพราะดินคือหัวใจสำคัญและเป็นแหล่งรวมธาตุอาหารต่างๆไว้ให้พืชผักได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโตอย่างดีที่สุด
3 พฤศจิกายน 2558
ย่นระยะเวลาในการหมักปุ๋ยให้เร็วขึ้น ด้วยนมบีทาเก้น
การทำปุ๋ยน้ำหมักหรือฮอร์โมน ล้วนเป็นขบวนการย่อยสลายสารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในวัสดุ ที่นำมาใช้หมัก เพื่อให้มีการย่อยสลาย หรือ ปลดปล่อยออกมาได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะต่อการนำไปใช้ของพืชได้ในทันที แต่ไม่ว่าจะเป็นการหมักวัสดุที่ได้จากพืชหรือสัตว์ก็ดี กว่าวัสดุจะผ่านขบวนการย่อยสลายต้องใช้เวลานานนับเดือน แต่คุณชัยพร พรหมพันธ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จ.ชัยนาท กลับมีวิธีย่นระยะเวลาในการหมักปุ๋ยน้ำ/ฮอร์โมนสูตรต่างๆ ได้ด้วยเทคนิคง่ายๆ ดังนี้
20 พฤศจิกายน 2558
กระตุ้นให้พืชแตกยอดอ่อน ด้วยน้ำหมักใบผักหวาน
จากการลงพื้นที่บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา คุณจันทร์ที ประทุมภา เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง ในพื้นที่ 22 ไร่ ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ วันนี้จึงมีองค์ความรู้เรื่องวิธีทำสูตรน้ำหมักใบผักหวาน ช่วยเร่งยอดพืชผัก อย่างดี ด้วยการนำภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน มาแนะนำ ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2558
สูตรปุ๋ยใช้ฟื้นฟูดินเสียในสวนไม้ผล เพิ่มสิ่งมีชีวิตในดินและเพิ่มผลผลิต
พื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก เกษตรกรจึงนำกากปาล์มน้ำมัน และขี้สลัจน์ปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันมาเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน บำรุงต้น และเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายนรินทร์ เกตุพิมล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในหัวข้อเรื่องการทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน บำรุงต้นด้วยกากทะลายปาล์มน้ำมัน ด้วยวิธีการดังนี้
24 พฤศจิกายน 2558
การใช้ต้นหนอนตายหยาก กำจัดหนอนหลอดหอม
นายคำดี สายแวว เกษตรกรบ้านหนองชาติ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นใช้ปุ๋ยและวัสดุที่มีตามธรรมชาติในการจัดการด้านการเกษตร ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาใช้ในการกำจัดหนอนหลอดหอมอย่างได้ผลดี พอๆ กับการใช้สารเคมี ปลอดสารตกค้างและประหยัดต้นทุนได้ดีอีกด้วย
26 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยยูเรียจากน้ำปัสสาวะ หมักใช้ดี-ประหยัดต้นทุน
คุณจำปา สุวไกร หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคุณธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรผสมผสาน ลดต้นทุนการผลิต ด้วยปุ๋ยที่ผลิตใช้เอง บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ โดยจะปลูกทุกอย่างที่กิน และ กินทุกอย่างที่ปลูก เน้นการลดใช้สารเคมี อิงธรรมชาติและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ และ การทำปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์ ใช้เอง ได้ให้คำแนะนำเกีี่ยวกับวิธีการทำปุ่ยหมักจากน้ำปัสสาวะ ใช้แทนปุ๋ยยูเรีย เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช ไว้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การทำน้ำหมักสูตรออนซอน บำรุงพืชผักให้งอกงาม
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer info จ.นครราชสีมา ได้พบคุณบุญชิด สมัตถะ บ้านท่าแจ้ง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง ในพื้นที่ 30 ไร่ ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ วันนี้จึงมีองค์ความรู้เรื่องวิธีการทำน้ำหมักสูตรออนซอน บำรุงพืช ด้วยการนำภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน มาแนะนำ ดังนี้
4 พฤศจิกายน 2558
ผลไม้ผิวสวยสด ด้วยน้ำหมักสูตรขจัดสิ่งสกปรกบนผิวผล
ผิวผลของผลผลิต เช่น มะม่วง มะปราง-มะยงชิด ลองกอง ละมุด ฯลฯ มีคราบยาง คราบความสกปรกเลอะเทอะ กลายเป็นปัญหาคู่กันกับการผลิตไม้ผลหลายชนิด ที่ถึงแม้จะไม่จัดเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็สามารถทำให้ผลผลิต ที่ได้ตกเกรด / ราคาตกได้เช่นกัน หากปล่อยให้ผลผลิตที่ได้มีจุดกระดำกระด่าง ไม่สวยงาม น่าทาน
3 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนทางด่วนเร่งโต ให้พืชผักกินใบ
ฮอร์โมนทางด่วนเร่งโตเร็วสำหรับพืชอายุสั้น เป็นสูตรที่ประหยัดเวลา หมักไว้เพียง 24 ชั่วโมง ก็สามารถนำมาฉีดพ่นบริเวณแปลงพืชผักหรือพืชอายุสั้นได้ผลดี เพราะจะไปช่วยกระตุ้นให้พืชเหล่านั้นเจริญเติบโตเร็ว มีภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลงรบกวน โดยคุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของสูตรได้แนะนำสูตรผ่านทางทีมงาน farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.พิษณุโลก
25 พฤศจิกายน 2559
สูตรกากถั่วเหลืองบำรุงพืช ผัก ผลไม้
สูตรกากถั่วเหลืองบำรุงพืช ผัก ผลไม้ ให้การเจริญเติบโตไว สวย เป็นสูตรที่หาวัตถุดิบใกล้ตัวมาทำและเป็นเรื่องของความสะดวกมากขึ้นแล้วยังได้ผลดีอีกด้วย ซึ่งนายมา เจริญชน หมู่ 6 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้แนะนำสูตรกากถั่วเหลืองบำรุงพืช ผัก ผลไม้ ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายเป็นวิธีการที่ตนได้แนะนำให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมฯได้ผลดี ดังนี้
7 สิงหาคม 2560
หมักEMจากสับปะรดเพื่อใช้ในการเกษตร
จากผลผลิตสับปะรดที่มีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสับปะรดที่คัดเกรดอันเป็นที่ต้องการของตลาด และยังมีสับปะรดตกเกรดไม่สามารถจำหน่ายได้ เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่นำมาใช้ประโยชน์อะไรเพราะไม่อยากเสียเวลากับเศษสับปะรดที่ไม่สร้างรายได้ แต่สำหรับป้าวิรัตน์แล้วจะไม่ยอมทิ้งเศษสับปะรดให้ไร้ค่าอย่างเด็ดขาด เพราะด้วยความคิดที่ว่าทุกส่วนของสับปะรดสร้างประโยชน์ได้ทั้งนั้น ขณะเดียวกันป้าวิรัตน์ยังเป็นเกษตรกรหัวใจอินทรีย์ มุ่งมั่นปลูกสับปะรดแบบอินทรีย์มาตั้งแต่เนิ่นนาน ดังนั้นเศษสับปะรดที่เหลือ จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง ซึ่งในที่นี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับการหมักEMจากสับปะรดเพื่อใช้ในการเกษตร มีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
23 สิงหาคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-27°C
เชียงใหม่
20-27°C
นครราชสีมา
22-27°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×