ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(250 เรื่อง)
การใช้จุลินทรีย์ตัวแม่(น้ำแม่)และจุลินทรีย์ตัวพ่อ(น้ำพ่อ)เร่งขนาดผล
การนำน้ำหมักสูตรหลัก อย่างเช่นน้ำพ่อ และ น้ำแม่ มาใช้ร่วมกันในอัตราที่เหมาะสม จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้เสริมสร้างความแข็งแรงและเร่งการออกดอกของไม้ผลได้อีกด้วย
23 พฤศจิกายน 2558
การทำน้ำหมักโบรอน
ดร.อาณัฐ ตันโช อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ธาตุโบรอนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการการเคลื่อนย้ายอาหารจำพวกน้ำตาลในท่อลำเลียงอาหารพืช และเพื่อ ช่วยในการติดเมล็ดของพืช สำหรับพืชที่ขาดธาตุโบรอนนั้น จะแสดงอาการปลายรากบวมและตาย ใบมีสีซีด แตกง่าย ยอดหงิก เหี่ยวเฉา ดังนั้น โบรอน จึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สำหรับเกษตรกรที่พบปัญหาพืชขาดธาตุโบรอนสามารถ ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาหมักให้ได้ธาตุโบรอน โดยมีวิธีการทำ ดังนี้
11 เมษายน 2561
ปุ๋ยหมักเปลือกเงาะใช้ฟื้นต้นหลีังเก็บเกี่ยวไม้ผล
เงาะ เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีปริมาณมากในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรี ซึ่งเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตจะทำให้มีปริมาณของขยะที่เหลือจากการรับประทานเงาะจำนวนมาก สิ่งนั้นก็คือเปลือกเงาะนั่นเอง ดังนั้นคุณศิวพร เอี่ยมจิตกุศล เกษตรกรหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จึงได้เล็งเห็นมุมมองที่แตกต่าง จึงได้เริ่มนำเอาเปลือกเงาะมาทำการผลิตปุ๋ยแทนการทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ มาใช้บำรุงต้นไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว ปรากฏว่าได้ผลดี จึงได้แนะนำปุ๋ยหมักเปลือกเงาะบำรุงต้นไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวไว้ เพื่อให้เกษตรกรที่มีวัตถุดิบเยอะแต่ขาดความเข้าใจในการทำได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักสูตรเสริมแคลเซียมสร้างความแข็งแรงให้แก่พืช
ธาตุแคลเซียม มีหน้าที่โดยตรงต่อโครงสร้างของพืช ช่วยให้สีเนื้อและสีผิวของผลไม้สดใส และมีบทบาทที่สำคัญในระยะการเจริญเติบโตและการออกดอกของพืช และอีกปัจจัยที่สำคัญคือ แคลเซียมเป็นตัวเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผลอีกด้วย
23 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักปลาดุก บำรุงพืช
น้ำหมักชีวภาพ หรือ ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืชหรือสัตว์กับสารที่ให้ความหวาน จนถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะได้สารละลายเข้มข้นสีน้ำตาล ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ และสารอินทรีย์หลายชนิด น้ำหมักชีวภาพ มีธาตุอาหารสำคัญ ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม กำมะถัน ฯลฯ จึงสามารถนำไปเป็นปุ๋ย เร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น และยังสามารถใช้ไล่แมลงศัตรูพืชได้ด้วย
24 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนเร่งยาว - ใหญ่ สำหรับพืชผักตระกูลแตงและถั่วฝักยาว
การเจริญเติบโตที่ดีของพืชนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกร ที่จะต้องบำรุงปุ๋ย ฮอร์โมนตามที่พืชต้องการไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตาม เพื่อได้มาของปุ๋ยหรือฮอร์โมน ซึ่งเราจะเน้นลดต้นทุนและไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดังข้อมูลลงพื้นที่ของทีมงานFARMER INFO จ.เชียงราย โดยพบกับคุณสุกัญญา เจริญพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาอาณาจักรโยนกล้านา(โรงเรียนชาวนาป่าสักน้อย) ต.ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งได้เผยสูตรฮอร์โมนเร่งยาว ที่เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักตระกูลแตงและถั่วฝักยาว ด้วยวิธีการทำตามวัตถุดิบที่มีดังต่อไปนี้
20 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักน้ำปัสสาวะบำรุงพืชผักให้กรุบกรอบ เติบโตดี ต้านทานแมลงศัตรูพืช
ผักเป็นพืชที่ทุกคนควรบริโภคเป็นประจำทุกวัน เนื่องจากผักประกอบไปด้วย สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่าง การได้บริโภคผัก ที่ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากร่างกาย บริโภคผักที่มีสารพิษตกค้างในปริมาณมากเกินไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ระบบต่าง ๆ ของร่างกายก็จะทำงานได้ไม่ปกติ ต้านทานโรคต่าง ๆ ของร่างกายก็ลดลงด้วยเหตุนี้ คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้เผยแพร่สูตรน้ำปุ๋ยหมักบำรุงผัก ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHz รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร คราวนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมี อีกทั้งได้ผักที่เจริญเติบโต หวาน กรอบ ไร้หนอน แมลงรบกวน
3 พฤศจิกายน 2558
ฮาลาลนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยอินทรีย์ไทย
ฮาลาล คนไทยส่วนใหญ่รู้จักใน ชื่อของตราสัญลักษณ์ที่รับรองว่าเป็นอาหารที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม แต่วันนี้ฮาลาล ไม่ได้มีแต่สินค้าอาหารเท่านั้น...ปุ๋ยอินทรีย์มีตราฮาลาลแล้ว
3 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนวุ้นผลพลอยได้จากการหมักปุ๋ยน้ำ บำรุงพืชให้แข็งแรง - เสริมความต้านทานโรคแมลง
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้สำหรับบำรุงพืชผักสวนครัว เป็นที่นิยมกันในเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและลดต้นทุนในการผลิต ถ้าเกษตรกรใช้เศษพืชผักผลไม้ทำน้ำหมักชีวภาพและหมักในภาชนะที่มีฝาปิดนาน 2 เดือน ตามสูตรการหมักโดยใช้สารเร่งพด.2 ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพแล้ว หลังจากการหมักตามระยะเวลาดังกล่าวจะพบว่ามีวุ้นสีขาวขุ่นปกคลุมอยู่ด้านบนด้วย ซึ่งวุ้นน้ำหมักชีวภาพดังกล่าวนี้ คุณยุวดี เชื้อเมืองพาน หมอดินอาสาประจำตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า ได้ค้นพบประโยชน์ของวุ้นน้ำหมักชีวภาพที่สามารถนำมาต่อยอดทำเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงพืชผักให้เจริญงอกงามได้อย่างดี ด้วยวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
6 พฤศจิกายน 2558
เสริมความแข็งแรง ต้านทานโรคให้พืชปลูก ด้วยปุ๋ยแคลเซียมจากเปลือกไข่
การใช้เปลือกไข่บำรุงต้นพืชสามารถทำได้ง่าย และที่สำคัญเป็นการนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยปลาสดเพิ่มไนโตรเจน บำรุงพืชให้มีใบหนา สวย สมบูรณ์
ปุ๋ยปลาสด ช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชใช้ได้กับพืชทุกชนิดทำให้ใบหนาใบสวย สมบูรณ์ มีวิธีการทำดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
ไม้ผลขั้วเหนียวขึ้นด้วยปุ๋ยสูตรหัวปลีกล้วย
กล้วยเป็นไม้ผลที่มีประโยชน์ตั้งแต่ยอดธงของกล้วยไปจนถึงรากใต้ดิน แต่ละส่วนสามารถใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป นอกเหนือจากการนำบางส่วนของกล้วยมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพได้อีกด้วย
18 พฤศจิกายน 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×