พืชเศรษฐกิจ
(516 เรื่อง)
อาการที่เกิดจากฟ้าผ่า (Lightning strike)
อาการผิดปกติของยางพาราที่ถูกฟ้าผ่า จะพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยต้นที่ถูกทำลายจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม อาจจะเป็น 5-6 ต้น หรือ หลายสิบต้น อาการจะปรากฏทันที โดยใบที่มีสีเขียวร่วงเหลือแต่ก้านใบติดอยู่ หรือใบแห้งติดอยู่บนต้น ลำต้นอาจปริ เปลือกแตก น้ำยางไหล
4 มิถุนายน 2558
อาการขาดธาตุอาหาร
อาการผิดปกติของยางพารา พบได้ทั้งในยางอ่อนที่ยังไม่แตกทรงพุ่มและยางแก่ที่แตกทรงพุ่มแล้ว หากมองดูผิวเผิน พืชจะมีอาการคล้ายกับการเข้าทำลายของเชื้อโที่ทำให้เกิดโรคในพืช เพียงแต่ไม่มีสัญญานของการเกิดโรคให้เห็น โดยอาการขาดธาตุอาหารที่พบโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 5 แบบ ได้แก่
4 มิถุนายน 2558
การเตรียมท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูก ให้มีคุณภาพพร้อมลดความเสี่ยงของโรคและแมลง
การเลือกท่อนพันธุ์อ้อย มีความสำคัญสำหรับการงอกและการเจริญเติบโต ท่อนพันธุ์อ้อยที่ดีและสมบูรณ์จะทำให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยสูง ท่อนพันธุ์ที่ดีต้องมีตาที่สามารถงอกและเจริญเติบโตได้อย่างน้อยท่อนละหนึ่งตา โดยทั่วไปเกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ที่มี 2 ตาปลูก แต่ถ้าใช้ท่อนที่มี 3 ตา จะให้ผลผลิตดีกว่าทั้งในด้านความงอก และการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในระยะแร เกษตรกรโดยทั่วไปมักจะขาดความระมัดระวังเรื่องการเลือกท่อนพันธุ์ ทำให้อัตราการงอกต่ำ จึงต้องมีการชดเชยโดยใช้ท่อนพันธุ์เกินความจำเป็นทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุ ท่อนพันธุ์อ้อยที่นำมาปลูก จึงควรมาจากแปลงที่มีการดูแลรักษาดี มีความสม่ำเสมอ ตรงตามพันธุ์ ปราศจากโรคและแมลง ปัจจุบันท่อนพันธุ์อ้อยมีราคาแพง เกษตรกรจึงควรทำแปลงพันธุ์อ้อยไว้ใช้เอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ ซึ่งจะเป็นการวางแผนการปลูกอ้อยที่ถูกต้องและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงอีกด้วย
29 มิถุนายน 2559
ปุ๋ยหมักซังข้าวโพด บำรุงดินไร่ข้าวโพด
หลักการให้ปุ๋ยบำรุงพืชปลูกที่ดีที่สุด คือ การนำเศษชิ้นส่วนของพืชชนิดนั้นๆ กลับคืนสู่ผืนดิน เพื่อเป็นการคืนธาตุอาหารแก่ดิน หลังจากพืชดึงไปใช้ในการเจริญเติบโต สร้างใบ ดอก ผล และ เมล็ด เนื่องจากการเติบโตและสร้างชิ้นส่วนของพืชแต่ละชนิด พืชจะมีการดึงธาตุอาหารจากดินขึ้นมาเสริมสร้างตัวเองตลอดอายุการเติบโต เป็นไปตามวงจรชีวิตของพืชนั้นๆ เรื่อยไป เช่นนี้การปลูกพืชชนิดเดิมๆ ในพื้นที่ปลูกที่เดิม จึงเป็นการกระทำที่มีแต่จะทำให้ดินนั้นเสื่อมสภาพและขาดธาตุอาหารได้ในอนาคต จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตออำกไปจากแปลงปลูกพร้อมกับธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืช ดังนั้น เพื่อให้ดินดีและไม่ขาดธาตุอาหาร ในการใช้พื้นที่เดิมปลูกพืชชนิดเดิมๆ ซ้ำ ๆ เช่น การทำนาข้าว การทำไร่มันสำปะหลัง และ การปลูกข้าวโพด จำต้องบำรุงดินด้วยการคืนธาตุอาหารสู่ดินก่อนทำการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลถัดไป จึงเป็นวิธีการคืนธาตุอาหารให้แก่ดินที่ดีที่สุด
21 มกราคม 2559
น้ำหมักช่วยย่อยสลายตอซังข้าวโพด(ปลูกแบบไถกลบ)
น้ำหมักสูตรนี้ดเป็นหนึ่งในสูตรเด็ดที่คุณพนม สุกมาก เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์ แบบไถกลบตอซัง ได้แนะนำสูตรให้แก่ทีมงาน ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 จ.สระบุรี ซึ่งเป็นหัวใจของการปลู๔กข้าวโฑดแบบไม่เผาตอซัง แต่จะใช้วิธีการไถกลบแล้วฉีดพ่นในแปลงข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวแล้ว ก่อนทำการไถ จุลินทรีย์ที่ได้จากน้ำหมักตามสูตรจะไปช่วยย่อยสลายตอซังให้เปื่อยยุ่ย และปลดปล่อยธาตุอาหารคืนสู่ดินได้เร็วขึ้น
21 มกราคม 2559
เพิ่มผลผลิตอ้อย ด้วยการปลูกด้วยระบบน้ำหยด
นายสมพงษ์ วรรณวินัย เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชัยภูมิ แห่งบ้านหนองแซง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เริ่มปลูกอ้อยตั้งแต่ ปี 2524 มีความเชี่ยวชาญในการปลูกอ้อยจนประสบความสำเร็จ และคิดค้นการปลูกอ้อยระบบน้ำหยดเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน ปลูก 1 ครั้ง ตัดได้ 8 ตอ ซึ่งมีการปลูกดังนี้
21 ตุลาคม 2558
การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว(อย่างง่าย)
หลังจากทางทีม Content ยิง SMS แนะนำผู้นำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ก็มีสมาชิก Farmer Info สนใจและโทรมาสอบถามวิธีการทำกันมากมาย ทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สงขลาจึงได้ติดต่อไปยัง คุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราญช์เกษตร 1 ใน 76 คน ของ โครงการ จากกระบี่ เพื่อขอข้อมูลเรื่องการผลิตไบโอดีเซล และได้นัดหมายออกรายการโดยสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ผ่านรายการ พี่ใหญ่พารวย ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร จ.สงขลา ซึ่งมีวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วอย่างง่าย มานำเสนอดังนี้
21 ตุลาคม 2558
การทำน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม โดยมีคุณสมบัติการเผาไหม้ เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้ทดแทนกันได้ คุณสมบัติสำคัญของไบโอดีเซลคือ สามารถย่อยสลายได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ที่มา : http://th.wikipedia.org)
21 ตุลาคม 2558
การผลิตไบโอดีเซลแบบเขย่ามือ
จ.อ.สมบัติ วิสูตรพันธ์ เกษตรกรคนเก่ง แห่งตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เมื่อครั้งลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เพื่อขอรับความรู้และภูมิปัญญาจากเกตรกรในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง จ.อ.สมบัติ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลแบบเขย่ามือไว้ให้เป็นแนวทางในการบริการ จัดการตลดต้นทุนการเกษตรไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
21 ตุลาคม 2558
การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในการผลิตสับปะรดคุณภาพดี
คุณมนัส วาจาสัตย์ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้โทรมาสอบถามกับทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเครือข่ายอันดามันจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ *1599 เรื่องสูตรปุ๋ยเคมี และสูตรปุ๋ยชีวภาพที่ใช้กับสับปะรดเพื่อเพิ่มความเจริญเติบโตให้กับสับปะรด โดยคุณสมชายได้ปลูกสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตไว้ประมาณ 10 ไร่ มานานกว่า 2 ปี ปัจจุบันสับปะรดที่ปลูกไว้กำลังจะออกลูกแล้ว โดยปกติแล้วคุณสมชายและเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่บริเวณนั้น จะใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-0 ให้กับสับปะรด แต่ตนรู้สึกว่าบางครั้งสับปะรดที่ปลูกไว้จะให้ผลผลิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ลูกก็ไม่ค่อยโต เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นเพราะสูตรปุ๋ยที่ตนใช้อยู่อาจไม่ตรงกับความต้องการของสับปะรดที่ตนปลูกก็ได้ เลยต้องการที่จะสอบถามเรื่องสูตรปุ๋ยต่างๆ ที่ใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของสับปะรด วิธีการให้ปุ๋ยสับปะรด และ อัตราส่วนในการให้ปุ๋ยต่อครั้งด้วย
21 ตุลาคม 2558
เทคนิคกระตุ้นลำอ้อยให้มีขนาดใหญ่และเพิ่มความยาวระหว่างข้อปล้อง
การเพิ่มความยาวระหว่างข้อของอ้อยช่วยให้อ้อยมีขนาดลำที่ยาวขึ้น รวมถึงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ซึ่งวันนี้คุณสมควร มุลิกะบุตร เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้ทำการปลูกอ้อยมาแล้วกว่า 10 ปี ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของการปลูกอ้อย มีเทคนิคดีๆ มาฝากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและผู้ที่สนใจที่จะสร้างรายได้เสริมโดยการปลูกอ้อยแบบง่ายๆ ในเนื้อที่บริเวณรอบๆ บ้าน
29 เมษายน 2559
การใช้อัตราการปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย(ต้น/ไร่) ที่เหมาะสม เพื่อการจัดการและเพิ่มผลผลิต
การปลูกสัปปะรดแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการหลากหลายรูปแบบในการวางผังการปลูก ซึ่งจะมีเทคนิคการปลูกที่แตกต่างกัน คุณพ่อถนอน วงษ์สกุล เกษตรกรวัย อายุ 62 ปี ประธานกลุ่มผู้ปลูกสัปปะรด บ้านห้วยไร่ ต.น้ำหนาม อ.เมือง จ.เลย เล่าถึงการปลูกสัปปะรด ของบ้านห้วยไร่ มีชื่อเสียงมาก จากการทดลองปลูกครั้งแรกราคายังขายได้ที่กิโลกรัมละ 3 บาท จนปัจจุบันมีราคาดีเพิ่มเป็น กิโลกรัมละ 10 บาท ทำให้เกษตรกรในหมู่บ้านไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างต่างจังหวัด กลายเป็นว่าที่นี่สามารถตั้งเป็นกองทุนผู้ปลูกสัปปะรด และมีเงินหมุนเวียนในครัวเรือน ปีละ หลายแสนบาท ซึ่งรสชาติของสัปปะรดที่จะมีรสชาติหวาน กรอบ หอม อร่อยมาก พันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่คือ พันธุ์ปัตตาเวีย
21 ตุลาคม 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×