พืชเศรษฐกิจ
(516 เรื่อง)
การปลูกถั่วพร้าบำรุงดินในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราโดยส่วนมากจะเป็นแบบพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ดินเสื่อมสภาพ อินทรียวัตถุในดินก็มีน้อยส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ก็ลดลงตามไปด้วย การฟื้นฟูสภาพดินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร ซึ่งการฟื้นฟูสภาพดินสามารถทำได้หลายวิธี การปลูกถั่วพร้า ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพดิน ซึ่งมีวิธีง่ายๆดังนี้
25 สิงหาคม 2552
สูตรดินเพาะกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทำการขยายพันธุ์นั้นเกษตรกรผู้เพาะปลูกจะต้องสังเกตความเหมาะสมของเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาปลูกแล้วยังจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของดินที่จะนำมาทำการเพาะปลูกปาล์มจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ขัง อีกทั้งยังต้องมีความอุดมสมบรูณ์ที่เหมาะสมแก่การงอกของเมล็ดปาล์มได้ดีอีกด้วย คุณเจริญ ทิพย์คำ จึงได้ทำการทดลองดินที่มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกปาล์มมาหลายอย่าง แล้วพบว่าสูตรดินเพาะปลูกนี้ทำให้อัตราการงอกของเมล็ดปาล์มได้ดีกว่าสูตรอื่นๆ
1 ธันวาคม 2552
ผีเสื้อข้าวโพด
ผีเสื้อข้าวโพดเป็นศัตรูที่สำคัญของเมล็ดข้าวโพดและถั่วเขียวรองจากด้วงงวงข้าวโพดและด้วงถั่ว โดยตัวหนอนจะชักใยอยู่ระหว่างเมล็ดและบนผิวเมล็ด ทำให้เมล็ดติดกันเป็นก้อน ตัวหนอนกัดกินและอาศัยอยู่ภายในใยนั้น เมื่อมีปริมาณการทำลายสูงจะทำให้เมล็ดมีสภาพสกปรกไม่น่าดู และเสื่อมคุณภาพในที่สุด ตัวเต็มวัยไม่ทำลายผลิตผลเกษตร
18 กุมภาพันธ์ 2553
ด้วงกุหลาบ ศัตรูปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก
เป็นศัตรูสำคัญชนิดหนึ่งของต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก ซึ่งย้ายไปปลูกในแปลงใหญ่โดยเฉพาะในที่ดินบุกเบิกใหม่ โดยจะกัดกินทำลายในปาล์มน้ำมัน ถ้ารุนแรงจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กใบโกร๋นหมด ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต โดยด้วงจะกัดกินใบเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น
18 ตุลาคม 2554
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันกลุ่มหนอนผีเสื้อ
กลุ่มหนอนผีเสื้อทำลายปาล์มน้ำมัน ได้แก่ หนอนหน้าแมว หนอนเขากระทิง หนอนหอยหลังเต่า หนอนร่านหลังลายม่วง หนอนร่านสีน้ำตาล หนอนร่านสี่เขา หนอนหอยมะพร้าว หนอนร่านหลังดำขาว หนอนปลอกใหญ่ หนอนปลอกเล็ก และ หนอนชักใยปาล์มน้ำมัน โดยหนอนเหล่านี้จะทำลายเฉพาะส่วนใบของปาล์มน้ำมันให้ได้รับความเสียหาย การป้องกันกำจัดขั้นต้นควรเน้นการปฏิบัติดังนี้
18 ตุลาคม 2554
โรคบราวน์เยิมปาล์มน้ำมัน
เป็นโรคที่เกิดกับกล้าปาล์มน้ำมันในระยะเพาะเมล็ด หากมีการเตรียมแปลงไม่ดีจะทำให้เกิดโรคนี้ได้ง่าย และถ้าเกิดขึ้นแล้วจะกระทบต่อการวางแผนการปลูกในระยะอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
20 ตุลาคม 2554
โรคปาล์มน้ำมันที่เกิดจากเชื้อ Schizophyllum commune
โรคนี้มักพบมากในระยะของการเพาะเมล็ด เกิดจากเห็ดรา หรือ เห็ดแครง เป็นโรคที่พบมากและสำคัญอีกโรคหนึ่งในการเพาะกล้าปาล์ม โดยเส้นใยของเชื้อเห็ดจะเจริญเข้าไปในเมล็ดทางช่องสำหรับงอก และเข้าทำลายส่วนของเนื้อในเมล็ดทำให้เมล็ดไม่งอก
26 ตุลาคม 2554
โรคปาล์มน้ำมันในระยะต้นกล้า
โรคที่พบในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันจะขึ้นกับการเขตกรรมในเรื่องการดูแลเป็นส่วนใหญ่ เช่น การให้น้ำต้นปาล์มน้ำมันมีผลต่อการเกิดและการระบาดของโรค กล่าวคือถ้าให้น้ำมากเกินไปจะทำให้มีสภาพเหมาะสมกับการเกิดและระบาดของโรคบางชนิดได้ เช่น โรคใบจุด โรคใบเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Corticium sp. ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีการให้น้ำไม่เพียงพอก็จะเกิดโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp. , Pestalotia sp. และโรค blast ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงในระยะต้นกล้า คุณสมบัติของดินที่นำมาใช้เพาะปาล์มน้ำมันก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคขาดธาตุอาหารและอาการขาดน้ำ ระยะวางถุงเพาะมีผลต่อการระบาดของโรคใบจุด หากวางถุงชิดกันเมื่อต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุมากทำให้ใบเบียดชิดกัน การระบาดของโรคใบจุดจะรุนแรง โรคในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันพบหลายโรคด้วยกันดังต่อไปนี้
26 ตุลาคม 2554
โรคปาล์มน้ำมันในระยะก่อนให้ผลผลิต
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคตั้งแต่ในระยะต้นกล้าแต่ยังไม่แสดงอาการที่เห็นเด่นชัด เมื่อนำปลูกลงแปลงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้อาการของโรคปรากฏ เช่น โรคทางใบบิด โรคยอดเน่า และโรคตาเน่าใบเล็ก โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อสาเหตุ หรือเชื้อสาเหตุเป็นตัวเข้าทำลายภายหลัง โดยทั่วไปโรคทางใบบิด และโรคยอดเน่าจะหายไปเมื่ออายุของปาล์มน้ำมันมากขึ้นหรือเริ่มให้ผลผลิต
26 ตุลาคม 2554
โรคของผลและทะลายปาล์มน้ำมัน
โรคที่ทำความเสียหายแก่ผลและทะบายปาล์มน้ำมันที่พบเสสมอ เช่น โรคผลร่วง โรคทะลายเน่าที่เกิดจากเชื้อเห็ด Marasmius sp. และโรคผลเน่า
26 ตุลาคม 2554
โรคที่เกิดบนใบปาล์มน้ำมัน
โรคที่เกิดบนใบย่อยหรือทางใบของปาล์มน้ำมันในแปลงปลูก เป็นโรคที่พบเสมอแต่ไม่ทำความเสียหายรุนแรง ส่วนมากจะพบโรคบนทางใบที่มีอายุมากซึ่งเป็นทางล่าง ๆ เชื้อสาเหตุโดยมากเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราดำ หรือ โรคใบจุดสาหร่าย เป็นต้น โรคใบจุดที่มีความสำคัญทำความเสียหายในระยะต้นโตคือ โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora ซึ่งระบาดทำความเสียหายในแถบแอฟริกา ส่วนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีรายงานพบโรคนี้
27 ตุลาคม 2554
โรคที่เกิดบนลำต้นปาล์มน้ำมัน
โรคของลำต้นปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคจะให้ผลผลิตลดลงหรือไม่ให้ผลผลิตและยืนต้นตายในที่สุด โรคของลำต้นที่สำคัญได้แก่ โรคลำต้นเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อ Ganoderma spp. มีรายงานพบระบาดทำความเสียหายอย่างรุนแรงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย การระบาดและความรุนแรงของแต่ละเชื้อสาเหตุจะขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแหล่งปลูกแต่ละแห่ง
27 ตุลาคม 2554
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×