พืชเศรษฐกิจ
(516 เรื่อง)
สูตรดินเพาะกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทำการขยายพันธุ์นั้นเกษตรกรผู้เพาะปลูกจะต้องสังเกตความเหมาะสมของเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาปลูกแล้วยังจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของดินที่จะนำมาทำการเพาะปลูกปาล์มจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ขัง อีกทั้งยังต้องมีความอุดมสมบรูณ์ที่เหมาะสมแก่การงอกของเมล็ดปาล์มได้ดีอีกด้วย คุณเจริญ ทิพย์คำ จึงได้ทำการทดลองดินที่มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกปาล์มมาหลายอย่าง แล้วพบว่าสูตรดินเพาะปลูกนี้ทำให้อัตราการงอกของเมล็ดปาล์มได้ดีกว่าสูตรอื่นๆ
1 ธันวาคม 2552
ด้วงกุหลาบ ศัตรูปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก
เป็นศัตรูสำคัญชนิดหนึ่งของต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก ซึ่งย้ายไปปลูกในแปลงใหญ่โดยเฉพาะในที่ดินบุกเบิกใหม่ โดยจะกัดกินทำลายในปาล์มน้ำมัน ถ้ารุนแรงจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กใบโกร๋นหมด ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต โดยด้วงจะกัดกินใบเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น
18 ตุลาคม 2554
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันกลุ่มหนอนผีเสื้อ
กลุ่มหนอนผีเสื้อทำลายปาล์มน้ำมัน ได้แก่ หนอนหน้าแมว หนอนเขากระทิง หนอนหอยหลังเต่า หนอนร่านหลังลายม่วง หนอนร่านสีน้ำตาล หนอนร่านสี่เขา หนอนหอยมะพร้าว หนอนร่านหลังดำขาว หนอนปลอกใหญ่ หนอนปลอกเล็ก และ หนอนชักใยปาล์มน้ำมัน โดยหนอนเหล่านี้จะทำลายเฉพาะส่วนใบของปาล์มน้ำมันให้ได้รับความเสียหาย การป้องกันกำจัดขั้นต้นควรเน้นการปฏิบัติดังนี้
18 ตุลาคม 2554
โรคบราวน์เยิมปาล์มน้ำมัน
เป็นโรคที่เกิดกับกล้าปาล์มน้ำมันในระยะเพาะเมล็ด หากมีการเตรียมแปลงไม่ดีจะทำให้เกิดโรคนี้ได้ง่าย และถ้าเกิดขึ้นแล้วจะกระทบต่อการวางแผนการปลูกในระยะอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
20 ตุลาคม 2554
โรคปาล์มน้ำมันที่เกิดจากเชื้อ Schizophyllum commune
โรคนี้มักพบมากในระยะของการเพาะเมล็ด เกิดจากเห็ดรา หรือ เห็ดแครง เป็นโรคที่พบมากและสำคัญอีกโรคหนึ่งในการเพาะกล้าปาล์ม โดยเส้นใยของเชื้อเห็ดจะเจริญเข้าไปในเมล็ดทางช่องสำหรับงอก และเข้าทำลายส่วนของเนื้อในเมล็ดทำให้เมล็ดไม่งอก
26 ตุลาคม 2554
โรคปาล์มน้ำมันในระยะต้นกล้า
โรคที่พบในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันจะขึ้นกับการเขตกรรมในเรื่องการดูแลเป็นส่วนใหญ่ เช่น การให้น้ำต้นปาล์มน้ำมันมีผลต่อการเกิดและการระบาดของโรค กล่าวคือถ้าให้น้ำมากเกินไปจะทำให้มีสภาพเหมาะสมกับการเกิดและระบาดของโรคบางชนิดได้ เช่น โรคใบจุด โรคใบเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Corticium sp. ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีการให้น้ำไม่เพียงพอก็จะเกิดโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp. , Pestalotia sp. และโรค blast ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงในระยะต้นกล้า คุณสมบัติของดินที่นำมาใช้เพาะปาล์มน้ำมันก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคขาดธาตุอาหารและอาการขาดน้ำ ระยะวางถุงเพาะมีผลต่อการระบาดของโรคใบจุด หากวางถุงชิดกันเมื่อต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุมากทำให้ใบเบียดชิดกัน การระบาดของโรคใบจุดจะรุนแรง โรคในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันพบหลายโรคด้วยกันดังต่อไปนี้
26 ตุลาคม 2554
โรคปาล์มน้ำมันในระยะก่อนให้ผลผลิต
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคตั้งแต่ในระยะต้นกล้าแต่ยังไม่แสดงอาการที่เห็นเด่นชัด เมื่อนำปลูกลงแปลงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้อาการของโรคปรากฏ เช่น โรคทางใบบิด โรคยอดเน่า และโรคตาเน่าใบเล็ก โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อสาเหตุ หรือเชื้อสาเหตุเป็นตัวเข้าทำลายภายหลัง โดยทั่วไปโรคทางใบบิด และโรคยอดเน่าจะหายไปเมื่ออายุของปาล์มน้ำมันมากขึ้นหรือเริ่มให้ผลผลิต
26 ตุลาคม 2554
โรคของผลและทะลายปาล์มน้ำมัน
โรคที่ทำความเสียหายแก่ผลและทะบายปาล์มน้ำมันที่พบเสสมอ เช่น โรคผลร่วง โรคทะลายเน่าที่เกิดจากเชื้อเห็ด Marasmius sp. และโรคผลเน่า
26 ตุลาคม 2554
โรคที่เกิดบนใบปาล์มน้ำมัน
โรคที่เกิดบนใบย่อยหรือทางใบของปาล์มน้ำมันในแปลงปลูก เป็นโรคที่พบเสมอแต่ไม่ทำความเสียหายรุนแรง ส่วนมากจะพบโรคบนทางใบที่มีอายุมากซึ่งเป็นทางล่าง ๆ เชื้อสาเหตุโดยมากเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราดำ หรือ โรคใบจุดสาหร่าย เป็นต้น โรคใบจุดที่มีความสำคัญทำความเสียหายในระยะต้นโตคือ โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora ซึ่งระบาดทำความเสียหายในแถบแอฟริกา ส่วนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีรายงานพบโรคนี้
27 ตุลาคม 2554
โรคที่เกิดบนลำต้นปาล์มน้ำมัน
โรคของลำต้นปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคจะให้ผลผลิตลดลงหรือไม่ให้ผลผลิตและยืนต้นตายในที่สุด โรคของลำต้นที่สำคัญได้แก่ โรคลำต้นเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อ Ganoderma spp. มีรายงานพบระบาดทำความเสียหายอย่างรุนแรงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย การระบาดและความรุนแรงของแต่ละเชื้อสาเหตุจะขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแหล่งปลูกแต่ละแห่ง
27 ตุลาคม 2554
หนูศัตรูปาล์มน้ำมัน
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในอดีตเคยเป็นป่าธรรมชาติมาก่อน สัตว์ป่าหลายชนิดที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกลไกของธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณของอาหาร พื้นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ และ สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น เมื่อสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลง สัตว์ป่าและสัตว์ศัตรูพืชที่เคยอยู่ในพื้นที่เดิมต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยมีพืชที่ปลูกใหม่นี้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยทดแทน เนื่องจากปาล์มน้ำมันออกผลผลิตตลอดทั้งปี จึงเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และหนูตลอดปี หนูขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กัดทำลายปาล์มน้ำมันได้ตั้งแต่ระยะปลูกใหม่จนถึงสิ้นอายุการให้ผลผลิต (ปาล์มน้ำมันอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) ดังนั้น ถ้าเกษตรกรละเลยการป้องกันกำจัดหนูตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มพบความเสียหาย และปล่อยให้ประชากรหนูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายจากหนูจะทวีความรุนแรงขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดหนูเพิ่มขึ้น ในการป้องกันกำจัดหนู เกษตรกรควรมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกชนิดของหนู การประเมินประชากรหนู วิธีการป้องกันกำจัดหนูทีเหมาะสมกับหนูแต่ละชนิด สภาพพื้นที่ และวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงประสบผลสำเร็จระยะยาวได้
27 ตุลาคม 2554
แนวทางการจัดการหนูในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
การวางแนวทางไว้เพื่อการป้องกันกำจัดหนู ศัตรูสำคัญของปาล์มน้ำมัน เพื่อลดความเสียหายอันอาจเกิดจากหนูกัดกินต้นและผลปาล์มน้ำมัน
4 พฤศจิกายน 2554
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×