พืชเศรษฐกิจ
(530 เรื่อง)
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณอาภรณ์ ทองบุญยัง ประธานกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านม่วงงาม ทำให้ทราบว่าในปัจจุบันยางพาราเป็นพืชยืนต้นที่เกษตรกรจำเป็นต้องดูแลรักษาให้มีอายุอย่างน้อย 25-30 ปี จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกษตรกรจะต้องประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดในระยะใดระยะหนึ่งของการทำสวนยาง โรคยางพาราที่เกิดขึ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโต และทุกส่วนของต้นยางแม้ว่ายางพาราจะมีโรคระบาดอยู่หลายชนิด และพันธุ์ยางที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะอ่อนแอต่อโรคที่สำคัญแต่ความรุนแรงและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคขึ้นอยู่กับความแข็งแรงตามธรรมชาติของต้นยางซึ่งมีสภาพภูมิอากาศและการปฏิบัติดูแลรักษาของเกษตรกรเป็นปัจจัยส่งเสริมหรือจำกัดโรคยางพาราที่ระบาด ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อรา ซึ่งสามารถจำแนกตามส่วนต่างๆของต้นยางที่ถูกเชื้อเข้าทำลาย ได้แก่ โรคใบ โรคกิ่งก้านและลำต้น และโรคราก ดังนั้นถ้าเกษตรกรหลี่กเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีโรคเหล่านี้ลดลงแน่นอน จึงแนะนำการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำยาง และป้องกันโรคหน้ายางตายนึ่ง มีวิธีการทำดังนี้
22 ตุลาคม 2555
15,705
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×